Početna » NOVOSTI » Društvo » PODGORICA: Taksista osuđen zbog krijumčarenja azilanata
FOTO: Dan

PODGORICA: Taksista osuđen zbog krijumčarenja azilanata

Biv­ši tak­si­sta Ni­no Ca­maj osu­đen je ju­če u pod­go­rič­kom Vi­šem su­du na go­di­nu i dva mje­se­ca za­tvo­ra zbog kri­vič­nog dje­la stva­ra­nje kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je i kri­jum­ča­re­nje stra­nih dr­ža­vlja­na pre­ko cr­no­gor­ske gra­ni­ce. Sa dru­ge stra­ne, nje­go­ve biv­še ko­le­ge Ivan Đu­kić, Dra­ško Bo­ško­vić i Dra­gi­ša Pe­jo­vić oslo­bo­đe­ni su op­tu­žbi za isto kri­vič­no dje­lo. Pre­su­du je iz­re­kao su­di­ja Dra­go­je Jo­vić.
– Na osno­vu re­zul­ta­ta iz­ve­de­nih do­ka­za utvr­đe­no je da je Ca­maj bio pri­pad­nik kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je ko­ju je osno­vao Dra­žen Đo­kić. Do­ka­za­na je i nje­go­va ulo­ga u pre­u­zi­ma­nju stra­nih dr­ža­vlja­na u bli­zi­ni gra­nič­nog pre­la­za Bo­žaj, kao i u ve­zi sa da­ljim pre­vo­zom – na­vo­di se u pre­su­di.
Su­di­ja Jo­vić je ka­zao da je na su­đe­nju do­ka­za­no da je Ca­maj do­vo­dio u ve­zu stra­ne dr­ža­vlja­ne sa Đo­ki­ćem ra­di nji­ho­vog kri­jum­ča­re­nja u Sr­bi­ju. Đu­kić, Bo­ško­vić i Pe­jo­vić oslo­bo­đe­ni su op­tu­žbi za kri­jum­ča­re­nje, a ka­ko je po­ja­snio su­di­ja Jo­vić, sud je za­klju­čio da ni­je sa iz­vje­sno­šću utvr­đe­no da su oni po­sta­li pri­pad­ni­ci kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je ko­ju je osno­vao Đo­kić, ,,pa sa­mim tim, ni­je­su u tom svoj­stvu pre­vo­zi­li stra­ne dr­ža­vlja­ne od gra­nič­nog pre­la­za Bo­žaj do Pod­go­ri­ce”.
Ape­la­ci­o­ni sud je po­čet­kom av­gu­sta po­tvr­dio dio pre­su­de ko­jom je se­dam od de­set op­tu­že­nih u pred­me­tu „Ru­ta” osu­đe­no na ukup­no 14 go­di­na i šest mje­se­ci za­tvo­ra zbog kri­jum­ča­re­nja 210 azi­la­na­ta pre­ko cr­no­gor­ske gra­ni­ce. Vi­je­će su­di­ja Ape­la­ci­o­nog su­da uki­nu­lo je dio osu­đu­ju­će pre­su­de za Đu­ki­ća, Pe­jo­vi­ća i Bo­ško­vi­ća i vra­ti­lo pred­met na po­nov­no od­lu­či­va­nje. U po­no­vlje­nom su­đe­nju Đu­ki­ću, Pe­jo­vi­ću i Bo­ško­vi­ću se na op­tu­že­nič­koj klu­pi pri­dru­žio i Ni­no Ca­maj, ko­ji je bio u bjek­stvu to­kom pr­vog su­đe­nja.
U ukid­nom rje­še­nju Ape­la­ci­o­nog su­da na­vo­di se da se u slu­ča­ju Bo­ško­vi­ća, Đu­ki­ća i Pe­jo­vi­ća iz sa­dr­ži­ne te­le­fon­skih ko­mu­ni­ka­ci­ja, ko­je su bi­le je­di­ni do­kaz za utvr­đi­va­nje kri­vi­ce, ni­je mo­gao iz­ve­sti po­u­zdan za­klju­čak da su u nji­ho­vim rad­nja­ma sa­dr­ža­na obi­ljež­ja kri­vič­nih dje­la za ko­ja su ogla­še­ni kri­vim.
– Iz sa­dr­ži­ne te­le­fon­skog raz­go­vo­ra od 6. no­vem­bra 2013. go­di­ne, Đo­kić go­vo­ri Đu­ki­ću i Pe­jo­vi­ću da na­pla­te po pet eura za tak­si uslu­ge stra­nim dr­ža­vlja­ni­ma od kam­pa na Ko­ni­ku do Smo­kov­ca na Bi­o­ču. S ob­zi­rom na to da su na­pla­ti­li iz­nos po uobi­ča­je­noj tak­si ta­ri­fi, ne­pri­hva­tljiv i ne­u­te­me­ljen je za­klju­čak pr­vo­ste­pe­nog su­da da su pri­pa­da­li kri­mi­nal­noj or­ga­ni­za­ci­ji ra­di sti­ca­nja ne­za­ko­ni­te do­bi­ti – na­vo­di se u ukid­nom rje­še­nju.

(Dan)

Check Also

PODGORIČANIN OSLOBOĐEN OPTUŽBE ZA ŠVERC DROGE

Pod­go­ri­ča­nin Ju­suf Pe­pić oslo­bo­đen je op­tu­žbe da je iz­vr­šio kri­vič­no dje­lo neo­vla­šće­na pro­iz­vod­nja, dr­ža­nje i ...

UPRAVA POLICIJE: Oduzeto 998.000 cigareta

Uprava carina tokom ove godine naplatila je više od 46 miliona eura akciza na cigarete, ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *