Home / NOVOSTI / Društvo / PODGORICA: Taksista osuđen zbog krijumčarenja azilanata
FOTO: Dan

PODGORICA: Taksista osuđen zbog krijumčarenja azilanata

Biv­ši tak­si­sta Ni­no Ca­maj osu­đen je ju­če u pod­go­rič­kom Vi­šem su­du na go­di­nu i dva mje­se­ca za­tvo­ra zbog kri­vič­nog dje­la stva­ra­nje kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je i kri­jum­ča­re­nje stra­nih dr­ža­vlja­na pre­ko cr­no­gor­ske gra­ni­ce. Sa dru­ge stra­ne, nje­go­ve biv­še ko­le­ge Ivan Đu­kić, Dra­ško Bo­ško­vić i Dra­gi­ša Pe­jo­vić oslo­bo­đe­ni su op­tu­žbi za isto kri­vič­no dje­lo. Pre­su­du je iz­re­kao su­di­ja Dra­go­je Jo­vić.
– Na osno­vu re­zul­ta­ta iz­ve­de­nih do­ka­za utvr­đe­no je da je Ca­maj bio pri­pad­nik kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je ko­ju je osno­vao Dra­žen Đo­kić. Do­ka­za­na je i nje­go­va ulo­ga u pre­u­zi­ma­nju stra­nih dr­ža­vlja­na u bli­zi­ni gra­nič­nog pre­la­za Bo­žaj, kao i u ve­zi sa da­ljim pre­vo­zom – na­vo­di se u pre­su­di.
Su­di­ja Jo­vić je ka­zao da je na su­đe­nju do­ka­za­no da je Ca­maj do­vo­dio u ve­zu stra­ne dr­ža­vlja­ne sa Đo­ki­ćem ra­di nji­ho­vog kri­jum­ča­re­nja u Sr­bi­ju. Đu­kić, Bo­ško­vić i Pe­jo­vić oslo­bo­đe­ni su op­tu­žbi za kri­jum­ča­re­nje, a ka­ko je po­ja­snio su­di­ja Jo­vić, sud je za­klju­čio da ni­je sa iz­vje­sno­šću utvr­đe­no da su oni po­sta­li pri­pad­ni­ci kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je ko­ju je osno­vao Đo­kić, ,,pa sa­mim tim, ni­je­su u tom svoj­stvu pre­vo­zi­li stra­ne dr­ža­vlja­ne od gra­nič­nog pre­la­za Bo­žaj do Pod­go­ri­ce”.
Ape­la­ci­o­ni sud je po­čet­kom av­gu­sta po­tvr­dio dio pre­su­de ko­jom je se­dam od de­set op­tu­že­nih u pred­me­tu „Ru­ta” osu­đe­no na ukup­no 14 go­di­na i šest mje­se­ci za­tvo­ra zbog kri­jum­ča­re­nja 210 azi­la­na­ta pre­ko cr­no­gor­ske gra­ni­ce. Vi­je­će su­di­ja Ape­la­ci­o­nog su­da uki­nu­lo je dio osu­đu­ju­će pre­su­de za Đu­ki­ća, Pe­jo­vi­ća i Bo­ško­vi­ća i vra­ti­lo pred­met na po­nov­no od­lu­či­va­nje. U po­no­vlje­nom su­đe­nju Đu­ki­ću, Pe­jo­vi­ću i Bo­ško­vi­ću se na op­tu­že­nič­koj klu­pi pri­dru­žio i Ni­no Ca­maj, ko­ji je bio u bjek­stvu to­kom pr­vog su­đe­nja.
U ukid­nom rje­še­nju Ape­la­ci­o­nog su­da na­vo­di se da se u slu­ča­ju Bo­ško­vi­ća, Đu­ki­ća i Pe­jo­vi­ća iz sa­dr­ži­ne te­le­fon­skih ko­mu­ni­ka­ci­ja, ko­je su bi­le je­di­ni do­kaz za utvr­đi­va­nje kri­vi­ce, ni­je mo­gao iz­ve­sti po­u­zdan za­klju­čak da su u nji­ho­vim rad­nja­ma sa­dr­ža­na obi­ljež­ja kri­vič­nih dje­la za ko­ja su ogla­še­ni kri­vim.
– Iz sa­dr­ži­ne te­le­fon­skog raz­go­vo­ra od 6. no­vem­bra 2013. go­di­ne, Đo­kić go­vo­ri Đu­ki­ću i Pe­jo­vi­ću da na­pla­te po pet eura za tak­si uslu­ge stra­nim dr­ža­vlja­ni­ma od kam­pa na Ko­ni­ku do Smo­kov­ca na Bi­o­ču. S ob­zi­rom na to da su na­pla­ti­li iz­nos po uobi­ča­je­noj tak­si ta­ri­fi, ne­pri­hva­tljiv i ne­u­te­me­ljen je za­klju­čak pr­vo­ste­pe­nog su­da da su pri­pa­da­li kri­mi­nal­noj or­ga­ni­za­ci­ji ra­di sti­ca­nja ne­za­ko­ni­te do­bi­ti – na­vo­di se u ukid­nom rje­še­nju.

(Dan)

Check Also

PUCNJAVA: Teško ranjen muškarac

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *