PRIBILOVIĆ: Vlada grubo prekršila zakone pri imenovanju Brđanina, NVO sektor ćuti

Povodom informacija koje su se pojavile u javnosti vezano za imenovanje direktora Uprave policije, iako
se najavljivalo da će Vlada, za to mjesto, još juče predložiti g-dina Zorana Brđanina, pretragom sajta
Vlade, jedinu informaciju koju možete naći ovog jutra jeste da je posljednja sjednica Vlade održana
18.02.2021. godine, saopštila je Suzana Pribilović, poslanica DPS-a i bivša ministarka javne uprave. 

“Međutim, ulaskom na sajt Službenog lista Crne Gore utvrđuje se da je dana 22.02.2021. godine Vlada odredila g-dina Brđanina za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave policije – rukovodilac Sektora policije opšte nadležnosti, koje poslove je do tada obavljao g-din Nikola Janjušević kojem je istekao mandat.
Znači, Vlada nije predložila g-dina Brđanina da bude imenovan na mjesto direktora Uprave policije, već
ga je odredila za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave policije”, navodi Pribilović.
Ovdje je, kako kaže, značajno ukazati da se u skladu sa zakonom pomoćnik direktora Uprave policije bira na osnovu javnog konkursa i nakon što prođe provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti za to radno mjesto, na
predlog ministra postavlja ga Vlada na mandat od pet godina.

“Nasuprot tome, vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave policije na predlog ministra određuje Vlada, najduže na period do šest mjeseci. Imajući ovakva zakonska određenja, Vlada je i odredila g-dina Brđanina za vršioca dužnosti pomoćnika direktora UP do postavljenja pomoćnika direktora konkretnog sektora, a najduže do šest mjeseci.
Ključna stvar je da g-din Brđanin, odlukom Vlade nije postavljen za pomoćnika direktora Uprave policije,
već je određen za vršioca dužnosti pomoćnika, tako da shodno zakonu ima samo ovlašćenja, prava,
obaveze i odgovornosti koje ima pomoćnik Uprave policije za konkretno radno mjesto.
Pri ovakvom stanju stvari, ako je i postojala namjera Vlade da g-dina Brđanina odredi za vršioca dužnosti
pomoćnika Uprave policije, kako bi ga sa tog mjesta odredila za vršioca dužnosti direktora Uprave
policije, obzirom da je evidentno da ne postoji dogovor konstituenata nove vlasti oko postavljenja
direktora Uprave policije, takva namjera Vlade je u potpunosti suprotna zakonu.
Ovo iz razloga jer je Zakonom o unutrašnjim poslovima Crne Gore jasno propisano da će, u slučaju
razrješenja direktora Uprave policije prije isteka vremena na koji je imenovan ili u slučaju njegove
spriječenosti da iz bilo kojih drugih razloga stalno ili na duži rok obavlja svoju dužnost, ministar uz
prethodnu saglasnost Vlade, odrediti jednog od pomoćnika direktora Uprave policije da obavlja te
poslove, najduže na period od šest mjeseci. Iz navedenih odredbi Zakona o unutrašnjim poslovima
nedvosmisleno proizilazi da se za vršioca dužnosti direktora Uprave policije isključivo može odrediti lice koje je u zakonskoj proceduri postavljeno za pomoćnika Uprave policije, a ne nikako lice koje je Vlada
samo odredila da određeni vremenski period vrši dužnost pomoćnika Uprave policije, navodi Pribilović. 
U konačnom, kako dodaje, i u ovoj konkretnoj situaciji zabrinjava ćutanje nevladinog sektora, posebnog onog dijela koji se bavi reformom javne uprave, koji je u prethodnom periodu intezivno ukazivao na eventualno
kršenje zakona, a posebno onog koji se u crnogorskoj javnosti i pred EU donatorima, navodno zalagao za
depolitizaciju i profesionalizaciju javne uprave.

“Imajući u vidu da ovo nije prva situacija u kojoj nova Vlada grubo krši zakone ove države, preduzima korake i donosi odluke, na dnevnom nivou, koje za posljedicu imaju potpunu politizaciju javne uprave i nepotizam na svim nivoima, jedini razuman zaključak koji se može izvesti, jeste da su upravo te nevladine organizacije duboko involvirane i interesno povezane sa strukturama nove vlasti”, zaključuje Pribilović. 

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Slične Objave

Back to top button