Objavljen KONKURS za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2020/2021. godinu

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore raspisao je konkurs za upis studenata u prvu godin osnovnih studija UCG za studijsku 2020/2021. godinu na budžetskom finansiranju.

BROJ STUDENATA

ARHITEKTONSKI FAKULTET

60

Arhitektura

60

BIOTEHNIČKI FAKULTET

155

Biljna proizvodnja

60

Animalna proizvodnja

35

Mediteransko voćarstvo

30

Kontinentalno voćarstvo

30

EKONOMSKI FAKULTET

390

Ekonomija

240

Menadžment

100

Menadžment Bijelo Polje

50

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

330

Energetika i automatika

100

Elektronika, telekomunikacije i računari

100

Primijenjeno računarstvo

130

FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI

35

Drama i pozorište

12

Gluma

10

Film i mediji

13

FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI

40

Slikarstvo

15

Vajarstvo

10

Grafički dizajn

15

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

140

Politikologija-međunarodni odnosi

60

Socijalna politika i socijalni rad

40

Medijske studije i novinarstvo

40

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

120

Fizička kultura i zdravi stilovi života

60

Sportski novinari i treneri

60

FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO

180

Turizam i hotelijerstvo

180

FILOLOŠKI FAKULTET

355

Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti

55

Srpski jezik i južnoslovenske književnosti

45

Engleski jezik i književnost

80

Italijanski jezik i književnost

45

Ruski jezik i književnost

45

Francuski jezik i književnost

45

Njemački jezik i književnost

40

FILOZOFSKI FAKULTET

305

Filozofija

40

Sociologija

40

Istorija

45

Predškolsko vaspitanje

30

Pedagogija

30

Obrazovanje učitelja

30

Geografija

40

Psihologija

30

Obrazovanje učitelja na albanskom jeziku

20

GRAĐEVINSKI FAKULTET

110

Građevinarstvo

110

MAŠINSKI FAKULTET

200

Mašinstvo

100

Drumski saobraćaj

100

MEDICINSKI FAKULTET

205

Medicina

60

Stomatologija

20

Farmacija

30

Primijenjena fizioterapija

45

Visoka medicinska škola

50

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

115

Metalurgija i materijali

35

Hemijska tehnologija

35

Zaštita životne sredine

45

MUZIČKA AKADEMIJA

36

Izvođačke umjetnosti

26

Opšta muzička pedagogija

10

POMORSKI FAKULTET

260

Menadžment u pomorstvu i logistika

60

Nautika i pomorski saobraćaj

80

Brodomašinstvo

60

Pomorska elektrotehnika

60

PRAVNI FAKULTET

240

Pravne nauke

240

Pravne nauke – Bijelo Polje

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

230

Matematika

30

Matematika i računarske nauke

40

Računarske nauke

50

Fizika

30

Biologija

50

Računarstvo i informacione tehnologije

30

UKUPNO

3506

Ukupan broj mjesta na svakom studijskom programu povećava se za po 1% po principu afirmativne akcije.

Imajući u vidu aktuelnu situaciju i mjere koje se preduzimaju radi prevencije i sprečavanja širenja COVID-19, u skladu sa važećim naredbama Ministarstva zdravlja i preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Univerzitet Crne Gore organizuje isključivo elektronsko prijavljivanje na predmetni konkurs, uz obavezu slanja originalnih dokumenata isključivo putem pošte.

Pravo prijave na konkurs za upis na studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija.

Procedura prijavljivanja je koncipirana po fazama i sastoji se u sljedećem:

Kandidat se prijavljuje popunjavanjem elektronske prijave koja je dostupna na sajtu ucg.ac.me. Ova prijava je neophodna radi početne registracije u sistem elektronskih prijava.
Formular Prijave kandidata sa uputstvom za popunjavanje čini sastavni dio ovog konkursa.

Nakon podnošenja elektronske prijave, kandidat dobija potvrdni e-mail sa sadžajem da je prvi dio elektronske prijave uspješno završen i obavještenje da se izvrši skeniranje original dokumentacije u boji, u odvojena PDF dokumenta veličine do 5 MB, kao i da se isti elektronski unesu (upload) na stranicu Dokumenta za upis. Kandidat klikom na link Obavještenja (iz e-maila) otvara stranicu na kojoj treba da izvrši elektronski unos (upload) sljedećih dokumenata za upis:

svojeručno potpisan formular za Prijavu za upis na osnovne studije Univerziteta Crne Gore, koji je dostupan na internet stranici za upis Univerziteta Crne Gore;
originalna diploma o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;
originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja;
diploma “Luča” ili ekvivalentna diploma;
kopija biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;
diploma (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja.

Stranac podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Nakon učitavanja (upload) dokumenata slanje se vrši klikom na dugme Pošalji.

Sadržina stranice Dokumenta za upis sa uputstvom za elektronski unos dokumentacije čini sastavni dio ovog konkursa.

Prijava iz tačke 1 ovog konkursa se podnosi elektronski u periodu od 30.06.2020. do 02.07.2020. godine do 16 h, kada će sistem biti zatvoren.

Dokumentacija iz tačke 2 ovog konkursa mora biti elektronski dostavljena u roku za podnošenje prijave iz prethodnog stava ovog konkursa.

Neblagovremeno podnijeta prijava, odnosno dokumentacija koja čini njen sastavni dio, neće se uzeti u razmatranje.

Nakon prethodno sprovedenih radnji vrši se pregled elektronski unesenih dokumenata i uslovno se verifikuje Prijava kao važeća, o čemu kandidat dobija obavještenje.
Sadržina obavještenja čini sastavni dio ovog konkursa.

Nakon toga kandidat dobija potvrdu putem e-maila da je uspješno unio potrebna dokumenta.

E-mail sadrži uputstvo kandidatu da original dokumenata dostavi preporučenom/kurirskom pošiljkom, naziv i adresu organizacione jedinice na koju treba uputiti pošiljku. Pošiljka sa originalnim dokumentima se mora poslati organizacionoj jedinici u okviru roka za predaju prijave (zaključno sa 02.07.2020. godine).

Sadržina ove stranice čini sastavni dio ovog konkursa.

U slučaju da komisija za upis ocijeni da su dokumenta nepotpuna ili neodgovarajuća, kandidat će dobiti Obavještenje putem e-maila da Prijava za upis nije potpuna i da se ista ne može uzeti u razmatranje, uz navođenje razloga i pozivanje kandidata da izmijeni elektronsku prijavu shodno komentarima Komisije za upis, najkasnije u roku od 24 h.

Sadržina obavještenja čini sastavni dio ovog konkursa.

Konačnu valjanost prijave sa dokumentacijom komisija za upis organizacione jedinice cijeni nakon prijema originalne dokumentacije.
Prijava kandidata koji ne dostavi originalnu dokumentaciju smatraće se nepotpunom i neće se uzeti u razmatranje prilikom rangiranja.

Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit polažu se 04.07.2020. godine. Raspored termina polaganja predmeta biće istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica.

Prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu koji će biti istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica, u periodu od 06.07.2020. do 08.07.2020. godine.

Napomena: Prijemni ispiti se organizuju za upis na sljedeće studijske programe: Medicina, Stomatologija, Arhitektura, Psihologija, Fizička kultura i zdravi stilovi života, kao i na stručno-umjetničke studijske programe.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa 16.07.2020. godine, prema rasporedu organizacionih jedinica.

Upis studenata na Univerzitet Crne Gore bliže je uređen Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore br. 01-2458 od 17.12.2009. godine, sa izmjenama i dopunama br. 08-463 od 31.03.2011. godine, br. 08- 463 od 02.06.2011. godine, br. 08-153/2 od 03.05.2012. godine, br. 08-793/1 od 23.05.2013. godine i br. 08-614/1 od 24.04.2014. godine.

Na pitanja koja nijesu regulisana ovim propisom ili su u suprotnosti sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju i drugih relevantnih propisa, neposredno će se primjenjivati odredbe tih propisa.

Pravilnik je objavljen na internet stranici Univerziteta Crne Gore: www.ucg.ac.me.

Napomene:

Lice koje je podnijelo zahtjev za priznavanje inostrane obrazovne isprave, a postupak priznavanja nije završen prije isteka roka za podnošenje prijave za upis, može uslovno konkurisati za upis i upisati se na osnovu potvrde da je pokrenut postupak priznavanja kod nadležnog organa. U slučaju da zahtjev za priznavanje inostrane obrazovne isprave ne bude okončan do početka studijske godine, bude odbijen ili ako inostrana obrazovna isprava ne daje pravo na upis na izabrani studijski program Univerziteta, smatraće se da upis nije ni izvršen.

U slučaju da kandidat podnosi duplikate umjesto traženih originalnih dokumenata, dužan je da prilikom slanja originalnih dokumenata priloži original potpisane izjave da originalna dokumenta nije iskoristio za ostvarivanje prava na upis na nekom drugom studijskom programu. Kandidat koji da netačnu izjavu biće eliminisan iz kvalifikacionog postupka.

loading...
Tagovi

Slične Objave

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Back to top button
Close
Close