Home / PG INFO / Aktuelno / PODGORICA: Miomir Mugoša ODBIO ponudu da bude gradonačelnik!

PODGORICA: Miomir Mugoša ODBIO ponudu da bude gradonačelnik!

Funk­ci­o­ner DPS-a i di­rek­tor Po­re­ske upra­ve Mi­o­mir M.Mu­go­ša od­bio je po­nu­du da bu­de gra­do­na­čel­nik Pod­go­ri­ce, sa­op­šte­no je „Da­nu” u vr­hu vla­da­ju­će stran­ke. Ka­ko nam je re­če­no, Mu­go­ša je o to­me in­for­mi­sao i pred­sjed­ni­ka par­ti­je Mi­la Đu­ka­no­vi­ća.

Iako se spe­ku­li­sa­lo da bi Mi­o­mir M.Mu­go­ša mo­gao da bu­de no­vi gra­do­na­čel­nik, do to­ga ni­je do­šlo i on će osta­ti na če­lu Po­re­ske upra­ve Cr­ne Go­re.

Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, pro­ce­du­ra iz­bo­ra pred­sjed­ni­ka par­la­men­ta i kon­sti­tu­i­sa­nja no­ve lo­kal­ne vla­sti u Pod­go­ri­ci bi­će po­kre­nu­ta po­čet­kom ju­la.

DPS je na iz­bo­ri­ma 27.ma­ja ostva­rio po­bje­du, a o for­mi­ra­nju po­sti­zbor­ne ko­a­li­ci­je mo­gao bi da raz­go­vo­ra i sa So­ci­jal­de­mo­kra­ta­ma, ko­je su na­stu­pi­le sa­mo­stal­no.

Pred­sjed­ni­štvo DPS-a je na ne­dav­no odr­ža­noj sjed­ni­ci po­kre­nu­lo pro­ces kon­sti­tu­i­sa­nja vla­sti u op­šti­na­ma u ko­ji­ma su kra­jem ma­ja odr­ža­ni lo­kal­ni iz­bo­ri, ali još ni­je­su od­re­đe­na kon­kret­na ka­drov­skih rje­še­nja i ime­na bu­du­ćih gra­do­na­čel­ni­ka i pred­sjed­ni­ka par­la­me­na­ta. Sa­go­vor­nik „Da­na” iz vr­ha DPS-a re­kao je da to za­sad ni­je ni re­al­no, jer su 11.ju­na ob­ja­vlje­ni ko­nač­ni re­zul­ta­ti lo­kal­nih iz­bo­ra u Pod­go­ri­ci. Ka­ko je sa­op­šte­no iz DPS-a, za­kon­ski rok za iz­bor vla­sti je tri mje­se­ca – dva za pred­sjed­ni­ka skup­šti­ne i je­dan za gra­do­na­čel­ni­ka. Sa­mo je po­kre­nu­ta pro­ce­du­ra, ko­ja uklju­ču­je i raz­go­vo­re sa po­ten­ci­jal­nim ko­a­li­ci­o­nim pa­ret­ne­ri­ma u op­šti­na­ma u ko­ji­ma ta par­ti­ja mo­že da kon­stitu­i­še vlast.

Pred­sjed­ni­štvo DPS-a je oci­je­ni­lo da Cr­na Go­ra sa­da ula­zi u no­vu fa­zu de­mo­krat­skog i eko­nom­skog raz­vo­ja, ko­ja će omo­gu­ći­ti bo­lje re­zul­ta­te na stva­ra­nju uslo­va za ve­ći kva­li­tet ži­vo­ta svih gra­đa­na. Na­gla­še­na je otvo­re­nost DPS-a za sa­rad­nju sa svim po­li­tič­kim sna­ga­ma ko­je po­ka­žu dr­žav­nu od­go­vor­nost i ko­je su sprem­ne da sve svo­je po­ten­ci­ja­le sta­ve u funk­ci­ju dru­štve­nog, in­fra­struk­tur­nog i pri­vred­nog raz­vo­ja Cr­ne Go­re i lo­kal­nih za­jed­ni­ca.

– S tim u ve­zi, pred­sjed­ni­štvo je is­ka­za­lo oče­ki­va­nje za što sko­ri­je kon­sti­tu­i­sa­nje lo­kal­nih skup­šti­na i iz­vr­šnih vla­sti u op­šti­na­ma u ko­ji­ma je DPS ostva­rio po­bje­de, ka­ko bi se što pri­je za­po­če­lo sa re­a­li­za­ci­jom za­htijev­nih iz­bor­nih pro­gra­ma ko­ji su do­bi­li po­dr­šku gra­đa­na.

U isto vri­je­me, pred­sjed­ni­štvo je upu­ti­lo za­hval­nost svim ak­ti­vi­sti­ma i vo­lon­te­ri­ma De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta na iz­u­zet­nom do­pri­no­su po­stig­nu­tim re­zul­ta­ti­ma, za­tim gra­đa­ni­ma ko­ji su po­klo­ni­li po­vje­re­nje ovoj po­li­ti­ci, ali i svi­ma dru­gi­ma ko­ji su uče­šćem u iz­bor­nom pro­ce­su do­pri­ni­je­li de­mo­krat­skom sa­zri­je­va­nju na­še dru­štve­ne za­jed­ni­ce – sa­op­šte­no je na­kon sjed­ni­ce pred­sjed­ni­štva DPS-a.

Ka­ko je na­ve­de­no u tom sa­op­šte­nju, na sjed­ni­ci su ana­li­zi­ra­ni re­zul­ta­ti sa pred­sjed­nič­kih i lo­kal­nih iz­bo­ra i kon­sta­to­va­no je da oni po­tvr­đu­ju nad­moć iz­bo­r­nih pro­gra­ma DPS-a, po­vje­re­nje ko­je gra­đa­ni uka­zu­ju ukup­noj po­li­ti­ci par­ti­je, su­per­i­or­nost vr­ši­la­ca naj­vi­ših dr­žav­nih i lo­kal­nih funk­ci­ja, kao i uku­pan od­nos cr­no­gor­ske jav­no­sti pre­ma do­sa­da­šnjim re­zul­ta­ti­ma dr­žav­ne po­li­ti­ke ko­ju do­minant­no kre­i­ra DPS.

Mi­gu nu­de am­ba­sa­dor­sko mje­sto?

Do­sa­da­šnji gra­do­na­čel­nik Pod­go­ri­ce Sla­vo­ljub Mi­go Sti­je­po­vić mo­gao bi da bu­de no­vi am­ba­sa­dor Cr­ne Go­re u Sko­plju, pre­nio je por­tal CdM. Pre­ma tvrd­nja­ma iz­vo­ra tog por­ta­la, nje­mu je već po­nu­đe­no to mje­sto. Iz DPS-a se ju­če ni­je­su ogla­ša­va­li po­vo­dom ove i­nfor­ma­ci­je. Pre­ma iz­vo­ru CdM-a, no­si­lac li­ste DPS-a u Pod­go­ri­ci na po­sled­njim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma Ivan Vu­ko­vić mo­gao bi bi­ti ime­no­van za jed­nog od sa­vjet­ni­ka pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, pa je otvo­re­no pi­ta­nje ko će bi­ti no­vi gra­do­na­čel­nik glav­nog gra­da.

DAN

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *