Home / NOVOSTI / Ekonomija / Javni poziv za dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka

Javni poziv za dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2015. godinu objavilo je Javni poziv za dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka za tekuću godinu. 

Korisnici podrške su porodična poljoprivredna gazdinstva koja su registrovana u odgovarajućim registrima Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i Veterinarske uprave.

“Korisnici su porodična poljoprivredna gazdinstva koja se bave proizvodnjom mlijeka i mlijeko predaju registrovanim mljekarama i sirarama i koja se bave proizvodnjom mliječnih proizvoda koje stavlja u promet (na bilo koji način, prodaje na gazdinstvu, nakupcu, na tržnicama ili putem maloprodajnih objekata)”, kazali su u Ministarstvu.

Kako su naglasili, korisnik mora biti državljanin Crne Gore.

“Prihvatljive investicije su nabavka opreme koja će doprinijeti očuvanju higijenskog kvaliteta sirovog mlijeka. Lista prihvatljivih predmeta nabavke: aparat za mužu sa pulsatorom; oprema za hlađenje mlijeka (Laktofriz, Kanta sa potopnim hladnjakom Kanta sa rotacionim hladnjakom); nabavka sredstava za kontrolu prisustva somatskih ćelija (testatori za vime i reagens); sredstva i diperi (uronjivač) za dezinfekciju i higijenu vimena, prije i poslije muže i sredstva za čišćenje vimena („suvo pranje“)”, objasnili su u Ministarstvu.

Iz ovog Vladinog resora je saopšteno da svi koji se prijavljuju za ostvarivanje prava na ovu podršku moraju nabaviti odgovarajuću količinu sredstava za dezinfekciju i higijenu vimena, prije i poslije muže i sredstva za čišćenje vimena („suvo pranje“) za najmanje tri mjeseca.

Kriterijumi prihvatljivosti 

•Korisnik treba da bude registrovan u Veterinarskoj upravi (centralnom registru gazdinstava ili registru objekata za proizvodnju i promet hrane životinjskog porijekla); 

•Poljoprivredni proizvođači koji su u prethodnih pet godina dobili podršku za istu investiciju (u okviru mjera Agrobudžeta ili MIDAS-a) ne mogu biti korisnici ovog poziva; 

•Podnosilac zahtjeva mora posjedovati najmanje tri muzna grla;

•Podnosilac zahtjeva koji je u sistemu otkupa, mora registrovanoj mljekari ili sirari predavati mlijeko najmanje 6 mjeseci prije datuma podnošenja zahtjeva;

•Podnosilac zahtjeva koji stavlja mliječne proizvode u promet mora ispunjavati sve uslove koji su neophodi za plasman mliječnih proizvoda na tržište

•Investicija realizovana u periodu 1. aprila do 31. oktobra 2015. godine

“Učešće budžetskih sredstava iznosi maksimalno 50 odsto od vrijednosti investicije. Maksimalna vrijednost podrške po projektu može iznositi 5.000 eura. Podrška se realizuje na kraju investicije u vidu refundacije uloženih sredstava, a nakon administrativne i kontrole na licu mjesta”, ističu u Ministarstvu. 

Zahtjev za isplatu

Nakon završetka investicije, korisnik u skladu sa niže definisanom procedurom dostavlja Ministarstvu sledeća dokumenta:

1.Za sve podnosioce zahtjeva:

•Popunjen Zahtjev za isplatu; (u prilogu ovog javnog poziva i predstavlja dio javnog poziva)

•Dokaz o upisu u odgovarajući registar proizvođača ili prerađivača u Veterinarskoj upravi; 

•Dokaz da je roba/oprema kupljena i plaćena – faktura/otpremnica i fiskalni blok ili drugi dokaz o uplati (dokaz o prenosu sredstava preko banke);

•Detaljna tehnička specifikacija opreme/proizvoda; 

•Kopija garantnog lista; 

•U slučaju uvoza, kopija carinske deklaracije;

•Fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva;

Korisnici koji predaju mlijeko registrovanim mljekarama i sirarama potrebno je da dostave i:

•Dokaz o saradnji sa registrovanom mljekarom ili sirarom koji sadrži informaciju o otkupljenim količinama za zadnjih 6 mjeseci i o klasi mlijeka;  

•Uvjerenje o kućnoj zajednici (u slučaju kad podnosilac zahtjeva nije nosilac gazdinstva ili je kooperant mljekare neko od članova domaćinstva); 

Korisnici koji stavljaju u promet mliječne proizvode potrebno je da dostave i: 

•Kopiju registra gazdinstva, koja sadrži podatke o gazdinstvu u skladu sa Zakonom o identifikaciji i registraciji životinja (Sl list RCG br. 48/2007) i Pravilnik o načinu identifikacije i registracije goveda i vođenje registara i elektronske baze podataka (Sl list CG br. 58/2007); (knjiga gazdinstva)

•Kopiju pasoša za svako grlo; 

•Kopije zadnje tri potvrde izdate od Veterinarske ambulante koju su vlasnici gazdinstva koje se bavi proizvodnjom mliječnih proizvoda dužni da imaju ako plasiraju svoje proizvode na tržište; (Potvrda od Veterinarske ambulante u kojoj je naveden broj gazdinstva, svako grlo i broj životinje, podaci o zdravstvenom stanju.)

Način podnošenja zahtjeva

Obrazac Zahtjeva za isplatu za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka za 2015. godinu može se preuzeti sa sajta Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja ili u kancelarijama Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i Službe za selekciju stoke i predstavlja dio javnog poziva. 

Popunjen obrazac zahtjeva i propratnu dokumentaciju dostaviti isključivo putem preporučene pošte na adresu Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Direktorat za poljoprivredu i ribarstvo po Javnom pozivu za dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka za 2015. godinu, Rimski trg br. 46, 81000 Podgorica

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com