Home / NASLOVNA / NATO GRADI BAZU U TIVTU

NATO GRADI BAZU U TIVTU

 Iz Vlade Crne Gore juče nijesu odgovorili na zahtjev „Dana” da prokomentarišu navode albanskih medija o gradnji baze NATO-a u Tivtu

NA­TO pla­ni­ra da voj­nu ba­zu, osim u Al­ba­ni­ji, gra­di i u Cr­noj Go­ri, kon­kret­no u Tiv­tu, pre­nio je ju­če al­ban­ski por­tal „Ne­komb” po­zi­va­ju­ći se na ne­i­me­no­va­ne di­plo­mat­ske iz­vo­re. Taj por­tal tvr­di da je ta­kav plan pred­lo­žio Pen­ta­gon, te da bi ba­za u Al­ba­ni­ji tre­ba­lo da slu­ži za po­tre­be va­zdu­ho­plov­nih sna­ga, a ba­za u Cr­noj Go­ri za po­tre­be mor­na­ri­ce.

–Eks­per­ti iz Pen­ta­go­na su iden­ti­fi­ko­va­li dvi­je ba­ze iz ere Hlad­nog ra­ta kao od­go­va­ra­ju­će za no­vu stra­te­gi­ju. Jed­na je u mje­stu Ku­čo­va, a dru­ga u Tiv­tu, u Cr­noj Go­ri. Po­li­tič­ki cilj iz­grad­nje dvi­je no­ve ba­ze, po­seb­no u mje­stu Ku­čo­va, je­ste da Ame­ri­kan­ci ima­ju ne­za­vi­snost u slu­ča­ju ope­ra­ci­ja u re­gi­o­nu Me­di­te­ra­na, ali i na Bli­skom is­to­ku – pre­nio je al­ban­ski por­tal „Ne­komb”.

Iz Vla­de Cr­ne Go­re ju­če ni­je­su od­go­vo­ri­li na za­htjev „Da­na” da pro­ko­men­ta­ri­šu na­vo­de al­ban­skih me­di­ja o grad­nji ba­ze u Tiv­tu.

Al­ban­ski pre­mi­jer Edi Ra­ma ne­dav­no je iz­ja­vio da NA­TO pla­ni­ra da u Al­ba­ni­ji iz­gra­di va­zdu­ho­plov­nu ba­zu za Za­pad­ni Bal­kan. On je na­veo da je Sje­ver­no­a­tlant­ski sa­vjet odo­brio od­lu­ku da se u Al­ba­ni­ji iz­gra­di pr­va va­zdu­ho­plov­na ba­za na Za­pad­nom Bal­ka­nu.

– NA­TO će in­ve­sti­ra­ti vi­še od 50 mi­li­o­na eura sa­mo za pr­vu fa­zu pro­jek­ta mo­der­ni­za­ci­je va­zdu­ho­plov­ne ba­ze u Ku­čo­vu –ka­zao je Ra­ma.

On je do­dao da su u to­ku di­rekt­ni raz­go­vo­ri sa SAD, ko­je je na­zvao „stra­te­škim part­ne­rom” Al­ba­ni­je, ka­ko bi se do­dat­no mo­der­ni­zo­va­li al­ban­ski va­zdu­ho­plov­ni ka­pa­ci­te­ti.
U no­vem­bru pro­šle go­di­ne, ge­ne­ral­ni se­kre­tar NA­TO-a Jens Stol­ten­berg iz­ja­vio je da ta ali­jan­sa ne­će ima­ti ba­ze u Cr­noj Go­ri, osim ako ih zva­nič­na Pod­go­ri­ca ne po­zo­ve.

– U Cr­noj Go­ri ne­će bi­ti ak­tiv­no­sti NA­TO-a bez kon­sen­zu­sa cr­no­gor­ske vla­de. NA­TO je sa­mo ta­mo gdje mu ta ze­mlja da do­bro­do­šli­cu. Ne­ma pla­no­va za NA­TO ba­zu dok nas ne po­zo­vu – is­ta­kao je Stol­ten­berg.

Ta­da je i cr­no­gor­ski mi­ni­star od­bra­ne Pre­drag Bo­ško­vić re­kao da ni­ko od Cr­ne Go­re ni­je tra­žio NA­TO ba­zu, ni­ti je Cr­na Go­ra to tra­ži­la.

Spe­ku­la­ci­je da će NA­TO gra­di­ti voj­nu ba­zu u Cr­noj Go­ri tra­ju već du­že vre­me­na, a od pr­vo­bit­nih ne­gi­ra­nja da ta­kvi pla­no­vi po­sto­je do­šlo se u fa­zu ka­da zva­nič­ni­ci te voj­ne ali­jan­se i cr­no­gor­ske vla­de ša­lju po­ru­ke jav­no­sti da ne­ma iz­grad­nje ba­za bez do­go­vo­ra sa zva­nič­nom Pod­go­ri­com.

Cr­no­gor­sko mi­ni­star­stvo od­bra­ne sa­op­šti­lo je ra­ni­je da će na pla­ni­ni Si­nja­je­vi­ni sa­gra­di­ti po­li­gon za ga­đa­nje i uni­šta­va­nje vi­ška na­o­ru­ža­nja, što je u jav­no­sti tu­ma­če­no kao na­mje­ra za iz­grad­nju jed­ne vr­stu NA­TO ba­ze. Me­đu­tim, iz Vla­de Cr­ne Go­re su tvr­di­li da ne­će bi­ti NA­TO ba­ze na Si­nja­je­vi­ni.

Pro­te­klih go­di­na or­ga­ni­zo­va­no je ne­ko­li­ko pro­te­sta is­pred Lu­ke Bar, čim je is­ka­za­no pro­ti­vlje­nje in­sta­li­ra­nju NA­TO ba­za i ra­da­ra u Cr­noj Go­ri. Du­go se spe­ku­li­sa­lo da će do­ći do in­sta­li­ra­nja NA­TO ra­da­ra na Vr­su­ti, ali je i to ne­gi­ra­no i bar za­sad od to­ga ne­će bi­ti ni­šta.

Cr­na Go­ra je u ju­nu pro­šle go­di­ne po­sta­la čla­ni­ca NA­TO-a, na ce­re­mo­ni­ji u Va­šing­to­nu, ko­joj su pri­su­stvo­va­li ge­ne­ral­ni se­kre­tar te voj­ne ali­jan­se Jens Stol­ten­berg i cr­no­gor­ski pre­mi­jer i mi­ni­star ino­stra­nih po­slo­va Du­ško Mar­ko­vić i Sr­đan Dar­ma­no­vić. Osni­vač­kim ak­tom NA­TO-a, ko­ji je pri­hva­ti­la Cr­na Go­ra, sve se stra­ne oba­ve­zu­ju da sve me­đu­na­rod­ne spo­ro­ve u ko­je bi mo­gle da bu­du uklju­če­ne rje­ša­va­ju mir­nim sred­stvi­ma. U ugo­vo­ru pi­še i da oru­ža­ni na­pad na jed­nu ili vi­še čla­ni­ca NA­TO-a pred­sta­vlja na­pad na sve njih.

M.V.

Član­stvo mi­mo vo­lje ve­ći­ne

Zva­nič­ni od­no­si Cr­ne Go­re i NA­TO-a po­če­li su kra­jem 2006.go­di­ne, po­zi­vom Cr­noj Go­ri da pri­stu­pi pro­gra­mu NA­TO-a Part­ner­stvo za mir. Iako su sve an­ke­te po­ka­zi­va­le da ve­ći­na cr­no­gor­skih gra­đa­na ni­je za te in­te­gra­ci­je, vlast na to ni­je obra­ća­la pa­žnju, a ko­nač­na od­lu­ka o pri­dru­ži­va­nju do­ni­je­ta je bez re­fe­ren­du­ma Po­ziv da se pri­dru­ži NA­TO-u Cr­noj Go­ri je upu­ćen u de­cem­bru 2015. go­di­ne

DAN

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *