Home / NASLOVNA / PODGORICA: RAT između zakupaca u “Bazaru” i Tržnica i pijaca: Kako su smanjene pa opet vraćene cijene zakupa
Bazar Foto Dan

PODGORICA: RAT između zakupaca u “Bazaru” i Tržnica i pijaca: Kako su smanjene pa opet vraćene cijene zakupa

Tr­žni­ce i pi­ja­ce su vra­ti­le sta­ri cje­nov­nik uslu­ga za­ku­pa te­zgi na ze­le­noj pi­ja­ci u Ba­za­ru po ko­me uzi­ma­ju no­vac i za dio te­zge na ko­jem je va­ga či­ji su vla­sni­ci.

Ta­ko će pi­jač­ni pro­dav­ci opet mo­ra­ti da pla­ća­ju 147,53 eura za za­kup te­zgi po­vr­ši­ne 1,71 kva­dra­ta, od­no­sno oko 279,80 eura za te­zgu po­vr­ši­ne 3,42 kva­dra­ta.

Ono što po­seb­no po­ga­đa za­kup­ce je pla­ća­nje pro­sto­ra pred­vi­đe­nog za va­ge ko­je su vla­sni­štvo za­ku­po­dav­ca.
Pro­tiv ovih, po nji­ma, vi­so­kih ci­je­na za­ku­pa te­zgi pro­dav­ci su se du­ži vre­men­ski pe­ri­od bu­ni­li, jer zbog lo­šeg po­slo­va­nja ni­je­su bi­li u mo­guć­no­sti da re­dov­no pla­ća­ju mje­seč­nu za­kup­ni­nu, a tra­ži­li su da im Tr­žni­ce i pi­ja­ce omo­gu­će da ko­ri­ste svo­je va­ge i uspje­li da iz­dej­stvu­ju u mar­tu pro­šle go­di­ne pot­pi­si­va­nje anek­sa osnov­nog ugo­vo­ra o za­ku­pu te­zgi, ko­jim im je po­vr­ši­na te­zgi sa 1,71 sma­nje­na na 1,58 kva­dra­ta. Sa­mim tim i ci­je­na mje­seč­nog za­ku­pa te­zgi, uklju­ču­ju­ći i pla­ća­nje va­ge, uma­nje­na je sa 147, 53 na 137, 47 eura, i to je tra­ja­lo do kra­ja pro­šle go­di­ne.

Na­kon pot­pi­si­va­nja anek­sa ugo­vo­ra ko­jim je stvar­na po­vr­ši­na te­zgi uma­nje­na, za­kup­ci su tra­ži­li od Tr­žni­ca i pi­ja­ca po­vra­ćaj no­vac ko­ji im je, ka­ko ka­žu, zbog na­pla­ći­va­nja ve­će kva­dra­tu­re te­zgi od ok­to­bra 2012. do mar­ta 2015. go­di­ne, bes­prav­no uzet.

Tr­žni­ce i pi­ja­ce su za­htje­ve za­ku­pa­ca od­bi­li kao neo­sno­va­ne, s obra­zlo­že­njem da stvar­na kva­dra­tu­ra te­zgi iz­no­se 1,71 i 3,42 kva­dra­ta, uklju­ču­ju­ći i pro­stor pred­vi­đen za va­gu ko­ji je sa­stav­ni dio te kva­dra­tu­re. Ta­ko­đe, iz Tr­žni­ca su na­ja­vi­li su da će se od ove go­di­ne vra­ti­ti sta­re ci­je­ne za­ku­pa.
– S ob­zi­rom da se cje­nov­nik uslu­ga za­ku­pa na ze­le­noj pi­ja­ci u TC ,,Ba­zar” ne mo­že mi­je­nja­ti bez sa­gla­sno­sti Skup­šti­ne Glav­nog gra­da, dru­štvo je na­šlo na­čin da iza­đe u su­sret va­šem za­htje­vu za sma­nje­nje ci­je­na za­ku­pa, kroz pro­mje­nu kva­dra­tu­re te­zgi, a što ste vi oči­gled­no zlo­u­po­tri­je­bi­li, ima­ju­ći u vi­du za­htjev ko­jim tra­ži­te po­vra­ćaj nov­ca. Na­gla­ša­va­mo da će anek­som iz­mi­je­nje­ne ugo­vo­re­ne od­red­be, ko­je se od­no­se na kva­dra­tu­ru te­zgi, va­ži­ti is­klju­či­vo do kra­ja te­ku­će go­di­ne, na­kon če­ga će se te­zge iz­da­va­ti u za­kup u po­stup­ku pri­ku­plja­nja po­nu­da po si­ste­mu iz­bo­ra naj­po­volj­ni­jeg po­nu­đa­ča, a jav­nim po­zi­vom će bi­ti pre­ci­zi­ra­na po­čet­na ci­je­na i kva­dra­tu­ra te­zgi, kao i uslo­vi za uče­šće po jav­nom po­zi­vu- sto­ji u do­pi­su za­kup­ci­ma ko­ji je 27. mar­ta pro­šle go­di­ne pot­pi­sao iz­vr­šni di­rek­tor Tr­žni­ca i pi­ja­ca Ran­ko Jo­va­no­vić.

Vra­ća­nje sta­rog cje­nov­ni­ka za­ku­pa te­zgi na ze­le­noj pi­ja­ci u Ba­za­ru, na naj­bo­lji na­čin opi­su­je od­nos ko­ji Tr­žni­ce i pi­ja­ce ima­ju pre­ma za­kup­ci­ma te­zgi, oci­je­ni­la je Bran­ka Bo­šnjak, od­bor­nik DF-a u Skup­šti­ni Glav­nog gra­da. Ona je is­ta­kla da naj­no­vi­ja od­lu­ka Tr­žni­ca po­ni­šta­va pret­hod­nu od­lu­ku ko­jom je po­vr­ši­na te­zgi sma­nje­na na 1,58 kva­dra­ta.

– Ka­ko je mo­gu­će da se pot­pi­še aneks ko­jim ujed­no sma­nju­ju po­vr­ši­nu te­zgi i ci­je­nu za­ku­pa, a tri ne­dje­lje na­kon to­ga u do­pi­su sa­op­šta­va­ju da će na­red­ne go­di­ne vra­ti­ti sta­re ci­je­ne i kva­dra­tu­ru od 1,71 me­tar kva­da­rat­ni? Ili su im ta­da ne­le­gal­no sma­nji­li po­vr­ši­nu i ci­je­nu za­ku­pa, ili su sa­da opet ne­le­gal­no po­ve­ća­li kva­dra­tu­ru i ci­je­nu za­ku­pa. Od­nos Tr­žni­ca i pi­ja­ca pre­ma lju­di­ma ko­ji ra­de na ze­le­noj pi­ja­ci u Ba­za­ru je u naj­ma­nju ru­ku ne­ko­rek­tan. Sa­da­šnja ci­je­na za­ku­pa od 147 eura mje­seč­no je pre­vi­so­ka i za­kup­ci je­dva uspi­je­va­ju da ga pla­ća­ju od pro­da­je vo­ća i po­vr­ća. Nji­ma je to sma­nje­nje za­ku­pa od de­set eura pu­no zna­či­lo- ka­za­la je Bo­šnjak.
Ona sma­tra da Tr­žni­ce i pi­ja­ce tre­ba da iza­đu u su­sret za­htje­vi­ma za­ku­pa­ca te­zgi.

– Ci­je­na za­ku­pa te­zgi na pi­ja­ci u Ba­za­ru tre­ba sma­nji­ti, kao što se ura­di­lo pro­šle go­di­ne i za­kup­ci­ma re­tro­ak­tiv­no is­pla­ti­ti no­vac ko­ji su pla­ća­li u pe­ri­o­du od ok­to­bra 2012. do mar­ta 2015. go­di­ne zbog ve­će kva­dra­tu­re te­zgi. Za­kup­ni­na tre­ba da se na­pla­ću­je po stvar­noj kva­dra­tu­ri od 1,58 kva­dra­ta, bez pro­sto­ra za va­gu. Uko­li­ko bi to ugro­zi­lo po­slo­va­nje i jav­ni in­te­res Tr­žni­ca, on­da im je bo­lje da se za­tvo­re. Ako to ni­je mo­gu­će i ako ho­će i da­lje da dr­že ta­ko vi­so­ke ci­je­ne za­ku­pa, on­da ba­rem ne­ka im obez­bi­je­de uslo­ve ra­da kao u Gin­ta­šu, gdje su uslo­vi mno­go po­volj­ni­ji ne­go u Ba­za­ru, a ci­je­na za­ku­pa je iden­tič­na- re­kla je Bo­šnjak.

Pro­dav­ci vo­ća i po­vr­ća dis­kri­mi­ni­sa­ni
Pro­dav­ci vo­ća i po­vr­ća na pi­ja­ci u Ba­za­ru dis­kri­mi­ni­sa­ni su, jer pla­ća­ju ve­ću ci­je­nu za­ku­pa te­zgi, za raz­li­ku od za­ku­pa­ca ko­ji pro­da­ju cvi­je­će, mlječ­ne pro­iz­vo­de i ja­ja, tvr­di Bran­ka Bo­šnjak.
– Pro­dav­ci mlječ­nih pro­iz­vo­da ra­de u za­tvo­re­nom pro­sto­ru i pla­ća­ju ma­nji za­kup, kao i za­kup­ci ko­ji pro­da­ju ja­ja i cvi­je­će. Je­di­no se pro­dav­ci­ma vo­ća i po­vr­ća dr­ži vi­so­ka ci­je­na za­ku­pa. Ne mo­že se jed­ni­ma sma­nji­va­ti ci­je­na za­ku­pa, a dru­gi­ma ne. Ci­je­na za­ku­pa te­zgi mo­ra bi­ti jed­na­ka za sve, bez ika­kve dis­kri­mi­na­ci­je- is­ta­kla je Bo­šnjak.

Jo­va­no­vić bez od­go­vo­ra
Ko­men­tar zbog če­ga se od ove go­di­ne opet na­pla­ću­je sta­ra ci­je­na za­ku­pa te­zgi od 1,71 kva­dra­ta na ze­le­noj pi­ja­ci u Ba­za­ru tra­ži­li smo od Ran­ka Jo­va­no­vi­ća, iz­vr­šnog di­rek­to­ra Tr­žni­ca i pi­ja­ca. Me­đu­tim, od­go­vo­r ni­je­smo do­bi­li.

(dan.co.me)

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com