Home / NOVOSTI / Društvo / SPRIJEČILA BJEKSTVO IZ SPUŠKOG ZATVORA: Radnica STRAHOVALA za život, pa ISPRIČALA kolegama

SPRIJEČILA BJEKSTVO IZ SPUŠKOG ZATVORA: Radnica STRAHOVALA za život, pa ISPRIČALA kolegama

Za­po­sle­na u Za­vo­du za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja S.Đ. pri­je ne­ko­li­ko da­na na­pad­nu­ta je iza za­tvo­ra, ka­da joj je za­pri­je­će­no da ću­ti o sum­nji­vim li­ci­ma na ko­ja je slu­čaj­no na­i­šla. Upra­vo is­pi­tu­ju­ći ovaj slu­čaj, upra­va ZIKS-a i po­li­ci­ja ot­kri­li su da se spre­ma bjek­stvo za­tvo­re­ni­ka, pri­pad­ni­ka jed­ne kri­mi­nal­ne gru­pe, ko­ji­ma je pre­kju­če osu­je­ćen po­ku­šaj do­sta­vlja­nja na­o­ru­ža­nja.

Stra­hu­ju­ći za ži­vot, a ne slu­te­ći o če­mu se ra­di, kuvarica iz ZIKS-a is­pri­ča­la je ko­le­ga­ma da je, vra­ća­ju­ći se ku­ći, jed­ne no­ći iza za­tvo­ra vi­dje­la dvo­ji­cu sum­nji­vih mu­ška­ra­ca. Na­vod­no, oni su joj ta­da na­re­di­li da ću­ti, uz naj­o­pa­sni­je pri­jet­nje. Ne zna­ju­ći šta se spre­ma, ona je is­pri­ča­la da je vi­dje­la dvo­ji­cu mu­ška­ra­ca, ali ih ni­je mo­gla opi­sa­ti ni­ti je na­ve­la da su ta­da ra­di­li ne­što ne­za­ko­ni­to. Upra­va ZIKS-a od­mah je po­ve­ća­la obez­bje­đe­nje iza tog di­je­la za­tvo­ra. Po dvo­ji­ca slu­žbe­ni­ka spu­škog za­tvo­ra stal­no „de­žu­ra­ju” na di­je­lu gdje je S.Đ. uoči­la sum­nji­va li­ca. Na­re­đe­no im je da uko­li­ko pri­mi­je­te ne­što neo­bič­no od­mah re­a­gu­ju i da oba­vi­je­ste da­ni­lov­grad­sku po­li­ci­ju. Ta­ko­đe, o ovom slu­ča­ju upo­zna­ta je i po­li­ci­ja, ko­ja je na ne­ko­li­ko lo­ka­ci­ja vr­ši­la kon­tro­lu sa­o­bra­ća­ja, kao i pro­la­zni­ka.
Ra­de­ći na ovom slu­ča­ju upra­va ZIKS-a i po­li­ci­ja do­šli su do sa­zna­nja da ro­bi­ja­ši, čla­no­vi jed­ne kri­mi­nal­ne gru­pe, na­mje­ra­va­ju da or­ga­ni­zu­ju bjek­stvo. Ka­ko bi osi­gu­ra­li si­gu­ran put do slo­bo­de, na­ru­či­li su da im se do­sta­vi oruž­je i mo­bil­ni te­le­fon. Ka­ko bi se to spri­je­či­lo kon­tro­la ula­ska ro­be, kao i li­ca u spu­ški za­tvor ri­go­ro­zno je po­ja­ča­na.
Ta­ko je, ju­če uju­tru, ot­kri­ven ka­mi­on ko­jim je u za­tvor tre­ba­lo da se une­se na­o­ru­ža­nje. Ta­da je uhap­šen vo­zač jed­nog od pred­u­ze­ća ko­je po­slu­je sa Za­vo­dom za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja Ju­go­slav Bi­je­lić (50) iz Pod­go­ri­ce.
Oruž­je i osta­li ne­do­zvo­lje­ni pred­me­ti bi­li su sa­kri­ve­ni u pri­ko­li­ci ka­mi­o­na. U ka­mi­on je tre­ba­lo da bu­de uba­če­no ba­li­ra­no si­je­no iz ZIKS-a.
– Pri­li­kom vr­še­nja kon­tro­le li­ca, stva­ri i vo­zi­la na glav­noj pri­jav­ni­ci Za­vo­da za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja, slu­žbe­ni­ci obez­bje­đe­nja ZIKS-a ju­če su pro­na­šli i od­u­ze­li pi­štolj M57 ka­li­bra 7,62mm, dva okvi­ra sa po se­dam ko­ma­da me­ta­ka ka­li­bra 7,62mm, 24 ko­ma­da me­ta­ka u re­fu­zi i fu­tro­lu za pi­štolj 7,62mm. Ta­ko­đe, pro­na­đe­ni su i list od bon­se­ka, mo­bil­ni te­le­fon i dva pu­nja­ča za mo­bil­ne te­le­fo­ne – sa­op­šte­no je iz ZIKS-a.
Na­o­ru­ža­nje i ne­do­zvo­lje­ni pred­me­ti pro­na­đe­ni su u ka­mi­o­nu „mer­ce­des 12-13” ko­jim je upra­vlja­lo Bi­je­lić.
– Po­vo­dom ovog do­ga­đa­ja, slu­žbe­ni­ci ZIKS-a pred­u­ze­li su sve za­ko­nom pro­pi­sa­ne mje­re i rad­nje iz svo­je nad­le­žno­sti. Ta­ko­đe, o na­ve­de­nom do­ga­đa­ju oba­vi­je­šte­na je Upra­va po­li­ci­je – Odje­lje­nje bez­bjed­no­sti Da­ni­lov­grad, či­ji slu­žbe­ni­ci su pri­ve­li J.B. i pre­u­ze­li pro­na­đe­ne ne­do­zvo­lje­ne pred­me­te, ka­ko bi, u sa­rad­nji sa nad­le­žnim tu­ži­o­cem, pred­u­ze­li rad­nje iz nji­ho­ve nad­le­žno­sti – pi­še u sa­op­šte­nju ZIKS-a.

Bi­je­li­ću tu­ži­lač­ki pri­tvor

Bi­je­lić je sa­slu­šan u Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu zbog oruž­ja ko­je je pro­na­đe­no u ka­mi­o­nu ko­ji je vo­zio. Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, on je ne­gi­rao kri­vi­cu, tvr­de­ći da ni­je znao da se ne­do­zvo­lje­ni pred­me­ti na­la­ze u ka­mi­o­nu. Tu­ži­lac mu je na­kon sa­slu­ša­nja od­re­dio za­dr­ža­va­nje, a da­nas će bi­ti spro­ve­den su­di­ji za is­tra­gu ko­ji će do­ni­je­ti od­lu­ku o even­tu­al­nom od­re­đe­nju pri­tvo­ra.

(Dan)

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com