Home / PG INFO / Aktuelno / METEO ALARM: Upozorenje stočarima i poljoprivrednicima
Foto ilustracija

METEO ALARM: Upozorenje stočarima i poljoprivrednicima

Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja po­zva­lo je po­ljo­pri­vred­ne pro­iz­vo­đa­če da po­vo­dom na­ja­vlje­nog ne­vre­me­na u na­red­nim da­ni­ma po­ja­ča­ju po­zor­nost i re­a­gu­ju pre­ven­tiv­no, ka­ko bi iz­bje­gli even­tu­al­nu šte­tu.
Ka­da je ri­ječ o bilj­noj pro­iz­vod­nji, iz mi­ni­star­stva su uka­za­li da se to po­seb­no od­no­si na objek­te u ko­ji­ma se pro­iz­vod­nja od­vi­ja, u za­šti­će­nom pro­sto­ru kao što su pla­ste­ni­ci, ali i na za­sa­de vo­ća.
– Pre­ven­tiv­ne ak­tiv­no­sti kod pla­ste­nič­ke pro­iz­vod­nje usmje­re­ne su na oču­va­nje kon­struk­ci­je i fo­li­je, ali i na spre­ča­va­nje iz­mr­za­va­nja po­vr­ća ko­je se u ovom pe­ri­o­du pro­iz­vo­di. Ka­da je ri­ječ o voć­nim za­sa­di­ma, voć­ke se sa­da na­la­ze u fa­zi zim­skog mi­ro­va­nja što ih či­ni ot­por­ni­jim na ni­ske tem­pe­ra­tu­re, ali ne i na te­ret ko­ji mo­že pro­u­zro­ko­va­ti sni­je­žni po­kri­vač na nji­ma. Sto­ga se sa­vje­tu­je pra­vo­vre­me­no fi­zič­ko otre­sa­nje sni­je­ga sa gra­na – po­ru­či­li su iz mi­ni­star­stva.
Sto­ča­ri­ma su pre­po­ru­či­li da ži­vo­ti­nja­ma obez­bi­je­de mi­ni­mal­ne uslo­ve za ži­vot i pro­iz­vod­nju u uslo­vi­ma iz­ra­zi­to ni­skih tem­pe­ra­tu­ra.
– Ka­ko bi se to obez­bi­je­di­lo, po­treb­no je na vri­je­me pro­vje­ri­ti kva­li­tet objek­ta u ko­me se dr­ži sto­ka, po­seb­no krov­ne kon­struk­ci­je, uko­li­ko je po­treb­no oja­ča­ti krov ka­ko ne bi do­šlo do uru­ša­va­nja pod sni­je­žnim po­kri­va­čem. Po­treb­no je obez­bi­je­di­ti sve otvo­re na objek­tu, ka­ko bi se u unu­tra­šnjo­sti odr­ža­va­la po­treb­na tem­pe­ra­tu­ra. Stva­ra­nje uslo­va da se unu­tar objek­ta odr­ža­va ade­kvat­na tem­pe­ra­tu­ra, uz re­dov­no pro­vje­tra­va­nje, po­seb­no je va­žno na far­ma­ma sa pod­mlat­kom ko­ji je osje­tljiv na ni­ske tem­pe­ra­tu­re – pi­še u sa­op­šte­nju.
Ka­ko su do­da­li, u uslo­vi­ma ni­skih tem­pe­ra­tu­ra, va­žno je po­ja­ča­ti is­hra­nu pro­iz­vod­nih ži­vo­ti­nja i obez­bi­je­di­ti nji­ho­vo kva­li­tet­no i kon­ti­nu­i­ra­no na­pa­ja­nje či­stom vo­dom.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *