Početna » NOVOSTI » Društvo » PODGORICA: Stijena teška dvije tone se survala do kuće

PODGORICA: Stijena teška dvije tone se survala do kuće

Sti­je­na te­ška oko dvi­je to­ne survala se sa br­da Cr­ve­na sti­je­na i za­u­sta­vi­la na sa­mo osam me­ta­ra od ku­će po­ro­di­ce An­dri­je Ri­sa u To­lo­ši­ma. Do in­ci­den­ta je do­šlo ju­če u ra­nim ju­tar­njim ča­so­vi­ma, a u ku­ći po­ro­di­ce Ri­so u tom trent­ku bi­li su An­dri­ja i nje­go­va su­pru­ga.

-U 4.45 me pro­bu­di­la bu­ka. Mi­slio sam da kom­ši­je is­to­va­ra­ju dr­va, ustao sam da pro­vje­rim ali ni­je­sam ni­šta pri­mi­je­tio. Ka­da sam kasnije izašo pri­mi­je­tio sam da su po­ru­še­ne ogra­da i ka­pi­ja i vidio ogrom­nu sti­je­nu ko­ja se za­u­sta­vi­la na sa­mo osam me­ta­ra od ku­će – sa­op­štio je Ri­so.

On na­vo­di da je pu­ta­nja ko­jom je pa­da­la sti­je­na du­ga 300 me­ta­ra.

-Ku­da je uda­ri­la ostao je trag. Udarala je u drveće, tik iznad kuće prvo u veliki kaktus pa u murvu, a onda u ogradu. Sti­je­na se ob­ru­ši­la sigurno zbog mraza. Zvao sam Sek­tor za van­red­ne si­tu­a­ci­je ali mi se na broj 121 ni­ko ni­je ja­vljao. Nas je sa­mo bog sa­ču­vao i ni­šta vi­še – na­vo­di Ri­so.

An­dri­ja Ri­so po­zi­va nad­le­žne or­ga­ne da obi­đu te­ren.

-Pri­je­ti nam opa­snost da se sru­še još tri sti­je­ne. Sa­da smo ima­li sre­ću, ali ne znam ho­će­mo li je ima­ti sju­tra. Mo­ra se ne­što pred­u­ze­ti pa po­zi­vam nad­le­žne da iza­đu i obi­đu te­ren -po­ru­ču­je Ri­so.

(Dan)

Check Also

U Podgorici 27 postupaka za ograničenje roditeljskog prava

Centar za socijalni rad za Podgoricu, Golubovce i Tuzi je u posljednjih pet godina pokrenuo ...

PODGORICA: Evo kako će se ubuduće građani lakše parkirati   

Preduzeće Parking servis uskoro će ugraditi senzore ispod asfalta koji će registrovati slobodna parking mjesta ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *