Home / NOVOSTI / Društvo / EKPLOZIJA U ČELIČANI: Čudom preživjelo 20 radnika!
Foto ilustracija

EKPLOZIJA U ČELIČANI: Čudom preživjelo 20 radnika!

Elek­tro­luč­na še­zde­set­pe­to­ton­ska peć u po­go­nu če­li­ča­ne nik­šić­ke fa­bri­ke To­šče­lik ošte­će­na je usled ha­va­ri­je ko­ja se do­go­di­la u uto­rak oko po­no­ći, sa­zna­je „Dan”.
Pre­ma po­u­zda­nim in­for­ma­ci­ja­ma „Da­na”, eks­plo­zi­ju u pe­ći iza­zva­la je gra­na­ta ko­ja se slu­čaj­no na­šla u sta­rom že­lje­zu ko­je se ko­ri­sti za pro­iz­vod­nju. Unu­tra­šnjost pe­ći, je­di­noj na ko­joj se pro­iz­vo­di če­lik u biv­šoj Že­lje­za­ri, uni­šte­na je sko­ro u pot­pu­no­sti, a ka­ko nam je vi­še iz­vo­ra ka­za­lo, sre­ća je da ni­ko od rad­ni­ka iz smje­ne ni­je po­vri­je­đen. U tom tre­nut­ku u po­go­nu je bi­lo dva­de­se­tak rad­ni­ka.
Po na­šim sa­zna­nji­ma, eks­plo­zi­ja ni­je bila jaka jer je peć pri­pre­ma­na za po­če­tak ra­da i ni­je do­sti­gla vi­so­ku tem­pe­ra­tu­ru. Da ju je do­sti­gla, po­sle­di­ce eks­plo­zi­je bi­le bi ne­sa­gle­di­ve i za rad­ni­ke i za opre­mu u če­li­ča­ni.
Po­li­ci­ja je iste ve­če­ri iz­vr­ši­la uvi­đaj, a pre­i­spi­ta­će i sve do­ba­vlja­če sta­rog že­lje­za sa ko­ji­ma upra­va To­šče­li­ka sa­ra­đu­je ra­di utvr­đi­va­nja na­či­na na ko­ji je gra­na­ta do­spje­la u ot­pad.
Iz kom­pa­ni­je si­noć ni­je bi­lo mo­gu­će do­bi­ti po­ja­šnje­nje na­ve­de­ne si­tu­a­ci­je, a ne­zva­nič­no nam je re­če­no da je iz­vr­še­na sa­na­ci­ja pe­ći i da će po­ku­ša­ti da na­sta­ve pro­iz­vod­nju.
Ha­va­ri­je u biv­šoj Že­lje­za­ri ni­je­su ri­je­dak slu­čaj. Po­sled­nja ve­ća do­go­di­la se sre­di­nom pro­šle go­di­ne, ta­ko­đe u po­go­nu če­li­ča­ne. Ta­da su lak­še po­vre­de za­do­bi­la dvo­ji­ca rad­ni­ka, a ha­va­ri­ju je iza­zva­la eks­plo­zi­ja na si­ste­mu za hla­đe­nje pe­ći, iz ko­je je po­tom do­šlo do iz­li­va­nja uža­re­nog teč­nog me­ta­la.
Tur­ska fir­ma To­šče­lik, ko­ja je dio kom­pa­ni­je To­sja­li hol­ding, ku­pi­la je sre­di­nom 2012. go­di­ne imo­vi­nu nik­šić­ke fa­bri­ke iz ste­ča­ja za 15,1 mi­li­on eura.
Na­kon vi­še ha­va­ri­ja od po­čet­ka nji­ho­vog ga­zdo­va­nja Že­lje­za­rom, pri če­mu su po­gi­nu­la dvo­ji­ca rad­ni­ka, a po­vri­je­đe­no njih oko 40, skup­štin­ski od­bor za rad je u fe­bru­a­ru 2015. go­di­ne oba­vio kon­trol­no sa­slu­ša­nje pred­stav­ni­ka upra­ve. Iz­vr­šni di­rek­tor To­šče­li­ka Gu­raj Gu­ze­ler ta­da je ka­zao da po­štu­ju  sve za­ko­ne ko­ji se od­no­se na bez­bjed­nost za­po­sle­nih na rad­nim mje­sti­ma i da je broj po­vre­da rad­ni­ka od ka­da je To­šče­lik pre­u­zeo fa­bri­ku vi­še­stru­ko sma­njen.
Me­đu­tim, evi­dent­no je da no­vi vla­snik do da­nas ni­je is­pu­nio obe­ća­nja da­ta na­kon ku­po­vi­ne imo­vi­ne biv­še Že­lje­za­re. Na­ja­vlji­va­ne su in­ve­sti­ci­je od 35 mi­li­o­na za pe­ri­od od tri go­di­ne, po­ve­ća­nje bro­ja rad­ni­ka na 550, a pro­iz­vod­nje na čak 400 hi­lja­da to­na če­li­ka go­di­šnje. Od ta­da je pro­šlo šest go­di­na, a pro­iz­vod­nja u fa­bri­ci od­vi­ja se uglav­nom to­kom no­ći zbog ušte­de stru­je, i na jed­noj pe­ći, ko­ja uz to ra­di bez eko­lo­ške sa­gla­sno­sti.

