Home / PG INFO / Podgoričanin Andrija Markuš se žali Azerbejdžanu: Ulica Baku ide preko moje zemlje

Podgoričanin Andrija Markuš se žali Azerbejdžanu: Ulica Baku ide preko moje zemlje

Ar­hi­tek­ta An­dri­ja Mar­kuš obra­ti­će se Vla­di Azer­bej­dža­na i tra­ži­ti da uslo­vi Glav­ni grad da ne­će do­bi­ti po­moć uko­li­ko nje­mu ne bu­de is­pla­ćen no­vac za ze­mlju pre­ko ko­je je pro­šla Ba­ku uli­ca.

On je is­ta­kao da su mu već jed­nom od­u­ze­li ze­mlju za put do sta­na Igo­ra Luk­ši­ća, te da već če­ti­ri go­di­ne ni­je is­pla­ćen.
-Gra­do­na­čel­nik Pod­go­ri­ce Sla­vo­ljub Sti­je­po­vić ob­ja­vio je plan za 2016. go­di­nu o ra­do­vi­ma ko­ji će ra­di­ti, gdje je po­seb­no is­ta­kao zna­čaj­nu Ba­ku uli­ce, upra­vo pre­ko mo­jeg ze­mlji­šta. Ko­li­ko su osta­li ra­do­vi, po­red ovih, stal­no ili pri­vre­me­no pred­iz­bor­no ra­do­va­nje za gra­đa­ne, ni­je mi po­zna­to, ali sa iz­grad­njom Ba­ku uli­ce – če­ka­će se, kao kla­sič­nom pre­va­rom i gra­đa­na i me­ne kao vla­sni­ka ze­mlji­šta. To za­klju­ču­jem po do­sa­da­šnjoj prak­si – bes­prav­nog od­u­zi­ma­nja mo­je ze­mlje za put do sta­na Igo­ra Luk­ši­ća, a da već če­ti­ri go­di­ne ni­je­sam is­pla­ćen. Sa­da, tra­ži­ću od dr­ža­ve Azer­bej­džan po­moć da ih uslo­vi, ako mi­sle da ko­ri­ste po­moć za ovaj put od te dr­ža­ve – re­kao je Mar­kuš.
On je si­gu­ran da će ga Azer­bej­džan ra­zu­mje­ti, zna­ju­ći iz sop­stve­nog is­ku­stva ka­ko se osta­je bez svo­jeg – bez Na­gor­ni Ka­ra­ba­ha.
-Vla­di Azer­bej­dža­na iz­lo­ži­ću da su in­sti­tu­ci­je ove dr­ža­ve pa­ra­li­zo­va­ne pri­vat­nim in­te­re­si­ma, te ne po­štu­ju ni za­ko­ne ove dr­ža­ve – ka­že Mar­kuš.
Za pri­vat­ni in­te­res, za skla­pa­nje ka­kvih po­slo­va, za Gi­ni­so­vu knji­gu je slu­čaj ne­vi­đe­nog udva­ra­nja Azer­bej­dža­nu na na­čin što je na ma­lom di­je­lu Ba­ku uli­ce ko­ji ide kroz park – na­sred tro­to­a­ra po­sta­vljen pa­no sa na­sli­ka­nim mo­ti­vom i Ba­kua, ko­ji je te ve­li­či­ne da sko­ro pot­pu­no pre­gra­đu­je tro­to­ar, ka­že Mar­kuš. On ka­že da je uli­ca ši­ro­ka, te gra­đa­ni mje­sto tro­to­a­rom, mo­gu sa te stra­ne da idu uli­com.

(dan.co.me)

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com