Home / NOVOSTI / Hronika / PORODICA UBIJENIH BRAĆE ĆULAFIĆ OGORČENA PRESUDOM: Iza ovoga stoji lobi ČOGURIĆA i MARJANOVIĆA

PORODICA UBIJENIH BRAĆE ĆULAFIĆ OGORČENA PRESUDOM: Iza ovoga stoji lobi ČOGURIĆA i MARJANOVIĆA

Po­ro­di­ca ubi­je­nih mla­di­ća Danijela i Davorina Ćulafića, ogorčena je  jučerašnjom presudom po kojoj će njihov ubica provesti iza rešetaka svega 13,5 godina.

Otac ubijenih, Borislav, is­ta­kao je da je iz­re­če­na pre­su­da jed­na­ka oslo­ba­đa­ju­ćoj i da za njih pred­sta­vlja pro­past vla­da­vi­ne pra­va i prav­de u Cr­noj Go­ri.
– Iza ova­kve sram­ne pre­su­de sto­ji po­ro­dič­no-pod­go­rič­ko-po­li­cij­ski lo­bi, na če­lu sa biv­šim ško­lo­va­nim po­li­ca­j­cem, bra­tom op­tu­že­nog Draženom Čo­gu­ri­ćem. Sud je uva­žio iz­ja­ve svje­do­ka, dru­ga iz dje­tinj­stva Ma­ša­na Čo­gu­ri­ća i pr­vog kom­ši­je, i od stra­ne po­ro­dič­no-po­li­cij­sko-pod­go­rič­kog lo­bi­ja Mi­ja­ta Mar­ja­no­vi­ća – ka­zao je Ću­la­fić.
On je nakon izricanja presude rekao da je, kao ro­di­telj dje­ce ko­ja su ubi­je­na, ogor­čen na rad za­mje­ni­ka tu­ži­o­ca Mi­lo­ša Šo­ški­ća, ko­ji je, kako je rekao,  bio iz­u­zet­no ne­ak­ti­van za vri­je­me su­đe­nja.

-Ne­mam pra­vo da ulo­žim žal­bu, a u tu­ži­o­ca Šo­ški­ća ne­mam po­vje­re­nja i sum­njam u nje­go­vu pro­fe­si­o­nal­nost – is­ta­kao je on.

Pri­li­kom iz­la­ska vi­je­ća iz sud­ni­ce Vi­šeg su­da iz pu­bli­ke su se mo­gle ču­ti uvre­de i pri­jet­nje ko­je je maj­ka ubi­je­nih mla­di­ća upu­ti­la su­di­ji No­vo­vi­ću i bra­ni­o­cu advo­ka­tu Da­ni­lu Mi­ćo­vi­ću.
Su­di­ji se obra­ti­la ri­je­či­ma „sram vas bi­lo”, a po­tom i advo­ka­tu Mi­ćo­vi­ću, na­zi­va­ju­ći ga mon­stru­mom upu­ću­ju­ći mu je kle­tve i pri­jet­nje. Po iz­la­sku iz sud­ni­ce obez­bje­đe­nje je iz­ni­je­lo iz zgra­de su­da.

Ma­šan Čo­gu­rić, op­tu­že­ni za ubi­stvo bra­će Da­vo­ri­na i Da­ni­je­la Ću­la­fi­ća, ju­če je osu­đen na 13 i po go­di­na za­tvo­ra. Čo­gu­ri­ću je iz­re­če­na je­din­stve­na ka­zna za ne­do­zvo­lje­no dr­ža­nje oruž­ja i eks­plo­ziv­nih ma­te­ri­ja i ubi­stvo u pre­ko­ra­če­nju nu­žne od­bra­ne. Pre­su­du je u pod­go­rič­kom Vi­šem su­du iz­re­klo kri­vič­no vi­je­će su­di­je Vla­di­mi­ra No­vo­vi­ća.
Čo­gu­rić je, ka­ko je na­ve­de­no u obra­zlo­že­nju, 15. fe­bru­a­ra 2014. go­di­ne u lo­ka­lu „Mo­skva” na Sta­rom aero­dro­mu, od­bi­ja­ju­ći od se­be pro­tiv­prav­ni na­pad, pre­ko­ra­čio gra­ni­ce nu­žne od­bra­ne i sa tri hi­ca usmr­tio bra­ću Da­ni­je­la i Da­vo­ri­na Ću­la­fi­ća.

Su­di­ja No­vo­vić obra­zlo­žio je da je is­ka­zi­ma sa­slu­ša­nih svje­do­ka, od­bra­nom okri­vlje­nog i pro­ve­de­nim ma­te­ri­jal­nim do­ka­zi­ma po­tvr­đe­no da su se kri­tič­nog da­na sre­li ošte­će­ni Da­ni­jel Ću­la­fić i okri­vlje­ni Ma­šan Čo­gu­rić i da je do­šlo do pre­pir­ke ko­ju je Da­ni­jel ini­ci­rao.
Na­kon to­ga, ka­ko is­ti­če No­vo­vić, okri­vlje­ni Čo­gu­rić je na­sta­vio svo­jim pu­tem u prav­cu lo­ka­la „Mo­skva”, gdje je sje­dio sa svo­jim pri­ja­te­ljem u mo­men­tu ka­da se is­pred lo­ka­la par­ki­rao „BMW” ko­jim su do­šla bra­ća Ću­la­fić. Je­dan od bra­će imao je boks na ru­ci. Da­ni­jel je u me­đu­vre­me­nu, ka­ko se na­vo­di u obra­zlo­že­nju, po­zvao svo­ga bra­ta da mu se pri­dru­ži.
No­vo­vić se osvr­nuo i na na­laz i mi­šlje­nje vje­šta­ka ne­u­rop­si­hi­ja­trij­ske stru­ke, ko­ji su na­ve­li da je Čo­gu­ri­će­va spo­sob­nost da shva­ti zna­čaj dje­la i upra­vlja po­stup­ci­ma bi­la bit­no sma­nje­na i da je u tre­nut­ku is­pa­lje­nja hi­ta­ca osje­ćao strah ja­kog in­ten­zi­te­ta.
Ima­ju­ći u vi­du da je u iz­vr­še­nju kri­vič­nog dje­la op­tu­že­ni upo­tri­je­bio pi­štolj, vi­je­će su­di­je No­vo­vi­ća za­klju­či­lo je da je na­pad mo­gao od­bi­ti na „bla­ži na­čin”.
Od­lu­ču­ju­ći o ka­zni sud je ci­je­nio olak­ša­va­ju­ću okol­nost da se ra­di o mla­dom čo­vje­ku i či­nje­ni­cu da mu je ura­čun­lji­vost bi­la bit­no sma­nje­na, dok je kao ote­ža­va­ju­ću ci­je­nio ra­ni­ju osu­đi­va­nost.

 

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *