Home / NOVOSTI / Društvo / PODGORICA: NASTAVLJENO SUĐENJE HAMIDU BEHAROVIĆU ZA UČEŠĆE U ISIL-U

PODGORICA: NASTAVLJENO SUĐENJE HAMIDU BEHAROVIĆU ZA UČEŠĆE U ISIL-U

U Vi­šem su­du u Pod­go­ri­ci, pred su­di­jom Bi­lja­nom Usko­ko­vić, na­sta­vlje­no je su­đe­nje Ul­ci­nja­ni­nu Ha­mi­du Be­ha­ro­vi­ću, op­tu­že­nom da je u Si­ri­ji ra­to­vao u re­do­vi­ma te­ro­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je ISIL.
Na ju­če­ra­šnjem su­đe­nju iz­vr­šen je uvid u ma­te­ri­jal­ne do­ka­ze. Pre­gle­dan je iz­vje­štaj o Be­ha­ro­vi­će­vom pre­la­sku na aero­dro­mu Pod­go­ri­ca, po­tvr­da o pri­vre­me­nom od­u­zi­ma­nju lič­nih stva­ri, do­pis MUP-a Cr­ne Go­re – Ge­ne­ral­nog di­rek­to­ra­ta za kon­zu­lar­ne po­slo­ve, do­pis Am­ba­sa­de Cr­ne Go­re u Tur­skoj, pro­prat­ni akt MUP-a Tur­ske, Be­ha­ro­vi­će­va pi­sa­na sa­gla­snost da nje­go­va ma­lo­ljet­na ćer­ka mo­že da na­pu­sti Cr­nu Go­ru sa svo­jom maj­kom, uvid u put­ni list na ime op­tu­že­nog i iz­vod iz re­gi­stra ka­zne­nih evi­den­ci­ja Mi­ni­star­stva prav­de.

Na za­htjev spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Sa­še Ča­đe­no­vi­ća, vje­štak Mar­ko La­kić bi­će ne­po­sred­no sa­slu­šan pred su­dom ka­ko bi sa­op­štio sve što je utvr­dio vje­šta­če­njem mo­bil­nog te­le­fo­na i ta­ble­ta ko­ji su od­u­ze­ti Be­ha­ro­vi­ću. Ka­ko je na­veo Ča­đe­no­vić, taj sa­dr­žaj je pre­o­bi­man.
Ni­je sa­op­šte­no što bi mo­glo da se na­la­zi u tim apa­ra­ti­ma i da li je taj sa­dr­žaj po­ve­zan sa te­ro­ri­stič­kom or­ga­ni­za­ci­jom.

Po­zna­to je sa­mo da je u nji­ma pro­na­đe­na ve­li­ka ko­li­či­na po­da­ta­ka. Iz­la­ga­nje vje­šta­ka La­ki­ća i uvid u te po­dat­ke pla­ni­ra­ni su za na­red­na dva ro­či­šta.Po­red te­le­fo­na i ta­ble­ta, od op­tu­že­nog je od­u­ze­ta i sve­ska sa sti­ho­vi­ma i mu­sli­man­ski mo­li­tve­nik.

Do­ka­zi­ma u ko­je je sud imao uvid, po­tvr­đe­no je da je Be­ha­ro­vić pre­ko aero­dro­ma u Pod­go­ri­ci 13. fe­bru­a­ra 2015. oti­šao za Is­tan­bul.Na osno­vu do­pi­sa Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va Tur­ske, utvr­đe­no je da je Be­ha­ro­vić sa svo­jom ne­vjen­ča­nom že­nom Emi­nom Ke­ri­mom bio je­dan dan u pri­tvo­ru kod gra­nič­nog pre­la­za sa Si­ri­jom ra­di sa­slu­ša­nja zbog sum­nje da su po­ve­za­ni sa te­ro­ri­zmom. Be­ha­ro­vić je na to imao pri­go­vor, na­vo­de­ći da ih ni­ko ni­je uhap­sio, već su sa­mi tra­ži­li voj­sku Tur­ske ka­ko bi im po­mo­gli. I nje­gov advo­kat Vla­di­mir Ma­ru­no­vić pri­go­vo­rio je tom do­ka­zu.
– Ako je moj bra­nje­nik zbog istog kri­vič­nog dje­la već bio pri­tvo­ren i sa­slu­ša­van u Tur­skoj, to zna­či da se pro­tiv nje­gao mo­rao vo­di­ti po­stu­pak na su­du u toj ze­mlji. U toj si­tu­a­ci­ji, moj kli­jent ne mo­že bi­ti dva pu­ta kri­vič­no go­njen za isto kri­vič­no dje­lo – re­kao je Ma­ru­no­vić.

Uvi­dom u re­gi­star ka­zne­nih evi­den­ci­ja MPCG po­tvr­đe­no je da Be­ha­ro­vić ra­ni­je ni­je bio osu­đi­van.

(Dan)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *