Home / NOVOSTI / Hronika / Kazna za ubistvo rođaka smanjena za tri godine

Kazna za ubistvo rođaka smanjena za tri godine

Kri­vič­no vi­je­će Ape­la­ci­o­nog su­da pre­i­na­či­lo je pre­su­du Bo­žu Vu­ji­si­ću, ko­ji je bio osu­đen na je­din­stve­nu ka­znu od 11 go­di­na i dva mje­se­ca za­tvo­ra zbog ubi­stva ro­đa­ka Igo­ra Mi­lo­še­vi­ća i ra­nja­va­nja kik-bok­se­ra Mir­ka Vla­ho­vi­ća 2014. go­di­ne. Pre­su­da je pre­i­na­če­na u di­je­lu od­lu­ke o ka­zni, ko­ja mu je sa­da sma­nje­na na osam go­di­na i dva mje­se­ca ro­bi­je. Pr­vo­ste­pe­nu pre­su­du u Vi­šem su­du u Pod­go­ri­ci iz­re­klo je kri­vič­no vi­je­će su­di­je Vla­di­mi­ra No­vo­vi­ća.

Vu­ji­si­ću se su­di­lo zbog te­škog ubi­stva u po­ku­ša­ju iz čla­na 144 u sti­ca­ju sa kri­vič­nim dje­lom ne­do­zvo­lje­no dr­ža­nje oruž­ja i eks­plo­ziv­nih ma­te­ri­ja.
Obra­zla­žu­ći pre­su­du, su­di­ja No­vo­vić je ka­zao da je Vu­ji­sić po­stu­pao s umi­šlja­jem. Sud je od­bra­nu okri­vlje­nog da on ni­je po­vu­kao oba­rač na pi­što­lju od­ba­cio kao sra­ču­na­tu na iz­bje­ga­va­nje kri­vi­ce. Sud je utvr­dio da je Vu­ji­sić is­pa­lio hi­tac ko­ji je po­go­dio Vla­ho­vi­ća, pro­šao mu kroz li­je­vi i de­sni obraz i po­go­dio Mi­lo­še­vi­ća u grud­ni koš, od če­ga je on pre­mi­nuo.
Pre­ma na­vo­di­ma op­tu­žni­ce, Vu­ji­sić je 23. no­vem­bra 2014. go­di­ne umi­šljaj­no po­ku­šao da ubi­je vi­še oso­ba na­kon su­ko­ba sa rad­ni­kom obez­bje­đe­nja Mir­kom Vla­ho­vi­ćem i ko­no­ba­rom. Sva­đa je na­sta­la zbog iz­bje­ga­va­nja da pla­ti ka­fan­ski ra­čun.

– U lo­kal se vra­tio na­o­ru­žan pi­što­ljem. Ta­da se po­no­vo su­ko­bio sa ko­no­ba­rom P.D. i Vla­ho­vi­ćem, ko­ji su po­ku­ša­li da mu uzmu pi­štolj. Ta­da ga je Vla­ho­vić uhva­tio za de­snu ru­ku u ko­joj je dr­žao pi­štolj i gur­nuo ga na šank, da bi mu od­u­zeo pi­štolj iz ru­ke, uda­riv­ši ga dva pu­ta li­je­vom ru­kom u pred­je­lu gla­ve. U tom mo­men­tu im je pri­šao Igor Mi­lo­še­vić, po­ku­ša­va­ju­ći da ga odvo­ji od okri­vlje­nog, što je Vu­ji­sić is­ko­ri­stio i is­pa­lio me­tak u prav­cu gla­ve Vla­ho­vi­ća i po­go­dio ga u pred­je­lu gor­nje vi­li­ce, a Mi­lo­še­vi­ća u grud­ni koš, na­no­se­ći mu te­šku tje­le­snu po­vre­du od ko­je je na­stu­pi­la smrt – na­vo­di se u pre­su­di.

(Dan)

Check Also

PRVA FOTOGRAFIJA VUČIĆEVOG POKLONA PUTINU! Ovo je štene šarplaninca koje će od sutra biti uz najmoćnijeg Rusa! (FOTO)

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *