Početna » NOVOSTI » Društvo » UZNEMIRUJUĆE FOTOGRAFIJE VJEŠANJA ŽIVOTINJE: Psa mučili uz osmijeh
FOTO: Podgorički Vremeplov

UZNEMIRUJUĆE FOTOGRAFIJE VJEŠANJA ŽIVOTINJE: Psa mučili uz osmijeh

Na fej­sbuk stra­ni­ci Pod­go­rič­ki vre­me­plov ob­ja­vlje­ne su uz­ne­mi­ru­ju­će fo­to­gra­fi­je mu­če­nja psa, obje­še­nog za no­ge. U opi­su fo­to­gra­fi­ja na­vo­di se da se naj­no­vi­ji slu­čaj mu­če­nja ži­vo­ti­nje do­go­dio u se­lu Bor u op­šti­ni Pet­nji­ca.

FOTO: Podgorički Vremeplov

Na fo­to­gra­fi­ji se vi­de mu­ška­rac i že­na ko­ji psa pri­dr­ža­va­ju, ko­ji je, re­klo bi se, u mo­men­tu sli­ka­nja bio živ.
Iz­vr­šni di­rek­tor NVO Pri­ja­te­lji ži­vo­ti­nja Pod­go­ri­ca Dra­go­je Vla­ho­vić oci­je­nio je za „Dan” da će ova­kvih slu­ča­je­va bi­ti i u bu­duć­no­sti, s ob­zi­rom na to da iz­o­sta­je ade­kvat­na ka­zna za ova­kvo po­stu­pa­nje. Pod­sje­tio je na slu­čaj vje­ša­nja psa na Ma­re­zi, za šta je po­či­ni­lac osu­đen na 240 sa­ti dru­štve­no-ko­ri­snog ra­da, is­ti­ču­ći da je po­stu­pa­nje nad­le­žnih vje­tar u le­đa lju­di­ma ko­ji su sprem­ni da ura­de ne­što slič­no.
– Naj­go­re je to što stal­no ima­mo ova­kve sce­ne. Ima­li smo lje­tos sli­čan slu­čaj vje­šta­nja psa. Po­či­ni­lac to­ga je pro­šao sko­ro ne­ka­žnje­no i zbog to­ga ne­pu­nih po­la go­di­ne ima­mo istu sce­nu – na­gla­sio je on.

FOTO: Podgorički Vremeplov

Vla­ho­vić je upo­zo­rio da se sve če­šće de­ša­va­ju slu­ča­je­vi mu­če­nja i ubi­ja­nja ži­vo­ti­nja, ma­sov­nog tro­va­nja na uli­ca­ma.
– Ja­ko če­sto do­bi­ja­mo fo­to­gra­fi­je, vi­deo-snim­ke i in­for­ma­ci­je, na­kon če­ga utvr­đu­je­mo nji­ho­vu auten­tič­nost i pod­no­si­mo pri­ja­ve nad­le­žnim or­ga­ni­ma. U pr­vom re­du mi­slim na Upra­vu po­li­ci­je i Osnov­no dr­žav­no tu­ži­al­štvo. Tu ima­mo iz­u­zet­no ve­li­ki pro­blem u sa­rad­nji sa ODT-om ko­je do­sad ni­je re­a­go­va­lo po pi­ta­nju ijed­ne na­še pri­ja­ve. Upra­vo su oni ti ko­ju da­ju vje­tar u le­đa oso­ba­ma ko­je su sprem­ne da ovo ura­de. Te oso­be zna­ju da će pro­ći ne­ka­žnje­no i da osim što će bi­ti iz­lo­že­ne su­du jav­no­sti, ni­je­dan dru­gi sud im ne­će su­di­ti – na­gla­sio je Vla­ho­vić.
On tvr­di da nji­ho­ve sva­ko­dnev­ne ape­le za za­šti­tu ži­vo­ti­nja ni­ko ne ču­je.

– Sva­ko­dnev­no pu­tem me­di­ja, do­pi­si­ma i u raz­go­vo­ri­ma sa pred­stav­ni­ci­ma in­sti­tu­ci­ja po­ku­ša­va­mo ne­što da pro­mije­ni­mo – do­da­je on.
Sma­tra da će ova­kvih ili još i go­rih slu­ča­je­va bi­ti i u bu­duć­no­sti.
– Naj­go­re je što ova­kve sli­ke od­la­ze van Cr­ne Go­re i lju­di ne mo­gu da vje­ru­ju da se to de­ša­va u dr­ža­vi na tlu Evro­pe – po­ru­čio je on.

(Dan)

Check Also

Zbog otrovanog psa zaklao komšiju

Milovan Mitić (64), penzioner iz sela Donje Trebešinje kod Vranja, završio je preklanog vrata na ...

Nikšićanin priveden zbog sumnje da je objesio psa

Po nalogu tužioca, nikšićka policija juče je uhapsila 80-godišnjeg sugrađanina M. D. zbog sumnje da ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *