Više od 30 Roma i Egipćana stažiralo u Beranama, Podgorici i Nikšiću

Ukupno 31 pripadnik romske i egipćanske populacije iz Berana, Podgorice i Nikšića imalo je priliku da se obučava kod 20 poslodavaca, kako bi se smanjila stopa nezaposlenosti RE populacije, istaknuto je na završnoj konferenciju u okviru projekta “Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egipćana/ki i ostalih ranjivih grupa” u glavnom gradu.

Zamjenica šefa Sektora za saradnju u Delegaciji Evropske unije, Audrone Urbonaviciute, na konferenciji koju je organizovao Help, u saradnji sa Romskim edukativnim fondom, Crvenim krstom Crne Gore i CEDEM-om, naglasila je značaj realizovanog projekta i vidljivost rezultata, zahvaljujući radu partnera i uključenih institucija na projektu, za koji je EU izdvojila milion eura.

“Projekat ne čine samo brojke, već ljudi i aktivnosti koji donose promjene u društvo. Naš cilj je bio da doprinesemo smanjenju društveno-ekonomskog jaza između pripadnika RE populacije i ostalih na zapadnom Balkanu, te da ojačamo institucionalne obaveze Vlade da inkorporiraju i realizuju specifičnu intergraciju u razvoju politika”, kazala je ona.

Zamjenik ministra u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Leon Đokaj, kazao je da Vladai resursna ministarstva posvećuju posebnu pažnju zaštiti i unapređenju ljudskih prava Roma i Egipćana.

“Naša politička i strateška opredijeljenost ide u pravcu stvaranja uslova za bolji život RE populacije, uz korišćenje svih prava koja su propisana zakonima naše države. Vlada Crne Gore je donijela prije par godina treću strategiju socijalne inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori, 2016-2020, a koja je usklađena sa evropskim okvirom izrada strategija o RE populaciji. U njoj smo definisali sedam prioritetnih oblasti, u kojim su predviđene konkretne mjere i aktivnosti za sve nadležne institucije koje su usmjerene na rješavanje pitanja RE populacije u Crnoj Gori. U pojedinim oblastima postignut je značajan rezultat”, naveo je.

Regionalni koordinator Help-a, Klaus Mok, naglasio je da su udružili naše resurse kako bismo poboljšali status i integraciju Roma i Egipćana kroz akcije na lokalnom i nacionalnom nivou i kroz terenski rad, direktno pomažući zajednici RE.

“Na dugi rok, integracija RE mož biti uspješna samo ako su RE u poziciji da uživaju svoja prava, ako su sami, kao i državne institucije, svjesni njihovih prava, te da su institucije spremne da pomognu RE da ostvare ta prava. Kroz ovaj projekat smo izgradili temelje na kojima integracija RE može uspjeti. Još treba puno toga da se uradi. Većina lokalnih RE organizacija još uvijek imaju ograničene kapacitete da bi preuzeli svoju ulogu predstavnika i efikasnih lobista svoje zajednice”, istakao je Mok.

Istraživanje CEDEM-a o zapošljavanju i socio-ekonomskom položaju RE populacije u Crnoj Gori, predstavio je metodolog Miloš Bešić, koji je prikazujući rezultate istraživanja ukazao da su mnogi segmenti u ovoj godini bolji po rezultatima nego li u 2016.

“Problemi zapošljavanja su bili u fokusu”, rekao je Bešić.

Projekat “Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egipćana/ki i ostalih ranjivih grupa”, ima za cilj ukupno poboljšanje situacije u kojoj se nalazi RE populacija.

Kada je segment zapošljavanja u pitanju, zbog velike stope nezaposlenosti RE populacije, sproveden je program plaćenog stažiranja u Beranama, Podgorici i Nikšiću, nakon čega su organizovane i radionice iz oblasti radnog prava i radne etike za poslodavce i stažiste.

Glavnu ulogu na projektu u dijelu unapređenja i promovisanja obrazovanja i zagovaranja jednakih prava na obrazovanje imao je REF, Romski obrazovni fond, pružajući godinama unazad podršku RE djeci, omladini i starijim korisnicima u tom segmentu. REF organizuje prevoz djece u škole uz podršku romskih medijatora, u pomenuta tri grada.

“U zavisnosti od planova i programa škola, u vrtićima „Đina Vrbica“ i „Vrela ribnička“ dvije predškolske vaspitne grupe vode radionice opismjenjavanja i ranog dječijeg razvoja sa majkama, pružaju materijalnu i mentorsku pomoć djeci starijoj od 15 godina kako bi nastavili školovanje”, ističe se u saopštenju.

Nakon biblioteke igračaka na Koniku, otvorili su još dvije, u Nikšiću i Beranama.  Pripadnici RE zajednice na Koniku redovno posjećuju Biblioteku igračaka “Kham/Sunce”. Biblioteku koristi više od 100 odraslih, a igračke skoro 450 djece, od čega je njih 182 uzrasta do sedam godina. Čitaocima je na raspolaganju ukupno 200 knjiga od 56 autora.

Jedan od ciljeva Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori za period 2016-2020 jeste zdravstvena zaštita i povećanje stepena dostupnosti zdravstvene zaštite RE populacije.

“U dijelu socijalne inkluzije i zdravlja, Crveni krst Crne Gore je dao najveći doprinos projektu, kroz brojne ostvarene aktivnosti sa stanovnicima kampa Konik u Podgorici, i RE populaciji u Beranama i Nikšiću. Obuke prve pomoći, prevencija i rano otkrivanje bolesti šećera i povišenog krvnog pritiska, briga o starim licima, obilježavanje Međunarodnog dana starih lica, bile su veoma dobro prihvaćene aktivnosti koje su ostvarile interakciju ne samo RE populacije već svih sugrađana u tri opštine. U dijelu socijalne inkluzije, CKCG je organizovao brojne aktivnosti sa ženama iz Porodičnog centra, sa raznim dječijim uzrastima i adolescentima, te starijim licima”, navodi se u saopštenju.

Najviše aktivnosti na projektu realizovano je u segmentu socijalne inkluzije, sa ciljem zaštite osnovnih ljudskih prava RE populacije, jačanje kapaciteta u borbi protiv diskriminacije i što efikasniju socijalnu inkluziju.

“Help je kroz dva poziva dodijelio podgrantove lokalnim malim i nedovoljno razvijenim RE nevladinim organizacijama. Iz prve podgrant šeme raspodijeljeno je 19.076 eura na šest nevladinih organizacija-Romi u sportu, Djeca-Enfants, Romski krug, Phiren Amenca, Ruža i RAE Savjet kampa. U drugom pozivu odobreno je 25.941,39 eura i dodijeljeno na devet projekata – Udruženje Roma Crne Gore, NVO Djeca-Enfants, NVO Romi u sportu, NVO Romska duša, NVO Romska nada, Udruženje Čovjek – Rom, Udruženje Roma Budo Tomović, NVO DORRA i Udruženje za romske afirmacije. Uspješno realizovani projekti u okviru podgrantova pružili su mogućnost saradnje i realizacije zajedničkih aktivnosti između koaplikanata na projektu, korisnika podgrantova i ciljnih grupa”, dodaje se u saopštenju.

U saradnji sa NVO-ima, korisnicima podgrantova, organizovan je Svjetski dan Roma, kroz brojne višednevne aktivnosti u Podgorici, Nikšiću i Beranama.

CEDEM je na polju socijalne inkluzije dao veliki doprinos.

“Pored šest radionica u Beranama, Nikšiću i Podgorici, ostvarili su dva veoma značajna istraživanja javnog mjenja kroz fokus grupe a tiču se dječijeg prosjačenja, te pripremili sveobuhvatnu bazu podataka praćenja rezultata projekta. CEDEM i CKCG doprinijeli su svojim angažmanom u snimanju dokumentarnog filma „Stop dječijem prosjačenju“, u režiji Nikole Vukčevića i Galileo Production-a. Film je realizovan u bliskoj saradnji sa ROM Phiren Amenca, a uz finansijsku podršku Fonda za aktivno građanstvo, Help-a i fondacije Petrović Njegoš”, ističe se.

Kako se navodi, vidljivi rezultati na projektu ne bi bili mogući bez uspješne saradnje Help-a, CEDEM-a, Romskog obrazovnog fonda i Crvenog krsta, uz podršku Evropske unije, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.

“Bez obzira na njihov ostvaren trud, veliku ulogu u budućnosti igra i uključivanje u realizaciji aktivnosti relevantnih državnih institucija i organa, kako bi RE populacija i ostale ranjive grupe u potpunosti ostvarili svoja prava i potpunu inkluziju u crnogorsko društvo”, zaključuje se u saopštenju.

Cdm

loading...

4 komentara

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Slične Objave

Back to top button