Home / LJUDI / Samohranoj majci potrebna pomoć

Samohranoj majci potrebna pomoć

Hu­ma­ni­tar­na fon­da­ci­ja „Ban­ka hra­ne” ape­lo­va­la je na gra­đa­ne i dru­štve­no od­go­vor­ne kom­pa­ni­je da u skla­du sa mo­guć­no­sti­ma po­mog­nu sa­mo­hra­noj maj­ci Haj­ri­ji Škri­jelj iz Ro­ža­ja, ko­ja ži­vi sa dvo­je ma­lo­ljet­ne dje­ce, maj­kom i bra­tom ko­ji je obo­lio. Haj­ri­ja je ži­vje­la u se­lu Gra­ho­vo, bez vo­de, u jed­no­sob­noj vi­ken­di­ci biv­šeg su­pru­ga.


– Ona i nje­na dje­ca su ži­vje­li u stra­hu. Ne­ko­li­ko pu­ta su bi­li i ka­me­no­va­ni, pa su pre­ži­vje­li tra­u­mu. Ta­da je Haj­ri­ja, kao i sva­ka maj­ka ko­ja bri­ne za ži­vot svo­je dje­ce, od­lu­či­la da po­tra­ži po­moć od hu­ma­nih lju­di i Op­šti­ne. Uz nji­ho­vu po­moć, sa­gra­di­li su no­vi dom i pre­se­li­li se. Sa­da ži­vi sa dje­com, maj­kom i bra­tom u pri­grad­skom na­se­lju Ze­le­ni. Plac su do­bi­li od Op­šti­ne, a uz po­moć hu­ma­nih lju­di ko­ji ži­ve u Ro­ža­ja­ma i di­ja­spo­ri sa­gra­di­li su ku­ću – ka­žu u fon­da­ci­ji Ban­ka hra­ne.


Haj­ri­ja Škri­jelj ži­vi od so­ci­jal­ne po­mo­ći od 132 eura. Od tog iz­no­sa tre­ba ško­lo­va­ti dje­cu, obla­či­ti ih, hra­ni­ti, a to je ne­mo­gu­će.
– Po­ro­di­ci mo­že­te po­mo­ći do­na­ci­jom hra­ne, odje­će i obu­će. Po­moć mo­že­te upu­ti­ti i u nov­cu, upla­tom na ži­ro ra­čun kod Atlas ban­ke 505-0000000324976-90 na ime Haj­ri­ja Škri­jelj – na­vo­de u fon­da­ci­ji.

(Dan)

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com