Nećete vjerovati koliko Barovića dnevno košta iznajmljivanje ekskluzivne plaže

Jav­no pred­u­ze­će za upra­vlja­nje mor­skim do­brom Cr­ne Go­re za­klju­či­lo je sa kon­tro­verz­nim bi­zni­sme­nom, i pre­mi­je­ro­vim pri­ja­te­ljem Ve­se­li­nom Ve­skom Ba­ro­vi­ćem ugo­vor o na­kna­di za ko­ri­šće­nje mor­skog do­bra, po ko­me je on u 2016. go­di­ni eks­klu­ziv­nu pla­žu u Pe­ra­zi­ća do­lu do­bio za sve­ga 11 eura dnev­no. Skan­da­lo­zan ugo­vor, 3. ju­na ove go­di­ne u Bu­dvi, pot­pi­sa­li su di­rek­tor JP Mor­sko do­bro Pre­drag Je­lu­šić i Ba­ro­vić.

U pi­ta­nju je, ka­ko se na­vo­di u do­ku­men­tu u ko­ji je „Dan” imao uvid, iz­nos na­kna­de za ko­ri­šće­nje mor­skog do­bra, za 2016. go­di­nu. Ukup­no, Ba­ro­vić je du­žan da Mor­skom do­bru is­pla­ti 4.099 eura, što zna­či 11 eura dnev­no.

In­te­re­sant­no je da se ra­di o anek­su osnov­nog ugo­vo­ra, iz 2003.go­di­ne, ka­da je Ve­se­lin Ba­ro­vić, ko­ji je u bli­skim ve­za­ma sa pre­mi­je­rom Mi­lom Đu­ka­no­vi­ćem, po­stao za­ku­pac eks­klu­ziv­ne pla­že u Pe­ra­zi­ća do­lu. Pr­vo­bit­ni ugo­vor iz­me­đu Ba­ro­vi­ća i Mor­skog do­bra na­stao je 29. ju­la 2003. go­di­ne, i od ta­da se sva­ke na­red­ne go­di­ne do­no­si aneks, ko­jim kon­tr­o­ve­r­zni bi­zni­smen uspi­je­va da pro­du­ži za­kup ove pla­že.

Evi­dent­no je da je Ba­ro­vi­ću da­ta vi­še ne­go po­volj­na ci­je­na za­ku­pa, dok, re­ci­mo, Mor­sko do­bro tra­ži pu­no ve­će ci­je­ne za dru­ge pla­že ko­je se na­la­ze i na ma­nje atrak­tiv­nim lo­ka­ci­ja­ma ne­go ova ko­ju je pre­u­zeo kon­tro­verz­ni pre­mi­je­rov pri­ja­telj.

Ta­ko­đe, za­ni­mlji­vo je i da se pla­ža ko­ju je za­ku­pio Ba­ro­vić na­la­zi od­mah po­red nje­go­ve ku­će u Pe­ra­zi­ća Do­lu.

Ugo­vor iz­me­đu Je­lu­ši­ća i Ba­ro­vi­ća za­ve­den je pod bro­jem 0210-2257/2, na dan 3. jun 2016. go­di­ne, a na osno­vu čla­na 3 Od­lu­ke o osni­va­nju Jav­nog pred­u­ze­ća za upra­vlja­nje mor­skim do­brom (Slu­žbe­ni list RCG broj 25/92), čla­no­va 7 i 8 Za­ko­na o mor­skom do­bru (Slu­žbe­ni list RCG broj 14/92) i čla­no­va 7 i 12 Za­ko­na o dr­žav­noj imo­vi­ni (Slu­žbe­ni list Cr­ne Go­re broj 21/09). Kao prav­ni osnov na­ve­de­ni su i čla­no­vi pet, šest i se­dam Od­lu­ke o uslo­vi­ma, vre­me­nu ko­ri­šće­nja i vi­si­ne na­kna­de za ko­ri­šće­nje mor­skog do­bra.

Na­vo­di se da jav­no pred­u­ze­će za­stu­pa di­rek­tor Pre­drag Je­lu­šić, di­plo­mi­ra­ni eko­no­mi­sta, dok je s dru­ge stra­ne pot­pi­snik Ve­se­lin Ba­ro­vić, iz Pod­go­ri­ce.

– U čla­nu se­dam ugo­vo­ra o ko­ri­šće­nju mor­skog do­bra broj 0210-115/5 od 29. ju­la 2003.go­di­ne za­klju­če­nom iz­me­đu Jav­nog pred­u­ze­ća i Ve­se­li­na Ba­ro­vi­ća iz Pod­go­ri­ce, kao ko­ri­sni­ka, utvr­đu­je se iz­nos na­kna­de za ko­ri­šće­nje mor­skog do­bra za 2016. go­di­nu – pi­še u tek­stu anek­sa ugo­vo­ra.

Ka­ko je pre­ci­zi­ra­no, ori­gi­nal­ni član se­dam se mi­je­nja i no­vi član de­fi­ni­še i no­vu ci­je­nu za za­kup pla­že.

Go­di­šnja na­kna­da za ko­ri­šće­nje mor­skog do­bra iz čla­na je­dan ovog ugo­vo­ra za 2016. go­di­nu utvr­đu­je se u vi­si­ni od 4.099 eura, ko­ja se uve­ća­va za iz­nos PDV-a. Ko­ri­snik je du­žan da ugo­vo­re­nu na­kna­du, uve­ća­nu za iz­nos PDV-a pla­ti u cje­lo­sti u mo­men­tu za­klju­če­nja ovog ugo­vo­ra – na­vo­di se u do­ku­men­tu u ko­ji je „Dan” imao uvid.

Pre­ma na­vo­di­ma iz anek­sa ugo­vo­ra, Ba­ro­vić je du­žan da uku­pan iz­nos na­kna­de pla­ti u cje­lo­sti u mo­men­tu za­klju­če­nja ovog ugo­vo­ra, pre­ma do­sta­vlje­noj fak­tu­ri.

– U slu­ča­ju doc­nje u is­pla­ti ugo­vo­re­ne na­kna­de, ko­ri­snik je du­žan da pla­ti ugo­vo­re­nu ka­ma­tu u iz­no­su od 7,5 od­sto na go­di­šnjem ni­vou, uve­ća­nu za sve tro­ško­ve sud­skog po­stup­ka na­pla­te – kon­sta­tu­je se u anek­su ugo­vo­ra.

Osim Je­lu­ši­ća, kao ob­ra­đi­vač ugo­vo­ra u ime Mor­skog do­bra pot­pi­sa­na je Mo­ni­ka Ro­ga­no­vić, a kao ru­ko­vo­di­lac Lju­bo­mir­ka Vi­do­vić.

Po za­ko­nu, upra­vlja­nje mor­skim do­brom ob­u­hva­ta odr­ža­va­nje, ob­na­vlja­nje, una­pre­đe­nje, sta­ra­nje o za­šti­ti i ko­ri­šće­nje mor­skog do­bra. Ko­ri­šće­nje mor­skog do­bra je, ka­ko se pre­ci­zi­ra, upo­tre­ba pro­sto­ra i pri­bi­ra­nje pri­ho­da u skla­du sa pri­ro­dom i na­mje­nom mor­skog do­bra. Upra­vlja­nje se vr­ši u skla­du sa smjer­ni­ca­ma, mje­ra­ma i ak­tiv­no­sti­ma ko­je se od­no­se na in­te­gral­no upra­vlja­nje obal­nim pod­ruč­jem.

Pod­sje­ti­mo, Ve­se­lin Ba­ro­vić, sa gru­pom po­ve­za­nih li­ca i fir­mi, dr­ži u ru­ka­ma mi­li­o­ne kva­drat­nih me­ta­ra u Cr­noj Go­ri, pre­u­zeo je vi­še cr­no­gor­skih pred­u­ze­ća, a ak­ti­van je i na ber­za­ma u ze­mlji i u re­gi­o­nu.

Ta­ko­đe, Ba­ro­vić je i ak­ter du­van­ske afe­re. Pred su­dom u Ba­ri­ju za me­đu­na­ro­di šverc ci­ga­re­ta okri­vlje­ni su Bra­ni­slavm Bra­no Mi­ću­no­vić, Ve­se­lin Ba­ro­vić, Bran­ko Vu­jo­še­vić, Du­šan­ka Jek­nić Pe­šić i An­dri­ja Dra­ško­vić, a su­đe­nje će im bi­ti na­sta­vlje­no u ma­ju na­red­ne go­di­ne.

Po op­tu­žni­ci, Ba­ro­vić i Vu­jo­še­vić su vo­di­li dr­žav­no pred­u­ze­će ko­je je ita­li­jan­skom or­ga­ni­zo­va­nom kri­mi­na­lu omo­gu­ći­lo da šver­co­va­ne ci­ga­re­te pre­ba­cu­je u ze­mlje EU. Mi­ću­no­vić i Dra­ško­vić su bi­li za­du­že­ni za sa­rad­nju sa zlo­či­nač­kim ele­men­ti­ma iz Ita­li­je, po­seb­no, da­ju­ći im za­šti­tu u Cr­noj Go­ri, dok je Jek­nić Pe­šić, kao šef tr­go­vin­ske mi­si­je Cr­ne Go­re u Mi­la­nu, da­va­la lo­gi­sti­ku iz Ita­li­je. Advo­ka­ti okri­vlje­nih ne­gi­ra­ju op­tu­žbe.

To­le­ri­sa­li mu dug za dvi­je pret­hod­ne go­di­ne

Iz anek­sa ugo­vo­ra ko­ji su pot­pi­sa­li Pre­drag Je­lu­šić i Ve­se­lin Ba­ro­vić evi­dent­no je da kon­tro­verz­ni bi­zni­smen ni­je pla­tio na­kna­du za ko­ri­šće­nje pla­že za dvi­je prethodne go­di­ne.

Ta­ko­đe, ja­sno je i da je na­kna­da bi­la ista kao i za 2016. go­di­nu, u iz­no­su od 4.099 eura, to jest 11 eura dnev­no.

– Isto­vre­me­no, ko­ri­snik je du­žan da na ime na­kna­de za ko­ri­šće­nje mor­skog do­bra za 2014. i 2015. go­di­nu pla­ti ukup­no 8.198 eura, ko­ja se uve­ća­va za iz­nos PDV-a i do­spi­je­va da­na 1. av­gu­sta 2016. go­di­ne – na­vo­di se u do­ku­men­tu.

loading...

168 komentara

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com