Home / NOVOSTI / Društvo / EUROPOL UPOZORAVA DA NEKADAŠNJI BORCI ISIL-A MOGU BITI PRIJETNJA CRNOJ GORI

EUROPOL UPOZORAVA DA NEKADAŠNJI BORCI ISIL-A MOGU BITI PRIJETNJA CRNOJ GORI

Povratnici sa ratišta u Siriji predstavljaju najveći problem po pitanju terorizma u Crnoj Gori, ocijenjeno je u poslednjem izvještaju EUROPOL-a o terorizmu. U izvještaju u kojem je objedinjeno stanje više zemalja po pitanju terorističkih organizacija konstatovano je da u našoj zemlji dominiraju dvije radikalne grupe. Kao najopasniji predstavljeni su džihadisti koji su vraćeni sa ratišta i koji već imaju stečena znanja i iskustva za ratovanje.
U ovom izvještaju navedeno je da su iako je Crna Gora prijavila prisustvo nekoliko radikalnih grupa, najaktivniji tekfiri i džihadisti. Tekfiri se smatraju veoma krutim u tumačenju osnovnih islamskih postulata i izvode vjerske rituale po strogim šerijatskim pravilima. Distribuiraju različite propagandne materijale preko interneta, ali ne smatraju se za konkretnu terorističku prijetnju.
– Isto važi i za džihadističke grupe u Crnoj Gori, mada neki od njihovih članova, posebno vraćeni teroristički borci sa stranih ratišta, posjeduju znanje i vještine koji se mogu koristiti za terorističke svrhe – piše u izvještaju EUROPOL-a.

Navedeno je i da se umjerene grupe protive nasilnim metodama i teže da se distanciraju od radikalnih elemenata iz njihovih sredina.
Osim brojnih državljana Crne Gore koji su otišli, a nerijetko i izgubili život na ratištima u Siriji, dokaz da je pomaganje terorista jedan od većih izazova bezbjednosnih institucija vidi se i u broju istraga koje se vode u ovim slučajevima.
Upra­va za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal i su­zbi­ja­nje te­ro­ri­zma Agen­ci­je za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost pra­ti rad 18 ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja ko­je dje­lu­ju u Cr­noj Go­ri, zbog sum­nji­vih do­na­ci­ja iz Austri­je i ze­ma­lja Bli­skog is­to­ka. Od ukup­no 18 ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja, či­ji rad pra­te bez­bjed­no­sne slu­žbe, čak četiri dje­lu­ju na pod­ruč­ju bar­ske op­šti­ne, če­ti­ri u Pod­go­ri­ci, tri u Ul­ci­nju, po dvi­je u Pla­vu, Pljevljima i Rožajama i jed­na u Bi­je­lom Po­lju. U Ba­ru i Pod­go­ri­ci su for­mi­ra­ni i ta­ko­zva­ni paradže­ma­ti, ko­ji oku­plja­ju uglav­nom omla­di­nu ko­ja, ko­ri­ste­ći hu­ma­ni­tar­ne ak­ci­je kao pa­ra­van, po­ku­ša­va da u svo­je re­do­ve in­te­gri­še što ve­ći broj su­na­rod­ni­ka.

Bez­bjed­no­sne slu­žbe su u stal­nom kon­tak­tu sa ko­le­ga­ma iz re­gi­o­na ko­ji ra­di lak­šeg iden­ti­fi­ko­va­nja te­ro­ri­sta i pre­ven­tiv­nog dje­lo­va­nja po­ku­ša­va­ju da na­pra­ve za­jed­nič­ku ba­zu po­da­ta­ka. Do­sa­da­šnja is­tra­ga je po­ka­za­la da je glav­ni cen­tar za fi­nan­si­ra­nje u Austri­ji, u Be­ču. Glav­nu ri­ječ ka­da je u pi­ta­nju Bal­kan, pa sa­mim tim i Cr­na Go­ra vo­di or­ga­ni­za­ci­ja „Uni­ja dže­ma­ta se­la­fij­ske da­ve”, ko­ju pred­vo­di Mu­ha­med Por­ča. Pre­ma zva­nič­nim po­da­ci­ma, osim Uni­je, u Be­ču dje­lu­ju još naj­ma­nje dvi­je or­ga­ni­za­ci­je ko­je fi­nan­si­ra­ju te­ro­ri­zam, a pre­ko po­je­di­nih ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja na Bal­ka­nu.
Jed­na od po­seb­no in­te­re­sant­nih or­ga­ni­za­ci­ja za cr­no­gor­ske slu­žbe je „Se­la­fij­sko ve­ha­bij­ski dže­ma­ti”, a na nje­nom če­lu je Ebu Mu­ha­med Ne­džad Bal­kan. Ove dvi­je or­ga­ni­za­ci­je su za­du­že­ne za sla­nje fi­nan­sij­ske po­mo­ći isto­mi­šlje­ni­ci­ma u Cr­noj Go­ri i Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni.
Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo for­mi­ra­lo je tri pred­me­ta u okvi­ru ko­jih se pro­vje­ra­va­ju dr­ža­vlja­ni Cr­ne Go­re ko­ji fi­nan­si­ra­ju rat­ni­ke na ra­ti­šti­ma u ino­stran­stvu. Naj­vi­še njih po­ma­že rat­ni­ci­ma ta­ko­zva­ne Islam­ske dr­ža­ve, ko­ja je u stra­vič­nim na­pa­di­ma ši­rom svi­je­ta od­ni­je­la ve­li­ki broj ljud­skih ži­vo­ta. Ipak, tu­ži­la­štvo ni­je utvr­di­lo ko­li­ko oso­ba iz Cr­ne Go­re po­ma­že rat­ni­ke ISIL-a sla­njem nov­ča­nih sred­sta­va.

(Dan)

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *