Home / NOVOSTI / Hronika / Dvostruki ubica od 2006. izmiče pravdi : Crnogorska policija i dalje ne uspijeva da ga uhapsi

Dvostruki ubica od 2006. izmiče pravdi : Crnogorska policija i dalje ne uspijeva da ga uhapsi

Cr­no­gor­ska po­li­ci­ja ni na­kon dvanaest go­di­na ni­je ušla u trag Kom­ne­nu Čpaj­ku, ko­ji je op­tu­žen za ubi­stvo La­za­ra Dra­ško­vi­ća i Mla­den­ke Jan­ko­vić 2006. go­di­ne u Bu­dvi.

Čpa­jak je pre­su­dom Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci osu­đen na 30 go­di­na ro­bi­je zbog ovog svi­re­pog ubi­stva. Za njim je ras­pi­sa­na me­đu­na­rod­na po­tjer­ni­ca, a nje­go­ve fo­to­gra­fi­je na­la­ze se na saj­tu In­ter­po­la.

Dvo­stru­ko ubi­stvo do­go­di­lo se 23. ju­la 2006. go­di­ne u Bu­dvi oko 20.45 ča­so­va, u na­se­lju La­zi, ka­da je Čpa­jak po ula­sku u „audi A6”, za či­jim upra­vlja­čem se na­la­zio Dra­ško­vić, a na mje­stu su­vo­za­ča Jan­ko­vi­će­va, sa zad­njeg sje­di­šta iz pi­što­lja „CZ M57” ka­li­bra 7,62 mm is­pa­lio dva pro­jek­ti­la u gla­vu Dra­ško­vi­ća i je­dan u po­ti­ljač­ni pre­dio Jan­ko­vi­će­voj, na­no­se­ći im te­ške po­vre­de usled ko­jih je na­stu­pi­la smrt.

Čpa­jak je 15 mi­nu­ta pri­je ubi­stva po­zvao Dra­ško­vi­ća te­le­fo­nom da do­đe u La­zi, gdje on ima stan. Dra­ško­vić, ko­ji je da­vao no­vac pod ka­ma­tu i bio stra­stve­ni koc­kar, oda­zvao se po­zi­vu jer mu je Čpa­jak već du­go­vao mno­go pa­ra.

Ne slu­te­ći da će bi­ti bru­tal­no ubi­jen, Dra­ško­vić je oti­šao na do­go­vo­re­no mje­sto. Po­što je pret­hod­no u gra­du bio u ka­fi­ću s Jan­ko­vićevom, sa njom se upu­tio i u La­zi. Ka­da su sti­gli, Dra­ško­vić je okre­nuo „audi”, po­di­gao ruč­nu koč­ni­cu, jer je na tom mje­stu niz­br­di­ca, i sa­če­kao da se po­ja­vi Čpa­jak.

Ubi­ca je ušao na zad­nja vra­ta „audi­ja”, sjeo iza vo­za­ča, od­mah iz­va­dio pi­štolj TT, ka­li­bra 7,62, i is­pa­lio dva hi­ca u po­ti­ljak La­za­ru. Po­sli­je to­ga usli­je­di­la je pra­va dra­ma ka­da je ne­sreć­na dje­voj­ka, u pa­ni­ci, po­ku­ša­la da iza­đe iz auta.

Ni­je joj bi­lo spa­sa jer ju je ubi­ca de­snom ru­kom uhva­tio za ko­su i pu­cao joj u po­ti­ljak. Be­ži­vot­no ti­je­lo ubi­je­ne pa­lo je i uda­ri­lo u pro­zor. Ka­da je bio si­gu­ran da ih je obo­je li­kvi­di­rao, on je spu­stio ruč­nu koč­ni­cu i gur­nuo „audi” niz str­mi­nu. Smi­šlje­no je osta­vio pi­štolj po­red Dra­ško­vi­će­vog ti­je­la ka­ko bi na­pra­vio po­met­nju i na­veo in­spek­to­re da mi­sle da je u pi­ta­nju sa­mo­u­bi­stvo, u šta se u po­čet­ku i vje­ro­va­lo.

U ovom po­stup­ku na po­la go­di­ne za­tvo­ra osu­đe­na je i Ne­ven­ka Klja­jić, jer je, ka­ko se na­vo­di u pre­su­di, ona dan ka­sni­je po­mo­gla Čpaj­ku da ne bu­de ot­kri­ven ta­ko što je na­kon sa­zna­nja da je iz­vr­šio dvo­stru­ko ubi­stvo an­ga­žo­va­la Dar­ka Da­vi­do­vi­ća da ga za 30 eura svo­jim vo­zi­lom pre­ve­ze od Bu­dve do Su­to­mo­ra, oda­kle je po­bje­gao u ne­po­zna­tom prav­cu.

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *