Home / NOVOSTI / Hronika / Švercovali 15 kilograma droge
FOTO: Ilistracija/Vijesti

Švercovali 15 kilograma droge

Pred vijećem sudije bjelopoljskog Vi­šeg su­da Vukomira Boškovića nastavljeno je suđenje optuženima u predmetu ,,Artur’’, koji se terete za preprodaju droge.
Optuženi Dragan Aković (42) iz Berana, Emil Ciriković (31) i Elfad Kurpejović (37) iz Rožaja i Elvis Palavratić (30) iz Plava saopštili su na početku suđenja da nijesu krivi. Pored njih, u ovom predmetu su optuženi i Dragoljub Davidović (50) iz Berana i Sead Kurpejović (30) i Albin Hot (36) iz Rožaja, kojima se sudi u odsustvu.
Pre­ma na­vo­di­ma iz op­tu­žni­ce, Ako­vić je ne­u­tvr­đe­nog da­na u de­cem­bru 2016. go­di­ne or­ga­ni­zo­vao gru­pu či­ji pri­pad­ni­ci su bi­li Ci­ri­ko­vić, Da­vi­do­vić, Pa­la­vra­tić, El­fad i Se­ad Kur­pe­jo­vić i Hot, ko­ja je za cilj ima­la vr­še­nje kri­vič­nih dje­la pre­pro­da­ja dro­ge.

– Dje­lo­va­li su ta­ko što je Ako­vić nov­cem sna­bdi­je­vao osta­le za ku­po­vi­nu ma­ri­hu­a­ne, na­kon če­ga su je Kur­pe­jo­vi­ći i Hot pre­vo­zi­li do gra­ni­ce Cr­ne Go­re i Re­pu­bli­ke Srp­ske. Tu su je pre­da­va­li li­cu po na­dim­ku Žu­ti, ko­ji ju je pre­vo­zio do Tu­ti­na, gdje su je pre­u­zi­ma­li Ako­vić ili N.N. li­ce ko­je je on an­ga­žo­vao, či­me su iz­vr­ši­li kri­vič­no dje­lo kri­mi­nal­no udru­ži­va­nje – piše u optužnici.
Prema optužnici, Ci­ri­ko­vić, Pa­la­vr­tić i Da­vi­do­vić su 3.4.2017. go­di­ne u Ro­ža­ja­ma, nov­cem ko­ji im je dao Ako­vić ra­di pro­da­je ku­pi­li 14.671,11 gra­ma ma­ri­hu­a­ne upa­ko­va­ne u 30 pa­ke­ta od PVC fo­li­je. Dro­gu su pre­da­li El­fa­du Kur­pe­jo­vi­ću i Ho­tu da je pre­ve­zu do gra­ni­ce Cr­ne Go­re i Re­pu­bli­ke Srp­ske i pre­da­ju N.N. li­cu. Oni su autom ,,fi­jat bra­vo” be­ran­skih re­gi­star­skih ozna­ka po­šli sta­rim pu­tem Ro­ža­je–Tu­tin, dok je Se­ad Kur­pe­jo­vić išao svo­jim vo­zi­lom is­pred njih ra­di pro­vje­re da ­li na pu­tu ima po­li­ci­je. Po do­la­sku u mje­sto Gra­ho­vo, op­šti­na Ro­ža­je, za­u­sta­vlje­ni su od strane slu­žbe­ni­ka Upra­ve po­li­ci­je, pri čemu su od­ba­ci­li ra­nac u ko­jem se na­la­zi­lo de­vet pa­ko­va­nja dro­ge. U vo­zi­lu je pro­na­đen još je­dan džak sa 21 pa­ko­va­njem dro­ge. El­fad Kur­pe­jo­vić i Al­bin Hot su zbog ovog dje­la pra­vo­sna­žno osu­đe­ni na po tri go­di­ne.
Suđenje se nastavlja 17.jula.

(Dan)

loading...

One comment

  1. Rozaje javi se! Cekamo Rozaje na svake izbore, da nam odluce sudbinu. 60 posto ljudi u Rozajama je na socijalnoj pomoci. Ostali se bave ovim poslom, izgleda… Pogledajte ta imena, te famelje, kako zaradjuju za ljeb! Prokleto im bilo ka sto im je prokleto! A svi redom za DPS bandu!

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com