Početna » NOVOSTI » Hronika » OD MAROVIĆA NI PARA, NI ZATVORA Advokati: “Unaprijed skovan plan”

OD MAROVIĆA NI PARA, NI ZATVORA Advokati: “Unaprijed skovan plan”

Biv­ši funk­ci­o­ner DPS-a Sve­to­zar Ma­ro­vić već du­že od go­di­nu da­na uspje­šno iz­bje­ga­va ro­bi­ju na ko­ju je osu­đen zbog or­ga­ni­zo­va­nja kri­mi­nal­ne gru­pe ko­ja je ošte­ti­la dr­žav­nu ka­su za vi­še de­se­ti­na mi­li­o­na eura. Osim što ne od­la­zi na iz­dr­ža­va­nje za­tvor­ske ka­zne ko­ju je do­go­vo­rio sa Spe­ci­jal­nim dr­žav­nim tu­ži­la­štvom, Ma­ro­vić čak ni ne pla­ća nov­ča­ne ka­zne ko­je su pred­vi­đe­ne tim spo­ra­zu­mi­ma.
Iz­bje­ga­va­nju obaveza iz sporazuma „pri­dru­žio” se i sin ne­ka­da­šnjeg vi­so­kog funk­ci­o­ne­ra DPS-a Mi­loš Ma­ro­vić. Dok se Sve­to­zar na­vod­no li­je­či u Be­o­gra­du, nje­gov sin je uzeo dr­ža­vljan­stvo Sr­bi­je ka­ko bi iz­bje­gao ro­bi­ju u Cr­noj Go­ri. Sa­go­vor­ni­ci „Da­na” advo­kat Ve­se­lin Ra­du­lo­vić i Zo­ran Vu­ji­čić iz Gra­đan­ske ali­jan­se tvr­de da je slu­čaj Ma­ro­vi­ća pri­mjer una­pri­jed sko­va­nog pla­na za iz­bje­ga­va­nje ro­bi­je i pla­ća­nje du­ga dr­ža­vi.
Cr­no­gor­ski pra­vo­sud­ni or­ga­ni sta­ri­jeg Ma­ro­vi­ća tra­že ra­di od­slu­že­nja ka­zne za­tvo­ra na ko­ju je osu­đen zbog mal­ver­za­ci­ja u Bu­dvi. Spo­ra­zu­mi­ma ko­je je pot­pi­sao sa tu­ži­la­štvom do­go­vo­rio se da zbog ne­za­ko­ni­tih rad­nji iza re­še­ta­ka bu­de tri go­di­ne i de­vet mje­se­ci. Ka­ko u za­kon­skom ro­ku ni­je pla­tio nov­ča­nu ka­znu od 100.000 eura, sud mu je od­re­dio još go­di­nu da­na za­tvo­ra.
Od­mah na­kon pot­pi­si­va­nja spo­ra­zu­ma Ma­ro­vić je pu­šten iz pri­tvo­ra, u ko­jem je pro­veo šest mje­se­ci. On je pri­znao tu­ži­la­štvu da je bio na če­lu kri­mi­nal­ne gru­pe ko­ja je u pro­jek­ti­ma „Jaz”, „TQ Pla­za”, „Ko­pi­rajt”, „Kra­pi­na”, „VTE”, „Bu­le­var” i „Pri­je­vor” na­ni­je­la vi­še­mi­li­on­sku šte­tu op­štin­skom bu­dže­tu. Nje­gov sin Mi­loš, ta­ko­đe pre­ma spo­ra­zu­mu, bio je du­žan da ro­bi­ja go­di­nu da­na, te da vra­ti dr­ža­vi 385.000 eura kao šte­tu ko­ja je na­sta­la nje­go­vim ne­za­ko­ni­tim rad­nja­ma.
Advo­kat Ra­du­lo­vić za „Dan” je oci­je­nio da slu­čaj Mi­lo­ša i Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća po­ka­zu­je da cr­no­gor­sko pra­vo­su­đe sa­mo fin­gi­ra bor­bu pro­tiv vi­so­ke ko­rup­ci­je i da stvar­na vo­lja za su­zbi­ja­nje te vr­ste kri­mi­na­li­te­ta su­štin­ski ne po­sto­ji.
– Pr­vo su za­klju­če­ni i pri­hva­će­ni spo­ra­zu­mi sa ka­zna­ma ko­je iz­gle­da­ju smi­je­šno u od­no­su na kri­vič­na dje­la ko­ja su Ma­ro­vi­ći pri­zna­li i po­seb­no u od­no­su na vi­si­nu šte­te ko­ja je pri­či­nje­na dr­ža­vi, od­no­sno ko­ri­sti ko­ju je kri­mi­nal­na or­ga­ni­za­ci­ja ste­kla. Da­lje, sa Sve­to­za­rom Ma­ro­vi­ćem za­klju­če­na su dva spo­ra­zu­ma i do­ne­se­ne dvi­je pre­su­de, što je omo­gu­ći­lo da se iona­ko ne­pri­mje­re­no ni­ske ka­zne do­dat­no uma­nje pre­ko tzv. spa­ja­nja ka­zni. Na kra­ju, Ma­ro­vi­ći­ma je omo­gu­će­no da na­pu­ste Cr­nu Go­ru i da iz­bjeg­nu iz­dr­ža­va­nje i ta­ko smi­je­šnih ka­zni – ka­zao je Ra­du­lo­vić.
Na­po­me­nuo je da šte­ta od vi­še de­se­ti­na mi­li­o­na eura ni­je iz­mi­re­na dr­ža­vi i Ma­ro­vi­ći su, za­jed­no sa osta­lim pri­pad­ni­ci­ma kri­mi­nal­ne gru­pe, za­dr­ža­li naj­ve­ći dio opljač­ka­nog nov­ca i imo­vi­ne.
– Kod či­nje­ni­ce da je ozbilj­no do­ve­de­no u pi­ta­nje da li će Ma­ro­vi­ći ika­da iz­dr­ža­ti ka­zne ko­je su do­go­vo­ri­li sa tu­ži­la­štvom i kod či­nje­ni­ce da im je omo­gu­će­no da naj­ve­ći dio opljač­ka­nog nov­ca za­dr­že, te­ško je ne iz­ve­sti za­klju­čak da je či­tav po­stu­pak i upra­vo ova­kav epi­log re­zul­tat ne­kog ne­za­ko­ni­tog do­go­vo­ra ka­ko bi se jav­no­sti la­žno pred­sta­vi­lo da je pra­vo­su­đe sprem­no da se ob­ra­ču­na sa vi­skom ko­rup­ci­jom, a su­štin­ski Ma­ro­vi­ći­ma opra­le bi­o­gra­fi­je i no­vac ko­ji su ne­za­ko­ni­to ste­kli i isto­vre­me­no obez­bi­je­di­lo da ne iz­dr­že ni mi­ni­mal­ne za­tvor­ske ka­zne – do­da­je Ra­du­lo­vić.
Zo­ran Vu­ji­čić na­veo je da je pra­vo­sud­ni si­stem u ovom slu­ča­ju po­slao ja­snu po­ru­ku da se or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal i ko­rup­ci­ja u Cr­noj Go­ri is­pla­ti.
– Sud­ski po­stu­pak ko­ji je u pred­me­tu Ma­ro­vić pra­vo­sna­žno za­vr­šen spo­ra­zu­mi­ma o pri­zna­nju kri­vi­ce sa ove dis­tan­ce po­ka­zao je da je nji­ma uči­njen ve­li­ki ustu­pak. Ni­ti su iz­dr­ža­li za­tvor­sku ka­znu na ko­ju su se oba­ve­za­li, ni­ti su pla­ti­li ci­je­li nov­ča­ni iz­nos. Još uko­li­ko se usvo­ji i pred­lo­že­ni za­kon o am­ne­sti­ji, to će sa­mo za­o­kru­ži­ti ci­je­lu pri­ču. I on­da ne tre­ba u pra­vo­su­đu da se ču­de ka­da u is­tra­ži­va­nji­ma ko­je Gra­đan­ska ali­jan­sa u kon­ti­nu­i­te­tu re­a­li­zu­je sa gra­đa­ni­ma oko 50 od­sto is­pi­ta­ni­ka ni­je za­do­volj­no sa nji­ho­vim ra­dom i da sma­tra­ju da ni­su ne­za­vi­sni. Po­vje­re­nje se gra­di kon­ti­nu­i­ra­no, a vr­lo la­ko se gu­bi, na­ro­či­to ka­da u ova­ko jed­nom zna­čaj­nom pred­me­tu iz­o­sta­ne ele­ment pra­vič­no­sti – ka­že Vu­ji­čić.

Na­ći kriv­ca

Advo­kat Ra­du­lo­vić ob­ja­snio je da za­do­vo­lje­nje prav­de u bor­bi sa vi­so­kom ko­rup­ci­jom pod­ra­zu­mi­je­va pr­vo vra­ća­nje sve­ga što je opljač­ka­no i od­u­zi­ma­nje imo­vi­ne či­je za­ko­ni­to po­ri­je­klo vo­đa i čla­no­vi kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je ne mo­gu da do­ka­žu, za­tim iz­ri­ca­nje ka­zni ko­je će uti­ca­ti da se ova kri­vič­na dje­la ne vr­še ubu­du­će i ko­je će po­sla­ti ja­snu po­ru­ku da se kri­mi­nal ne is­pla­ti, i na kra­ju iz­vr­še­nje prav­no­sna­žnih pre­su­da u di­je­lu iz­dr­ža­va­nja iz­re­če­nih ka­zni.
– Ni­šta od na­ve­de­nog ni­je is­pu­nje­no u slu­ča­ju Ma­ro­vi­ća i to se ni­je mo­glo de­si­ti da nad­le­žni or­ga­ni i od­go­vor­na li­ca ko­ja nji­ma ru­ko­vo­de ni­je­su to svje­sno obez­bi­je­di­li. Za­to je upra­vo tu adre­sa na ko­ju tre­ba tra­ži­ti kri­vi­cu i od­go­vor­nost – ka­že Ra­du­lo­vić.

Izvor: dan.co.me

Check Also

Brnabić: Odluka o izručenju Svetozara Marovića na pravosudnim organima

Odluka o izručenju Svetozara i Miloša Marovića Crnoj Gori je na pravosudnim organima, kazala srpska ...

Svetozar Marović može da gradi na obali

Podgorički Viši sud deblokirao je gotovo 50.000 kvadrata zemlje od Lučica do Budve, u vlasništvu ...

1 komentar

  1. Hapsite ovog bandita vise!!!! PA i Milo da mu se pridruzi uskoro. U Depresiji je vec, ali i u zatvoru, da dijele celiju!

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *