Početna » PG INFO » Aktuelno » U RESTAURACIJU SAHAT KULE ULOŽENO 400.000 EURA: Sat otkucava, kazaljke stoje
Foto mitropolija.com

U RESTAURACIJU SAHAT KULE ULOŽENO 400.000 EURA: Sat otkucava, kazaljke stoje

Sat na Sa­hat ku­li u Sta­roj va­ro­ši već ne­ko vri­je­me ne ra­di. Ka­zalj­ke su sta­le na 8.30 ča­so­va, dok se ot­ku­ca­ji ču­ju. U nje­nu re­sta­u­ra­ci­ju i re­kon­struk­ci­ju Tr­ga Be­ćir Be­ga Osma­na­gi­ća tur­ska Agen­ci­ja za me­đu­na­rod­nu sa­rad­nju TI­KA ulo­ži­la je 400.000 eura. Me­đu­tim, slu­žbe Glav­nog gra­da ni­je­su se po­sta­ra­le da sa­da odr­ža­va­ju ovaj obje­kat.
Ukra­sna ra­svje­ta na ze­le­nim po­vr­ši­na­ma ni­je u funk­ci­ji, a glav­ni lam­pi­o­ni s vre­me­na na vri­je­me ra­de. Sa če­sme gra­đa­ni ne mo­gu po­pi­ti vo­du jer ona ni­je u funk­ci­ji, a sla­vi­ne su okre­nu­te na­o­pač­ke. Iako je bi­lo na­ja­vlje­no da će Sa­hat ku­la bi­ti otvo­re­na za po­sje­ti­o­ce, vra­ta su za­klju­ča­na.

Sta­nov­ni­ci Sta­re va­ro­ši raz­o­ča­ra­ni su što na­kon re­kon­struk­ci­je nad­le­žne slu­žbe ni­je­su odr­ža­va­le Sa­hat ku­lu, kao i što je ni­je­su otvo­ri­li za po­sje­ti­o­ce. Po­seb­no su ogor­če­ni zbog če­ga sat ne ra­di.
Na­ta­ša Mi­lič­ko­vić, iz Sta­re va­ro­ši ka­že da se ka­zalj­ke na sa­tu ne po­mje­ra­ju, ali da se uve­če ču­ju ot­ku­ca­ji.
– Za­što su to ta­ko osta­vi­li ne znam. Ka­zalj­ke se ne po­mje­ra­ju. Oni su valj­da me­ha­ni­zam či­sti­li, ali ne­što oči­gled­no ni­je u re­du. Ži­vim u bli­zi­ni ta­ko da ču­jem da sat ot­ku­ca­va uve­če. Dok ga je ča­sov­ni­čar Pe­jo­vić odr­ža­vao sat je ra­dio, a sa­da po­sli­je re­sta­u­ra­ci­je ne­ma funk­ci­ju. Valj­da će ga po­pra­vi­ti. Bi­lo bi li­je­po da ra­di, ipak je to Sa­hat ku­la. Pro­je­kat i sve osta­lo ra­di­li su Mu­ze­ji i ga­le­ri­je pa bi oni tre­ba­li da zna­ju ho­će li sat ika­da pro­ra­di­ti i za­što ne ra­di. Na tr­gu ni če­sma ne ra­di, ni ra­svje­ta, a ku­la ni­je otvo­re­na za po­sje­ti­o­ce. Tre­ba­lo bi da bu­de da bi gra­đa­ni mo­gli da uđu –ka­že Mi­lič­ko­vić.

Sta­ro­pod­go­ri­ča­nin Jo­van Ni­ko­lić pri­sje­tio se ko je sve odr­ža­vao sat na Sa­hat ku­li ko­ji je u to vri­je­me ra­dio.
– Pr­vo je sat odr­ža­vao po­koj­ni Đu­ro Vuk­če­vić ko­ji je na Po­greb­no imao saj­dži­sku rad­nju. Du­go ga je on odr­ža­vao i uvi­jek je sat ra­dio. Po­sli­je nje­go­ve smr­ti odr­ža­va­nje je pre­u­zeo Ba­jo Sta­nić, a po­sli­je nje­ga Du­ško Pe­jo­vić. To je on­da pre­ki­nu­to jer su pri­je tri, če­ti­ri go­di­ne do­la­zi­li iz Glav­nog gra­da i htje­li da na­pra­ve si­stem sat funk­ci­o­ni­še elek­tron­ski. Me­đu­tim, stao je. Sad kad su re­kon­stu­ri­sa­li sve opet ne ra­di. Da li će ga po­pra­vi­ti i ho­će li vi­še ika­da pro­ra­di­ti ko ti ga zna –pri­ča Ni­ko­lić.
Ni­ko­lić ni­je odu­še­vljen ni re­kon­struk­ci­jom tr­ga

– Evo su na­pra­vili i ovaj trg, no ni ta ra­svje­ta ne ra­di, a če­sma je sa­mo pr­vi dan ra­di­la. Sad vo­de na njoj ne­ma, a sla­vi­ne su uni­šte­ne. Ko je to ra­dio i šta su ra­di­li ni­ko ne zna. Sve ovo ko­šta­lo je 400.000 eura, a ne vri­je­di ni 100.000 eura. Ra­svje­ta čas ra­di čas ne ra­di, a ukra­sna ne funk­ci­o­ni­še uop­šte – is­ti­če Ni­ko­lić.
Se­fa­di­nu Be­ri­ši se do­pa­da ka­ko je trg ure­đen, ali sma­tra da bi sat tre­ba­lo po­pra­vi­ti.
– Fi­no su ovo na­pra­vi­li, za­sa­di­li ze­le­ni­lo, ali sat ne ra­di. Ne ra­di ni če­sma. Li­je­po bi bi­lo da ga po­pra­ve. Za ra­do­ve TI­KA je da­la pa­re pa bi tre­ba­lo sve da se odr­ža­va ka­ko tre­ba – ka­že Be­ri­ša.
Sa­hat ku­la ima če­ti­ri eta­že sa dr­ve­nim ste­pe­ni­štem i na­ja­vlji­va­no je da da će na­kon ra­do­va mo­ći se­lek­tiv­no, u ogra­ni­če­nom bro­ju, lju­di da se pop­nu na vrh. Na tre­ćoj eta­ži je sta­ri sat­ni me­ha­ni­zam i zvo­no. Za sa­da ni jed­na po­sje­ta ni­je or­ga­ni­zo­va­na, a sat ne ra­di.

(Dan)

Check Also

PODGORICA: Kazaljke već mjesecima stoje između osam i devet časova: Sat na Sahat kuli NE RADI

Prema narodnom vjerovanju, kad sat stane to uvijek nešto znači, odnosno sluti na promjene. Međutim, ...

NE ZABORAVITE DA POMJERITE SAT! Počinje ljetnje računanje vremena!

Ljetnje računanje vremena počeće noćas, pomjeranjem kazaljki za sat unaprijed. Ljetnje računanje vremena u Crnoj ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *