Home / NOVOSTI / Društvo / UZNEMIRUJUĆE FOTOGRAFIJE VJEŠANJA ŽIVOTINJE: Psa mučili uz osmijeh
FOTO: Podgorički Vremeplov

UZNEMIRUJUĆE FOTOGRAFIJE VJEŠANJA ŽIVOTINJE: Psa mučili uz osmijeh

Na fej­sbuk stra­ni­ci Pod­go­rič­ki vre­me­plov ob­ja­vlje­ne su uz­ne­mi­ru­ju­će fo­to­gra­fi­je mu­če­nja psa, obje­še­nog za no­ge. U opi­su fo­to­gra­fi­ja na­vo­di se da se naj­no­vi­ji slu­čaj mu­če­nja ži­vo­ti­nje do­go­dio u se­lu Bor u op­šti­ni Pet­nji­ca.

FOTO: Podgorički Vremeplov

Na fo­to­gra­fi­ji se vi­de mu­ška­rac i že­na ko­ji psa pri­dr­ža­va­ju, ko­ji je, re­klo bi se, u mo­men­tu sli­ka­nja bio živ.
Iz­vr­šni di­rek­tor NVO Pri­ja­te­lji ži­vo­ti­nja Pod­go­ri­ca Dra­go­je Vla­ho­vić oci­je­nio je za „Dan” da će ova­kvih slu­ča­je­va bi­ti i u bu­duć­no­sti, s ob­zi­rom na to da iz­o­sta­je ade­kvat­na ka­zna za ova­kvo po­stu­pa­nje. Pod­sje­tio je na slu­čaj vje­ša­nja psa na Ma­re­zi, za šta je po­či­ni­lac osu­đen na 240 sa­ti dru­štve­no-ko­ri­snog ra­da, is­ti­ču­ći da je po­stu­pa­nje nad­le­žnih vje­tar u le­đa lju­di­ma ko­ji su sprem­ni da ura­de ne­što slič­no.
– Naj­go­re je to što stal­no ima­mo ova­kve sce­ne. Ima­li smo lje­tos sli­čan slu­čaj vje­šta­nja psa. Po­či­ni­lac to­ga je pro­šao sko­ro ne­ka­žnje­no i zbog to­ga ne­pu­nih po­la go­di­ne ima­mo istu sce­nu – na­gla­sio je on.

FOTO: Podgorički Vremeplov

Vla­ho­vić je upo­zo­rio da se sve če­šće de­ša­va­ju slu­ča­je­vi mu­če­nja i ubi­ja­nja ži­vo­ti­nja, ma­sov­nog tro­va­nja na uli­ca­ma.
– Ja­ko če­sto do­bi­ja­mo fo­to­gra­fi­je, vi­deo-snim­ke i in­for­ma­ci­je, na­kon če­ga utvr­đu­je­mo nji­ho­vu auten­tič­nost i pod­no­si­mo pri­ja­ve nad­le­žnim or­ga­ni­ma. U pr­vom re­du mi­slim na Upra­vu po­li­ci­je i Osnov­no dr­žav­no tu­ži­al­štvo. Tu ima­mo iz­u­zet­no ve­li­ki pro­blem u sa­rad­nji sa ODT-om ko­je do­sad ni­je re­a­go­va­lo po pi­ta­nju ijed­ne na­še pri­ja­ve. Upra­vo su oni ti ko­ju da­ju vje­tar u le­đa oso­ba­ma ko­je su sprem­ne da ovo ura­de. Te oso­be zna­ju da će pro­ći ne­ka­žnje­no i da osim što će bi­ti iz­lo­že­ne su­du jav­no­sti, ni­je­dan dru­gi sud im ne­će su­di­ti – na­gla­sio je Vla­ho­vić.
On tvr­di da nji­ho­ve sva­ko­dnev­ne ape­le za za­šti­tu ži­vo­ti­nja ni­ko ne ču­je.

– Sva­ko­dnev­no pu­tem me­di­ja, do­pi­si­ma i u raz­go­vo­ri­ma sa pred­stav­ni­ci­ma in­sti­tu­ci­ja po­ku­ša­va­mo ne­što da pro­mije­ni­mo – do­da­je on.
Sma­tra da će ova­kvih ili još i go­rih slu­ča­je­va bi­ti i u bu­duć­no­sti.
– Naj­go­re je što ova­kve sli­ke od­la­ze van Cr­ne Go­re i lju­di ne mo­gu da vje­ru­ju da se to de­ša­va u dr­ža­vi na tlu Evro­pe – po­ru­čio je on.

(Dan)

Check Also

HOROR: Otac zaklao troje djece, pa ženi ostavio oproštajno pismo: Uzeo sam ti ono najdraže, niko te više neće zvati “mama”

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *