Home / NOVOSTI / Društvo / Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor

Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor

Pred­sjed­nik plje­valj­ske op­šti­ne Mir­ko Đa­čić mo­ra­će u za­tvor jer ni­je pla­tio nov­ča­nu ka­znu u iz­no­su od 600 eura.
On je pro­šle go­di­ne osu­đen na nov­ča­nu ka­znu od 600 eura jer je u ok­to­bru 2016. go­di­ne ver­bal­no na­pao par­tij­skog ko­le­gu Žar­ka Vu­ko­vi­ća, pri­je­te­ći mu da će ga „ubi­ti k`o ze­ca“ i da će mu „ot­ki­nu­ti gla­vu“. Đa­čić se ni­je ža­lio na ta­kvu pre­su­du plje­valj­skog Osnov­nog su­da, ko­ju je po­tvr­dio Vi­ši sud u Bi­je­lom Po­lju. Đa­čić je imao oba­ve­zu da na­kon pra­vo­sna­žno­sti pre­su­de pla­ti po­me­nu­ti iz­nos, što ni­je ura­dio. Na­kon is­te­ka svih ro­ko­va za pla­ća­nje ka­zne, U plje­valj­ski sud je nov­ča­nu ka­znu pre­i­na­čio u za­tvor­sku.
– Mir­ko Đa­čić je zva­nič­no oba­vi­je­šten da mu je nov­ča­na ka­zna pre­i­na­če­na u za­tvor­sku ka­znu. On je pri­mio to rje­še­nje i naj­da­lje za pet­na­est da­na tre­ba da ide na iz­dr­ža­va­nje ka­zne – ka­za­la je pred­sjed­ni­ca plje­valj­skog su­da Ra­din­ka Ga­če­vić za „Dan“.

Ona je do­da­la da ne zna pre­ci­zno ka­da je Đa­či­ću uru­če­no rje­še­nje, ali je rok za od­la­zak na iz­dr­ža­va­nje ka­zne od osam do 15 da­na, pa je sa­svim si­gur­no da je rok za od­la­zak Đa­či­ća u za­tvor tre­nut­no ma­nji od 15 da­na.

– Nov­ča­na ka­zna u iz­no­su od 600 eura za­mi­je­nje­na je za­tvor­skom ka­znom u tra­ja­nju od 24 da­na jer je je­dan za­tvor­ski dan 25 eura – po­ja­sni­la je Ga­če­vi­će­va i do­da­la da će sud po­stu­pi­ti po za­kon­skim pro­pi­si­ma i da će Đa­čić mo­ra­ti na iz­dr­ža­va­nje za­tvor­ske ka­zne.
U je­ku pred­iz­bor­ne kam­pa­nje u ok­to­bru 2016. go­di­ne, ak­tu­el­ni pred­sjed­nik plje­valj­ske op­šti­ne Mir­ko Đa­čić se po­sva­đao sa čla­nom op­štin­skog od­bo­ra plje­valj­skog DPS-a Žar­kom Vu­ko­vi­ćem. Pr­va sva­đa iz­me­đu njih dvo­ji­ce je okon­ča­na uz in­ter­ven­ci­ju nji­ho­vih par­tij­skih ko­le­ga, ko­je su spri­je­či­le da do­đe do fi­zič­kog ob­ra­ču­na. Ne­ko­li­ko da­na ka­sni­je, Vu­ko­vić je kao me­dicin­ski rad­nik plje­valj­ske Hit­ne po­mo­ći po­sje­tio dom Mir­ka Đa­či­ća ka­ko bi čla­nu nje­go­ve po­ro­di­ce uka­zao po­treb­nu me­dicin­sku po­moć. Đa­čić u tom tre­nut­ku ni­je bio kod ku­će, a ka­da je sa­znao da je Vu­ko­vić bio u nje­go­vom do­mu, po­zvao ga je te­le­fo­nom i upu­tio mu niz pri­jet­nji. Po­tom se sa auto­mo­bi­lom od­ve­zao do Vu­ko­vi­će­ve ku­će, a po­što on ni­je bio kod ku­će, pred­sjed­nik plje­valj­ske op­šti­ne mu je pre­ko su­pru­ge upu­tio pri­jet­nje i uvre­de.

Žar­ko Vu­ko­vić je slu­čaj pri­ja­vio po­li­ci­ji, ko­ja je sa­slu­ša­la Đa­či­ća, a po­tom je tu­ži­la­štvo po­di­glo op­tu­žni­cu. Na su­đe­nju, ko­je je odr­ža­no to­kom pro­šle go­di­ne Đa­čić je ne­gi­rao kri­vi­cu, tvr­de­ći da ni­je pri­je­tio Vu­ko­vi­ću.

(Dan)

 

Check Also

UBIJEN ZBOG JAKE POZICIJE U HAGU! Vladimir je izrešetan u Beču, a sumnja pada na opasni klan iz CG i ŠEFA SRPSKOG PODZEMLJA!

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *