Home / NOVOSTI / Hronika / KULJAČA: Marović je prvi na čelu kriminalne ekipe
Rajko Kuljača i Svetozar Marović

KULJAČA: Marović je prvi na čelu kriminalne ekipe

Biv­ši gra­do­na­čel­nik Bu­dve Raj­ko Ku­lja­ča je to­kom is­ka­za ko­ji je kao svje­dok sa­rad­nik dao spe­ci­jal­nom tu­ži­la­štvu di­rekt­no op­tu­žio Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća, Alek­san­dra Ti­či­ća i La­za­ra Ra­đe­no­vi­ća da su od­go­vor­ni za sve ne­za­ko­ni­te po­slo­ve ko­ji su ra­đe­ni u ve­zi sa iz­grad­njom TQ Pla­za.

Ka­ko je „Da­nu” po­tvr­đe­no iz vi­še iz­vo­ra, on je de­talj­no is­pri­čao ka­kvu je ko ulo­gu imao u po­slu oko iz­grad­nje te po­slov­no-stam­be­ne je­di­ni­ce. Ku­lja­ča tvr­di da su Ma­ro­vić, Ra­đe­no­vić i Ti­čić or­ga­ni­zo­va­li sve po­slo­ve, a da su osta­li osum­nji­če­ni u po­me­nu­toj afe­ri sa­mo pa­ra­fi­ra­li nji­ho­ve pro­jek­te.

Pre­ma ne­zva­nič­nim in­for­ma­ci­ja­ma, Ku­lja­ča je ka­zao da Sve­to­zar Ma­ro­vić ni­je mo­gao for­mal­no da do­no­si od­lu­ke, ali je to ra­dio pre­ko svo­jih ka­dro­va u Op­šti­ni. Biv­ši gra­do­na­čel­nik Bu­dve is­pri­čao je tu­ži­o­cu da je i je­dan član ak­tu­el­ne vla­de, či­je ime ni­je sa­op­štio, imao po­seb­nu ulo­gu u po­slu oko iz­grad­nje luk­su­znog po­slov­no-stam­be­nog kom­plek­sa.

On je sa­op­štio i da je­dan od or­ga­ni­za­to­ra te kri­mi­nal­ne gru­pe do­bio pent­ha­us u TQ Pla­zi i po­slov­ni pro­stor u pri­ze­mlju. Ku­lja­ča je na­veo i da su po­je­di­ni funk­ci­o­ne­ri SO Bu­dva do­bi­li nov­ča­ne na­gra­de, a ne­ki i ma­nje po­slov­ne pro­sto­re u toj zgra­di.

On je po­me­nuo i ime­na dvo­ji­ce za­po­sle­nih u bu­dvan­skom ka­ta­stru ko­ji su za no­vac iz­vr­ši­li upis ne­kret­ni­ne na ne­za­ko­nit na­čin.
Ku­lja­ča je tu­ži­o­cu pred­lo­žio da is­ko­ri­sti sve me­ha­ni­zme i pro­vje­ri ko je do­bio sta­no­ve i po­slov­ne pro­sto­re ko­ji se i da­lje vo­de na vla­sni­ka TQ Pla­ze – kom­pa­ni­ju Trejd ju­nik.

U is­ka­zu ko­ji je pro­gla­šen stro­go taj­nim, Ku­lja­ča je tu­ži­o­cu pri­čao i o ne­le­gal­nim od­lu­ka­ma biv­še še­fi­ce bu­dvan­skog ka­ta­stra Mir­ja­ne Ma­ro­vić, ina­če stri­ne Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća. On je iz­nio niz op­tu­žbi i na ra­čun Dra­ga­na Ma­ro­vi­ća, bra­ta Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća, ko­je su pred­met is­tra­ge spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štva. Ku­lja­ča je u tu­ži­la­štvu ka­zao da je do­zvo­lu za iz­grad­nju TQ Pla­ze pot­pi­sao mi­ni­star Bra­ni­mir Gvo­zde­no­vić,  te da i on ima do­sta in­for­ma­ci­ja o iz­grad­nji tog objek­ta.

Ka­da bu­de okon­ča­na is­tra­ga u ovom pred­me­tu, na osno­vu Ku­lja­či­nog is­ka­za bi­će for­mi­ra­na naj­ma­nje još dva pred­me­ta. Ku­lja­ča je od­mah na­kon hap­še­nja po­sti­gao do­go­vor da bu­de svje­dok sa­rad­nik, ali je od pred­stav­ni­ka pra­vo­sud­nih or­ga­na do­bio upo­zo­re­nje da će u ovom pred­me­tu i pro­tiv nje­ga bi­ti pod­ne­se­na kri­vič­na pri­ja­va uko­li­ko pre­kr­ši ne­ke od od­re­da­ba do­go­vo­ra.

Mi­le­na Ma­ro­vić Bog­da­no­vić i slu­žbe­ni­ce Op­šti­ne Bu­dva ta­da su  pu­šte­ne na slo­bo­du jer tu­ži­lac ni­je tra­žio da im bu­de od­re­đen pri­tvor. Biv­ši gra­do­na­čel­nik op­šti­ne Bu­dva Raj­ko Ku­lja­ča po­sti­gao je do­go­vor sa vi­je­ćem pod­go­rič­kog Vi­šeg su­da da bu­de svje­dok sa­rad­nik u po­stup­ku pro­tiv 13 osum­nji­če­nih za vi­še­mi­li­on­sku šte­tu na­ni­je­tu bu­dže­tu tog gra­da. Na­kon raz­go­vo­ra sa čla­no­vi­ma vi­je­ća i tu­ži­o­cem, on je pu­šten na slo­bo­du.

Sa­slu­ša­ni su i bivši gra­do­na­čel­nik op­šti­ne Bu­dva La­zar Ra­đe­no­vić, biv­ši pot­pred­sjed­nik op­šti­ne Dra­gan Ma­ro­vić, sa­vjet­nik pre­mi­je­ra Alek­san­dar Ti­čić, slu­žbe­nik op­šti­ne Bu­dva Đor­đe Pa­vlo­vić, v.d. di­rek­tor Vo­do­vo­da Bu­dva Mi­len­ko Me­di­go­vić, ne­ka­da­šnji se­kre­tar za za­šti­tu imo­vi­ne No­vak Kli­sić, Mi­o­drag Sa­mar­džić i iz­vr­šni di­rek­tor bu­dvan­ske fir­me Trejd ju­nik Go­ran Bo­ja­nić. Po­što su da­li iz­ja­vu su­di­ji za is­tra­ge, osmo­ri­ca okri­vlje­nih spro­ve­de­ni su u Za­vod za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja.

U tom pred­me­tu osum­nji­če­na je i Mi­le­na Ma­ro­vić Bog­da­no­vić, kćer­ka Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća, kao i se­kre­tar za pro­stor­no pla­ni­ra­nje Da­ni­je­la Ma­ro­tić, glav­ni ad­mi­ni­stra­tor Op­šti­ne Sne­ža­na Šće­pa­no­vić, Mi­loj­ka Ko­va­če­vić i Dra­gi­ca Po­po­vić.

Osum­nji­če­ni­ma se sta­vlja na te­ret da su pri­li­kom iz­grad­nje pla­toa u mje­stu Jaz i stam­be­no-po­slov­nog pro­sto­ra u cen­tru TQ Pla­za, zlo­u­po­tre­bom slu­žbe­nog po­lo­ža­ja, ošte­ti­li bu­džet op­šti­ne za oko 10 mi­li­o­na eura. Te pro­jek­te ra­di­li su sa fir­ma­ma Ju­nik trejd i Gu­gi ko­merc.M.V.R.–D.Ž.

Za­bra­nje­no ras­po­la­ga­nje imo­vi­nom

Na­kon is­ka­za Raj­ka Ku­lja­če u tu­ži­la­štvu, pod­go­rič­ki Vi­ši sud iz­dao je na­red­bu o pri­vre­me­noj za­bra­ni ras­po­la­ga­nja imo­vi­nom u TQ Pla­zi do za­vr­šet­ka is­tra­žnih rad­nji.
Dok sud ne uki­ne pri­vre­me­nu mje­ru, ta imo­vi­na ne mo­že bi­ti otu­đe­na.

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com