Tra­že ve­će pla­te

U Sin­di­ka­tu si­noć ni­je­su že­lje­li da ko­men­ta­ri­šu ha­va­ri­ju u po­go­nu, na­gla­ša­va­ju­ći da je to u do­me­nu po­li­ci­je i is­tra­žnih or­ga­na ko­ji tre­ba da utvr­de šta se do­go­di­lo. Že­lje­zar­ci su tre­nut­no pre­o­ku­pi­ra­ni pe­ti­ci­jom ko­ju su pri­je ne­ko­li­ko da­na po­kre­nu­li rad­ni­ci če­li­ča­ne, a ko­jom tra­že po­ve­ća­nje za­ra­da.
Pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta Pe­ro Ka­do­vić je ka­zao da pro­iz­vod­nim rad­ni­ci­ma pla­ta ni­je po­ve­ća­va­na po­sled­nje če­ti­ri go­di­ne.
– Sma­tra­mo da smo ima­li do­volj­no str­plje­nja i za in­ve­sti­ci­je i za kri­zu. Sve je po­sku­pje­lo, a na­ma je pla­ta ista kao pri­je če­ti­ri go­di­ne. Uz to, ka­da je u pi­ta­nju To­šče­lik, spro­vo­di se prak­sa što je te­že rad­no mje­sto to je pla­ta ma­nja – re­kao je Ka­do­vić.
U fa­bri­ci je tre­nut­no oko 320 za­po­sle­nih, od ko­jih njih sto­ti­nak ra­di po ugo­vo­ru. Start­na za­ra­da pro­iz­vod­nim rad­ni­ci­ma je 300 eura, što je, ka­ko is­ti­če Ka­do­vić, is­pod sva­kog ni­voa.
–Naj­ni­že pla­te ima­ju rad­ni­ci če­li­ča­ne, ko­vač­ni­ce i liv­nih ja­ma, a no­si­o­ci su pro­iz­vod­nje. Pe­ti­ci­jom će­mo od upra­ve za­tra­ži­ti da nam start­na za­ra­da bu­de 400 eura – ka­zao je Ka­do­vić.

Policija vršila novi uviđaj

Nikšićka policija i sinoć je, na poziv uprave fabrike, ponovo vršila uviđaj u fabrici. Pripremajući se da ponovo pokušaju pokrenuti peć, radnici su u starom željezu pronašli još jednu eksplozivnu napravu. Navodno je u pitanju takođe granata, koja srećom ovoga puta nije završila u peći.

Izvor: dan.co.me

Check Also

PRVA FOTOGRAFIJA VUČIĆEVOG POKLONA PUTINU! Ovo je štene šarplaninca koje će od sutra biti uz najmoćnijeg Rusa! (FOTO)

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *