Home / PG INFO / Aktuelno / U RESTAURACIJU SAHAT KULE ULOŽENO 400.000 EURA: Sat otkucava, kazaljke stoje
Foto mitropolija.com

U RESTAURACIJU SAHAT KULE ULOŽENO 400.000 EURA: Sat otkucava, kazaljke stoje

Sat na Sa­hat ku­li u Sta­roj va­ro­ši već ne­ko vri­je­me ne ra­di. Ka­zalj­ke su sta­le na 8.30 ča­so­va, dok se ot­ku­ca­ji ču­ju. U nje­nu re­sta­u­ra­ci­ju i re­kon­struk­ci­ju Tr­ga Be­ćir Be­ga Osma­na­gi­ća tur­ska Agen­ci­ja za me­đu­na­rod­nu sa­rad­nju TI­KA ulo­ži­la je 400.000 eura. Me­đu­tim, slu­žbe Glav­nog gra­da ni­je­su se po­sta­ra­le da sa­da odr­ža­va­ju ovaj obje­kat.
Ukra­sna ra­svje­ta na ze­le­nim po­vr­ši­na­ma ni­je u funk­ci­ji, a glav­ni lam­pi­o­ni s vre­me­na na vri­je­me ra­de. Sa če­sme gra­đa­ni ne mo­gu po­pi­ti vo­du jer ona ni­je u funk­ci­ji, a sla­vi­ne su okre­nu­te na­o­pač­ke. Iako je bi­lo na­ja­vlje­no da će Sa­hat ku­la bi­ti otvo­re­na za po­sje­ti­o­ce, vra­ta su za­klju­ča­na.

Sta­nov­ni­ci Sta­re va­ro­ši raz­o­ča­ra­ni su što na­kon re­kon­struk­ci­je nad­le­žne slu­žbe ni­je­su odr­ža­va­le Sa­hat ku­lu, kao i što je ni­je­su otvo­ri­li za po­sje­ti­o­ce. Po­seb­no su ogor­če­ni zbog če­ga sat ne ra­di.
Na­ta­ša Mi­lič­ko­vić, iz Sta­re va­ro­ši ka­že da se ka­zalj­ke na sa­tu ne po­mje­ra­ju, ali da se uve­če ču­ju ot­ku­ca­ji.
– Za­što su to ta­ko osta­vi­li ne znam. Ka­zalj­ke se ne po­mje­ra­ju. Oni su valj­da me­ha­ni­zam či­sti­li, ali ne­što oči­gled­no ni­je u re­du. Ži­vim u bli­zi­ni ta­ko da ču­jem da sat ot­ku­ca­va uve­če. Dok ga je ča­sov­ni­čar Pe­jo­vić odr­ža­vao sat je ra­dio, a sa­da po­sli­je re­sta­u­ra­ci­je ne­ma funk­ci­ju. Valj­da će ga po­pra­vi­ti. Bi­lo bi li­je­po da ra­di, ipak je to Sa­hat ku­la. Pro­je­kat i sve osta­lo ra­di­li su Mu­ze­ji i ga­le­ri­je pa bi oni tre­ba­li da zna­ju ho­će li sat ika­da pro­ra­di­ti i za­što ne ra­di. Na tr­gu ni če­sma ne ra­di, ni ra­svje­ta, a ku­la ni­je otvo­re­na za po­sje­ti­o­ce. Tre­ba­lo bi da bu­de da bi gra­đa­ni mo­gli da uđu –ka­že Mi­lič­ko­vić.

Sta­ro­pod­go­ri­ča­nin Jo­van Ni­ko­lić pri­sje­tio se ko je sve odr­ža­vao sat na Sa­hat ku­li ko­ji je u to vri­je­me ra­dio.
– Pr­vo je sat odr­ža­vao po­koj­ni Đu­ro Vuk­če­vić ko­ji je na Po­greb­no imao saj­dži­sku rad­nju. Du­go ga je on odr­ža­vao i uvi­jek je sat ra­dio. Po­sli­je nje­go­ve smr­ti odr­ža­va­nje je pre­u­zeo Ba­jo Sta­nić, a po­sli­je nje­ga Du­ško Pe­jo­vić. To je on­da pre­ki­nu­to jer su pri­je tri, če­ti­ri go­di­ne do­la­zi­li iz Glav­nog gra­da i htje­li da na­pra­ve si­stem sat funk­ci­o­ni­še elek­tron­ski. Me­đu­tim, stao je. Sad kad su re­kon­stu­ri­sa­li sve opet ne ra­di. Da li će ga po­pra­vi­ti i ho­će li vi­še ika­da pro­ra­di­ti ko ti ga zna –pri­ča Ni­ko­lić.
Ni­ko­lić ni­je odu­še­vljen ni re­kon­struk­ci­jom tr­ga

– Evo su na­pra­vili i ovaj trg, no ni ta ra­svje­ta ne ra­di, a če­sma je sa­mo pr­vi dan ra­di­la. Sad vo­de na njoj ne­ma, a sla­vi­ne su uni­šte­ne. Ko je to ra­dio i šta su ra­di­li ni­ko ne zna. Sve ovo ko­šta­lo je 400.000 eura, a ne vri­je­di ni 100.000 eura. Ra­svje­ta čas ra­di čas ne ra­di, a ukra­sna ne funk­ci­o­ni­še uop­šte – is­ti­če Ni­ko­lić.
Se­fa­di­nu Be­ri­ši se do­pa­da ka­ko je trg ure­đen, ali sma­tra da bi sat tre­ba­lo po­pra­vi­ti.
– Fi­no su ovo na­pra­vi­li, za­sa­di­li ze­le­ni­lo, ali sat ne ra­di. Ne ra­di ni če­sma. Li­je­po bi bi­lo da ga po­pra­ve. Za ra­do­ve TI­KA je da­la pa­re pa bi tre­ba­lo sve da se odr­ža­va ka­ko tre­ba – ka­že Be­ri­ša.
Sa­hat ku­la ima če­ti­ri eta­že sa dr­ve­nim ste­pe­ni­štem i na­ja­vlji­va­no je da da će na­kon ra­do­va mo­ći se­lek­tiv­no, u ogra­ni­če­nom bro­ju, lju­di da se pop­nu na vrh. Na tre­ćoj eta­ži je sta­ri sat­ni me­ha­ni­zam i zvo­no. Za sa­da ni jed­na po­sje­ta ni­je or­ga­ni­zo­va­na, a sat ne ra­di.

(Dan)

Check Also

Virpazar: Gorjela trska na jezeru, požar pod kontrolom

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *