Home / NOVOSTI / Društvo / PROGRAMI MOBILNOSTI NA UCG: Kako se prijaviti i koje uslove morate ispuniti

PROGRAMI MOBILNOSTI NA UCG: Kako se prijaviti i koje uslove morate ispuniti

Međunarodna mobilnost studenata, akademskog i neakademskog osoblja dio je strategije internacionalizacije Univerziteta Crne Gore (UCG) i sveukupnih aktivnosti koje se preduzimaju kako bi se ostvarila bolja međunarodna pozicioniranost.

Ostvarenje mobilnosti omogućeno na više od 200 univerziteta iz više od 30 zemalja sa kojima UCG ima ugovore o saradnji. U prethodnoj godini Univerzitet je proširio međunarodnu saradnju potpisivanjem novih bilateralnih ugovora sa univerzitetima u Češkoj, Italiji, Francuskoj i Urugvaju, a uspješna dosadašnja saradnja nastavljena je prošlogodišnjim obnavljanjem ugovora sa Univerzitetom Sofija Antipoli u Nici, Univerzitetom u Klagenfurtu, Moskovskim državnim univerzitetom Lomonosov, Univerzitetom Balikešir, Univerzitetom Mehmet Akif Ersoy i Univerzitetom Akendiz, kazala je prorektorica Univerziteta Crne Gore, prof.dr Nataša Kostić.

Kompletna lista univerziteta sa kojima Univerzitet Crne Gore ima ugovore o saradnji dostupna je na sajtu Univerziteta, na stranici Centra za međunarodnu saradnju.

“Ovaj oblik međuuniverzitetske saradnje našim studentima, profesorima i istraživačima otvara brojne mogućnosti za ostvarenje studentskih, nastavnih, istraživačkih i drugih oblika razmjene i sticanja znanja i iskustva. Univerzitet Crne Gore potpisnik je 80 međuinstitucionalnih ugovora sa evropskim univerzitetima u okviru Erasmus+ programa kreditne mobilnosti, koji je finansiran od Evropske komisije. Ugovori sa partnerskim univerzitetima u zemaljama Evropske unije, u okviru ovog programa, našim studentima, akademskom i neakademskom osoblju omogućavaju da ostvare periode studijskog boravka, nastave ili stručnog usavršavanja“, piše u saopštenju.

Studenti i profesori mogu da koriste i druge programe mobilnosti, kao što su Centralnoevropski program razmjene (CEEPUS), Mevlana program razmjene, stipendije programa Best of South and East, stipendije Njemačke službe za akademsku razmjenu, kao i brojne druge mogućnosti.

“U prethodne tri godine više od 200 naših profesora i saradnika je učestvovalo u programima mobilnosti, upoznajući se sa različitim nastavnim metodama, drugačijim pristupima prenošenju znanja, šireći pritom mreže kontakata i ostvarujući nove prilike za saradnju u naučnim i obrazovnim projektima. U istom periodu na Univerzitetu Crne Gore boravilo je 197 profesora i istraživača sa inostranih partnerskih institucija. O programima mobilnosti studenti i osoblje Univerziteta se mogu informisati u Kancelariji za međunarodnu saradnju u Rektoratu ili na sajtu Univerziteta”, dodaje se u saopštenju.

Senat Univerziteta Crne Gore je u novembru prošle godine usvojio nova Pravila o međunarodnoj mobilnosti studenata koja studentima omogućavaju da dio obaveza iz studijskog programa ostvare na univerzitetu u inostranstvu ili da obave stručnu praksu u inostranstvu, u institucijama visokog obrazovanja sa kojima Univerzitet ima ugovore o saradnji. Period u kojem se ostvaruje mobilnost može biti najduže tri semestra, u zavisnosti od uslova propisanih institucionalnim sporazumom po osnovu kojeg se ostvaruje mobilnost. Student može više puta učestvovati u različitim programima mobilnosti u toku istog ciklusa studija, s tim da ukupno trajanje mobilnosti ne može biti duže od polovine trajanja studijskog programa koji je upisao.

Kako se prijaviti i koje uslove morate ispuniti

Programe mobilnosti na nivou Univerziteta sprovodi i administrira Centar za međunarodnu saradnju, kao i prodekani za međunarodnu saradnju na organizacionim jedinicama Univerziteta. Uslovi i rokovi za konkurisanje, po različitim programima mobilnosti, objavljuju se na internet stranici Univerziteta i Centra za međunarodnu saradnju. Prijavljivanje se obavlja elektronski, uz naknadno dostavljanje originalne dokumentacije.

“Pravo konkurisanja imaju svi studenti Univerziteta, na sva tri ciklusa studija, izuzev studenata prve godine, a studenti sa invaliditetom imaju prednost na konkursima programa mobilnosti. Studentu se odobrava mobilnost ako postoji srodnost između studijskih programa institucije domaćina, tj. inostrane institucije visokog obrazovanja, i Univerziteta Crne Gore, odnosno njegove organizacione jedinice. Srodnost podrazumijeva da su znanje, vještine i kompetencije koji se stiču napredovanjem u toku programa mobilnosti na instituciji domaćinu uporedivi sa onima koji se stiču na matičnoj instituciji”, piše u saopštenju UCG.

Nakon što je student odabran za program mobilnosti za studijski boravak, zaključuje se ugovor o studiranju između studenta, matične institucije i institucije domaćina. Ukoliko je student odabran za program mobilnosti za stručnu praksu, zaključuje se ugovor o stručnoj praksi između studenta, matične institucije, institucije domaćina i ustanove ili kompanije u kojoj se obavlja stručna praksa.

“Potpisivanjem ovih ugovora matična institucija se obavezuje da će studentu priznati sve predmete navedene u ugovoru o studiranju, odnosno obavljenu stručnu praksu navedenu u ugovoru o stručnoj praksi, i verifikovati postignute rezultate na istovjetan način kao za studenate koji nijesu koristili program mobilnosti. Po završetku dijela studijskog programa u inostranoj instituciji visokog obrazovanja, student Univerziteta Crne Gore nastavlja studije na matičnoj instituciji i prenosi kredite za uspješno položene ispite, a priznavanje se ostvaruje na osnovu prethodno potpisanog ugovora o studiranju. Tokom perioda mobilnosti student zadržava status koji je na Univerzitetu imao prije odlaska”, zaključuje se u saopštenju.

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *