Home / NOVOSTI / Hronika / OD MAROVIĆA NI PARA, NI ZATVORA Advokati: “Unaprijed skovan plan”

OD MAROVIĆA NI PARA, NI ZATVORA Advokati: “Unaprijed skovan plan”

Biv­ši funk­ci­o­ner DPS-a Sve­to­zar Ma­ro­vić već du­že od go­di­nu da­na uspje­šno iz­bje­ga­va ro­bi­ju na ko­ju je osu­đen zbog or­ga­ni­zo­va­nja kri­mi­nal­ne gru­pe ko­ja je ošte­ti­la dr­žav­nu ka­su za vi­še de­se­ti­na mi­li­o­na eura. Osim što ne od­la­zi na iz­dr­ža­va­nje za­tvor­ske ka­zne ko­ju je do­go­vo­rio sa Spe­ci­jal­nim dr­žav­nim tu­ži­la­štvom, Ma­ro­vić čak ni ne pla­ća nov­ča­ne ka­zne ko­je su pred­vi­đe­ne tim spo­ra­zu­mi­ma.
Iz­bje­ga­va­nju obaveza iz sporazuma „pri­dru­žio” se i sin ne­ka­da­šnjeg vi­so­kog funk­ci­o­ne­ra DPS-a Mi­loš Ma­ro­vić. Dok se Sve­to­zar na­vod­no li­je­či u Be­o­gra­du, nje­gov sin je uzeo dr­ža­vljan­stvo Sr­bi­je ka­ko bi iz­bje­gao ro­bi­ju u Cr­noj Go­ri. Sa­go­vor­ni­ci „Da­na” advo­kat Ve­se­lin Ra­du­lo­vić i Zo­ran Vu­ji­čić iz Gra­đan­ske ali­jan­se tvr­de da je slu­čaj Ma­ro­vi­ća pri­mjer una­pri­jed sko­va­nog pla­na za iz­bje­ga­va­nje ro­bi­je i pla­ća­nje du­ga dr­ža­vi.
Cr­no­gor­ski pra­vo­sud­ni or­ga­ni sta­ri­jeg Ma­ro­vi­ća tra­že ra­di od­slu­že­nja ka­zne za­tvo­ra na ko­ju je osu­đen zbog mal­ver­za­ci­ja u Bu­dvi. Spo­ra­zu­mi­ma ko­je je pot­pi­sao sa tu­ži­la­štvom do­go­vo­rio se da zbog ne­za­ko­ni­tih rad­nji iza re­še­ta­ka bu­de tri go­di­ne i de­vet mje­se­ci. Ka­ko u za­kon­skom ro­ku ni­je pla­tio nov­ča­nu ka­znu od 100.000 eura, sud mu je od­re­dio još go­di­nu da­na za­tvo­ra.
Od­mah na­kon pot­pi­si­va­nja spo­ra­zu­ma Ma­ro­vić je pu­šten iz pri­tvo­ra, u ko­jem je pro­veo šest mje­se­ci. On je pri­znao tu­ži­la­štvu da je bio na če­lu kri­mi­nal­ne gru­pe ko­ja je u pro­jek­ti­ma „Jaz”, „TQ Pla­za”, „Ko­pi­rajt”, „Kra­pi­na”, „VTE”, „Bu­le­var” i „Pri­je­vor” na­ni­je­la vi­še­mi­li­on­sku šte­tu op­štin­skom bu­dže­tu. Nje­gov sin Mi­loš, ta­ko­đe pre­ma spo­ra­zu­mu, bio je du­žan da ro­bi­ja go­di­nu da­na, te da vra­ti dr­ža­vi 385.000 eura kao šte­tu ko­ja je na­sta­la nje­go­vim ne­za­ko­ni­tim rad­nja­ma.
Advo­kat Ra­du­lo­vić za „Dan” je oci­je­nio da slu­čaj Mi­lo­ša i Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća po­ka­zu­je da cr­no­gor­sko pra­vo­su­đe sa­mo fin­gi­ra bor­bu pro­tiv vi­so­ke ko­rup­ci­je i da stvar­na vo­lja za su­zbi­ja­nje te vr­ste kri­mi­na­li­te­ta su­štin­ski ne po­sto­ji.
– Pr­vo su za­klju­če­ni i pri­hva­će­ni spo­ra­zu­mi sa ka­zna­ma ko­je iz­gle­da­ju smi­je­šno u od­no­su na kri­vič­na dje­la ko­ja su Ma­ro­vi­ći pri­zna­li i po­seb­no u od­no­su na vi­si­nu šte­te ko­ja je pri­či­nje­na dr­ža­vi, od­no­sno ko­ri­sti ko­ju je kri­mi­nal­na or­ga­ni­za­ci­ja ste­kla. Da­lje, sa Sve­to­za­rom Ma­ro­vi­ćem za­klju­če­na su dva spo­ra­zu­ma i do­ne­se­ne dvi­je pre­su­de, što je omo­gu­ći­lo da se iona­ko ne­pri­mje­re­no ni­ske ka­zne do­dat­no uma­nje pre­ko tzv. spa­ja­nja ka­zni. Na kra­ju, Ma­ro­vi­ći­ma je omo­gu­će­no da na­pu­ste Cr­nu Go­ru i da iz­bjeg­nu iz­dr­ža­va­nje i ta­ko smi­je­šnih ka­zni – ka­zao je Ra­du­lo­vić.
Na­po­me­nuo je da šte­ta od vi­še de­se­ti­na mi­li­o­na eura ni­je iz­mi­re­na dr­ža­vi i Ma­ro­vi­ći su, za­jed­no sa osta­lim pri­pad­ni­ci­ma kri­mi­nal­ne gru­pe, za­dr­ža­li naj­ve­ći dio opljač­ka­nog nov­ca i imo­vi­ne.
– Kod či­nje­ni­ce da je ozbilj­no do­ve­de­no u pi­ta­nje da li će Ma­ro­vi­ći ika­da iz­dr­ža­ti ka­zne ko­je su do­go­vo­ri­li sa tu­ži­la­štvom i kod či­nje­ni­ce da im je omo­gu­će­no da naj­ve­ći dio opljač­ka­nog nov­ca za­dr­že, te­ško je ne iz­ve­sti za­klju­čak da je či­tav po­stu­pak i upra­vo ova­kav epi­log re­zul­tat ne­kog ne­za­ko­ni­tog do­go­vo­ra ka­ko bi se jav­no­sti la­žno pred­sta­vi­lo da je pra­vo­su­đe sprem­no da se ob­ra­ču­na sa vi­skom ko­rup­ci­jom, a su­štin­ski Ma­ro­vi­ći­ma opra­le bi­o­gra­fi­je i no­vac ko­ji su ne­za­ko­ni­to ste­kli i isto­vre­me­no obez­bi­je­di­lo da ne iz­dr­že ni mi­ni­mal­ne za­tvor­ske ka­zne – do­da­je Ra­du­lo­vić.
Zo­ran Vu­ji­čić na­veo je da je pra­vo­sud­ni si­stem u ovom slu­ča­ju po­slao ja­snu po­ru­ku da se or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal i ko­rup­ci­ja u Cr­noj Go­ri is­pla­ti.
– Sud­ski po­stu­pak ko­ji je u pred­me­tu Ma­ro­vić pra­vo­sna­žno za­vr­šen spo­ra­zu­mi­ma o pri­zna­nju kri­vi­ce sa ove dis­tan­ce po­ka­zao je da je nji­ma uči­njen ve­li­ki ustu­pak. Ni­ti su iz­dr­ža­li za­tvor­sku ka­znu na ko­ju su se oba­ve­za­li, ni­ti su pla­ti­li ci­je­li nov­ča­ni iz­nos. Još uko­li­ko se usvo­ji i pred­lo­že­ni za­kon o am­ne­sti­ji, to će sa­mo za­o­kru­ži­ti ci­je­lu pri­ču. I on­da ne tre­ba u pra­vo­su­đu da se ču­de ka­da u is­tra­ži­va­nji­ma ko­je Gra­đan­ska ali­jan­sa u kon­ti­nu­i­te­tu re­a­li­zu­je sa gra­đa­ni­ma oko 50 od­sto is­pi­ta­ni­ka ni­je za­do­volj­no sa nji­ho­vim ra­dom i da sma­tra­ju da ni­su ne­za­vi­sni. Po­vje­re­nje se gra­di kon­ti­nu­i­ra­no, a vr­lo la­ko se gu­bi, na­ro­či­to ka­da u ova­ko jed­nom zna­čaj­nom pred­me­tu iz­o­sta­ne ele­ment pra­vič­no­sti – ka­že Vu­ji­čić.

Na­ći kriv­ca

Advo­kat Ra­du­lo­vić ob­ja­snio je da za­do­vo­lje­nje prav­de u bor­bi sa vi­so­kom ko­rup­ci­jom pod­ra­zu­mi­je­va pr­vo vra­ća­nje sve­ga što je opljač­ka­no i od­u­zi­ma­nje imo­vi­ne či­je za­ko­ni­to po­ri­je­klo vo­đa i čla­no­vi kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je ne mo­gu da do­ka­žu, za­tim iz­ri­ca­nje ka­zni ko­je će uti­ca­ti da se ova kri­vič­na dje­la ne vr­še ubu­du­će i ko­je će po­sla­ti ja­snu po­ru­ku da se kri­mi­nal ne is­pla­ti, i na kra­ju iz­vr­še­nje prav­no­sna­žnih pre­su­da u di­je­lu iz­dr­ža­va­nja iz­re­če­nih ka­zni.
– Ni­šta od na­ve­de­nog ni­je is­pu­nje­no u slu­ča­ju Ma­ro­vi­ća i to se ni­je mo­glo de­si­ti da nad­le­žni or­ga­ni i od­go­vor­na li­ca ko­ja nji­ma ru­ko­vo­de ni­je­su to svje­sno obez­bi­je­di­li. Za­to je upra­vo tu adre­sa na ko­ju tre­ba tra­ži­ti kri­vi­cu i od­go­vor­nost – ka­že Ra­du­lo­vić.

Izvor: dan.co.me

Check Also

UBIJEN ZBOG JAKE POZICIJE U HAGU! Vladimir je izrešetan u Beču, a sumnja pada na opasni klan iz CG i ŠEFA SRPSKOG PODZEMLJA!

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte …

One comment

  1. Hapsite ovog bandita vise!!!! PA i Milo da mu se pridruzi uskoro. U Depresiji je vec, ali i u zatvoru, da dijele celiju!

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *