Početna » NOVOSTI » Društvo » Poslanicima na platu dodatak i do 410 eura

Poslanicima na platu dodatak i do 410 eura

Po­sla­nik u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re mo­že na re­dov­nu za­ra­du do­bi­ti još 410 eura u vi­du va­ri­ja­bi­le za „zna­ča­jan do­pri­nos u ak­tiv­no­sti­ma rad­nih ti­je­la i na sjed­ni­ca­ma”, i zbog „do­dat­nog an­ga­žo­va­nja”. To je pred­vi­đe­no Od­lu­kom o va­ri­ja­bil­nom di­je­lu za­ra­de za po­sla­ni­ke Skup­šti­ne Cr­ne Go­re, ko­ja je do­ne­se­na 13. de­cem­bra pro­šle go­di­ne.
– Rje­še­nje o va­ri­ja­bil­nom di­je­lu za­ra­de na mje­seč­nom ni­vou do­no­si ge­ne­ral­ni se­kre­tar Skup­šti­ne Cr­ne Go­re, na pred­log Ko­le­gi­ju­ma pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne – pre­ci­zi­ra­no je od­lu­kom, ko­ju je do­nio ge­ne­ral­ni se­kre­tar par­la­men­ta Alek­san­dar Jo­vi­će­vić, uz sa­gla­snost Ko­le­gi­ju­ma Skup­šti­ne.
U čla­nu 5 se na­vo­di da va­ri­ja­bil­ni dio za­ra­de za po­je­di­ni mje­sec ne mo­že bi­ti ve­ći od 80 od­sto pro­sječ­ne ne­to za­ra­de u Cr­noj Go­ri u pret­hod­noj go­di­ni. Pro­sječ­na za­ra­da, pre­ma po­sled­njim po­da­ci­ma, iz­no­si­la je 513 eura.

Iz Skup­šti­ne ju­če ni­je­su od­go­va­ra­li na pi­ta­nja „Da­na” da li je u pret­hod­nom pe­ri­o­du, ko­jim po­sla­ni­ci­ma i u ko­jem iz­no­su di­je­lje­na va­ri­ja­bi­la po ovoj od­lu­ci.
Za­ra­de po­sla­ni­ka su me­đu naj­ve­ćim u dr­ža­vi. Po­red osnov­ne pla­te, po­sla­ni­ci če­sto pri­ma­ju i do­dat­ke za rad u rad­nim ti­je­li­ma, a naj­no­vi­jom od­lu­kom o va­ri­ja­bi­la­ma ima­ju pra­vo i na eks­tra do­da­tak. Pro­sječ­na po­sla­nič­ka pla­ta u pro­šloj go­di­ni iz­no­si­la je oko 1.500 eura, od­no­sno tri pro­sječ­ne za­ra­de u dr­ža­vi.
Mje­seč­no se za za­ra­de po­sla­ni­ka iz­dvo­ji oko 120.000 eura.

„Dan” je ju­če ob­ja­vio ka­ko je Skup­šti­na po­di­je­li­la bo­nu­se za­po­sle­ni­ma uoči No­ve go­di­ne. Sre­di­nom pro­šle go­di­ne usvo­je­ne su iz­mje­ne Za­ko­na o za­ra­da­ma za­po­sle­nih u jav­nom sek­to­ru, ko­ji­ma su naj­vi­šim dr­žav­nim funk­ci­o­ne­ri­ma pla­te sma­nje­ne za oko šest od­sto. S ob­zi­rom na iz­no­se pla­ta naj­vi­ših funk­ci­o­ne­ra, me­đu ko­ji­ma su i po­sla­ni­ci, za­ra­de su im sma­nje­ne za oko 100 eura. Zbog „spa­sa­va­nja” jav­nih fi­nan­si­ja, bez ika­kvih pri­ma­nja osta­lo je oko 13.000 že­na, ko­ri­sni­ca na­kna­da po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce.
Pre­ma tom za­ko­nu, sma­nje­ni su ko­e­fi­ci­je­na­ti za za­ra­de naj­vi­šim funk­cio­ne­ri­ma i to pred­sjed­ni­ku dr­ža­ve na 27,67, čel­ni­ci­ma Skup­šti­ne, Vla­de, Vr­hov­nog i Ustav­nog su­da na 25,94. Pret­hod­no su usva­ja­njem Za­ko­nu o za­ra­da­ma za­po­sle­nih u jav­nom sek­to­ru pla­te naj­vi­ših funk­ci­o­ne­ra po­ve­ća­ne i do 1.000 eura.
Pre­ma po­da­ci­ma iz zad­njeg kvar­ta­la pro­šle go­di­ne, naj­ve­ću za­ra­du imao je pred­sjed­nik par­la­men­ta Ivan Bra­jo­vić. On je pri­mao oko 1.880 eura. Naj­ni­žu pla­tu ta­da je imao li­der Gra­đan­skog po­kre­ta URA Dri­tan Aba­zo­vić, ko­me je mje­seč­na za­ra­da iz­no­si­la oko 1.390 eura.

U vr­hu li­ste po­sla­ni­ka sa naj­ve­ćim pla­ta­ma na­la­ze se Bran­ko Ra­du­lo­vić (De­mo­krat­ski front – DF), Mi­o­drag Vu­ko­vić (DPS) i Bran­ko Ča­vor, ko­ji za­ra­đu­ju po 1.785 eura. Po­sla­nik DPS-a Ma­ri­ja Ća­to­vić za­ra­đi­va­la je oko 1.760 eura, a Pre­drag Bu­la­to­vić iz DF-a i Ob­rad Sta­ni­šić iz DPS-a po 1.745 eura. Jo­van­ka La­li­čić (DPS), Ma­ri­na Jo­čić iz DF-a 1.732 i pot­pred­sjed­nik Skup­šti­ne Bra­ni­mir Gvo­zde­no­vić za­ra­đi­va­li su oko 1.730 eura. De­se­tak eura ma­nju pla­tu ima­li su Mi­o­drag Le­kić (De­mos), Mi­lo­rad Vu­le­tić (DPS) i Mi­o­drag Ra­du­no­vić (DPS). Ma­lo ni­žu za­ra­du od 1.700 eura ima­li su po­sla­ni­ci DPS-a Fi­lip Vu­ko­vić i DF-a Lji­lja­na Đu­ra­ško­vić. Po­sla­nik SDP-a Dža­vid Ša­bo­vić za­ra­đi­vao je oko 1.670 eura, ko­li­ko su pri­bli­žno pri­ho­do­va­li i li­der SDP-a Ran­ko Kri­vo­ka­pić i po­sla­nik DPS-a Pe­tar Iva­no­vić. Po­sla­ni­ci Bran­ka Ta­na­si­je­vić, Ana Ni­ko­lić, Pe­tar Po­ro­bić, Stra­hi­nja Bu­la­jić, Vu­ji­ca La­zo­vić, Ve­ra Bu­la­to­vić, Su­ad Nu­ma­no­vić za­ra­đi­va­li su oko 1.650 eura.
Po­sla­nik DPS-a Lu­iđ Škre­lja za­ra­đi­vao je oko 1.630 eura, a Sle­ven Ra­du­no­vić (DF) i Pre­drag Se­ku­lić (DPS) oko 1.600.

Po­sla­ni­ci DF-a Ne­boj­ša Me­do­je­vić i An­dri­ja Man­dić za­ra­đi­va­li su oko 1.580, ko­li­ko i pred­sjed­nik Li­be­ral­ne par­ti­je An­dri­ja Po­po­vić. Mi­lan Kne­že­vić iz DF-a pri­mao je oko 1.420 eura, a pred­sjed­nik De­mo­kra­ta Alek­sa Be­čić oko 1.400.

(Dan)

Check Also

POSLANICI VLASTI SE ČASTILI ZA NOVU GODINU: Poklon od 2.000 eura, evo kakvo je obrazloženje!

Poslanici vladajuće koalicije podijelili su sebi varijabile za Novu godinu u iznosu od 80 odsto ...

Poslanici se ne odriču službenih vozila: Evo koliko su potrošili

Šefovi poslaničkih klubova, za korišćenje službenih automobila od januara do novembra prošle godine, potrošili su ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *