Početna » NOVOSTI » Hronika » MIRKO VELIMIROVIĆ PRILIKOM PRIZNANJA KRIVICE ISPRIČAO NEVJEROVATNE DETALJE: U jednom danu po dvaput bio u Podgorici i Srbiji

MIRKO VELIMIROVIĆ PRILIKOM PRIZNANJA KRIVICE ISPRIČAO NEVJEROVATNE DETALJE: U jednom danu po dvaput bio u Podgorici i Srbiji

Osu­đe­ni na uslov­nu ka­znu za te­ro­ri­zam Mir­ko Pa­ja Ve­li­mi­ro­vić uspio je da u jed­nom da­nu bu­de po dva pu­ta u Pod­go­ri­ci i Sr­bi­ji, da stig­ne da an­ga­žu­je gru­pu ko­ja će 16. ok­to­bra da uče­stvu­je u „dr­žav­nom uda­ru” i da na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji ku­pi oruž­je i uni­šti ga. Iz nje­go­vog svje­do­če­nja pred Vi­šim su­dom 5. de­cem­bra, ko­je je jav­no pri­ka­za­no, pro­iz­i­la­zi da je sve to uspio da ura­di 13. ok­to­bra, tri da­na pri­je na­vod­nih de­ša­va­nja ko­ja su pla­ni­ra­na is­pred Skup­šti­ne Cr­ne Go­re. Da se sve to od­i­gra­va­lo tog da­na po­tvr­đu­ju spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Sa­ša Ča­đe­no­vić i po­je­di­ni osum­nji­če­ni, ko­ji su na Ve­li­mi­ro­vi­će­vu ini­ci­ja­ti­vu do­šli u Cr­nu Go­ru.
Ve­li­mi­ro­vić u is­ka­zu tvr­di da je 12. ok­to­bra 2016. go­di­ne do­šao u Pod­go­ri­cu da po­li­ci­ji is­pri­ča svo­ja sa­zna­nja o gru­pi ko­ja pla­ni­ra te­ro­ri­stič­ki na­pad u no­ći iz­bo­ra i da sve to pri­ja­vi. Na su­đe­nju Ve­li­mi­ro­vi­ću pred Vi­šim su­dom 5. de­cem­bra i tu­ži­lac Sa­ša Ča­đe­no­vić po­tvr­đu­je da je on tog da­na sti­gao u tu­ži­la­štvo.
– Pr­va mje­ra taj­nog nad­zo­ra je od­re­đe­na ka­da je Ve­li­mi­ro­vić do­šao u po­li­ci­ju Cr­ne Go­re, a to je 12. ok­to­bra – po­tvr­dio je Ča­đe­no­vić ka­da je Ve­li­mi­ro­vić do­šao da pri­ja­vi gru­pu.
Ve­li­mi­ro­vić ka­že da je ta­da sa Mi­li­vo­jem Kat­ni­ćem do­go­vo­rio da po­stu­pa po nje­go­vim uput­stvi­ma i da se vra­ti u Sr­bi­ju i ku­pi oruž­je. On je Cr­nu Go­ru to­ga da­na na­pu­stio u ka­snim ve­čer­njim ča­so­vi­ma. Sle­de­ćeg da­na, 13. ok­to­bra, Ve­li­mi­ro­vić, po sop­stve­nom pri­zna­nju pred su­dom, od­la­zi da se vi­di sa Sa­šom Sin­đe­li­ćem.
– Idem da se vi­dim sa Sin­đe­li­ćem i na tom sa­stan­ku mu tra­žim da mi da još 15.000 eura za na­bav­ku pu­ški. Kad mi je dao no­vac, od­la­zim na Ko­so­vo da na­ba­vim i ku­pim oruž­je. Ku­pu­jem oruž­je i od­la­zim da ga ras­klo­pim i uni­štim u je­ze­ro, na Ko­so­vu. Oda­tle od­la­zim za Cr­nu Go­ru, da sli­kam oruž­je ko­je mi je pri­pre­mi­lo tu­ži­la­štvo, ka­ko bih te fo­to­gra­fi­je od­nio Sin­đe­li­ću. Sti­žem u Pod­go­ri­cu i oni me od­vo­de da fo­to­gra­fi­šem una­pri­jed pri­pre­mlje­no oruž­je – is­pri­čao je Ve­li­mi­ro­vić.
Ovu iz­ja­vu po­tvr­dio je i tu­ži­lac Ča­đe­no­vić, ko­ji ka­že da su to­ga da­na na re­vers za­du­ži­li oruž­je od MUP-a ka­ko bi ga Ve­li­mi­ro­vić fo­to­gra­fi­sao.
Na­kon to­ga Ve­li­mi­ro­vić istog da­na ide za Sr­bi­ju da se vi­di sa Sin­đe­li­ćem i od­no­si mu fo­to­gra­fi­je oruž­ja.
– Ka­da smo se sre­li Sin­đe­lić je re­kao da ide­mo u Be­o­grad da ku­pi­mo uni­for­me i ma­ske u jed­noj pro­dav­ni­ci. Ta­mo smo se za­dr­ža­li, a na­kon to­ga ja od­la­zim za Pod­go­ri­cu da na­đem stan za lju­de ko­ji tre­ba da do­đu na pro­test, ali u stva­ri idem u tu­ži­la­štvo da is­pri­čam da sam se sreo sa Sin­đe­li­ćem – pri­ča Ve­li­mi­ro­vić.
Istog da­na, ka­da je dva pu­ta bio u Pod­go­ri­ci, dva pu­ta u Sr­bi­ji i jed­nom na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji, Ve­li­mi­ro­vić je sti­gao i da uče­stvu­je u oku­plja­nju lju­di ko­ji tre­ba da do­đu na pro­test.
Dva da­na pri­je hap­še­nja (gru­pa je uhap­še­na 15. ok­to­bra) okri­vlje­ni Mi­lan Du­šić i Ni­ko­la Đu­rić ka­žu da su an­ga­žo­va­ni pre­ko Alek­san­dra Alek­si­ća, a po do­go­vo­ru sa Mir­kom Ve­li­mi­ro­vi­ćem, da idu u Pod­go­ri­cu na pro­te­ste.
Tu ni­je kraj ak­tiv­no­sti­ma Mir­ka Ve­li­mi­ro­vi­ća, jer, ka­ko on tvr­di, iz Pod­go­ri­ce opet ide na­zad da se sa Sin­đe­li­ćem, 14. ok­to­bra, sret­ne u Po­ža­rev­cu.
– Sreo sam se ta­mo sa njim i on mi je dao spe­ci­jal­ni te­le­fon ko­ji tre­ba da od­ne­sem za Cr­nu Go­ru i pre­dam iz­vje­snom Ni­ko­li (Bra­ti­slav Di­kić prim. aut.). Uzi­mam te­le­fon od nje­ga i idem po­no­vo u Pod­go­ri­cu da pre­dam čo­vje­ku te­le­fon – na­vo­di Ve­li­mi­ro­vić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, u Cr­nu Go­ru do­la­zi 15. ok­to­bra u ra­nim ju­tar­njim ča­so­vi­ma, a sa Ni­ko­lom se sreo iste no­ći, ka­da sli­je­di hap­še­nje. On u is­ka­zu pred su­dom po­ja­šnja­va da je, od 12. ok­to­bra do 15. ok­to­bra, če­ti­ri-pet pu­ta do­la­zio u Cr­nu Go­ru.
Ina­če, Ve­li­mi­ro­vić je to­kom tog sa­slu­ša­nja 5. de­cem­bra pro­šle go­di­ne bio kon­tra­dik­to­ran u od­no­su na pr­vi is­kaz ko­ji je dao 18. ok­to­bra.
U is­ka­zu da­tom 18. ok­to­bra Ve­li­mi­ro­vić ni­je po­mi­njao da je oruž­je na­vod­no ra­sta­vio i ba­cio ili uni­štio na bi­lo ko­ji na­čin, a upra­vo je to tvr­dio u sud­ni­ci Vi­šeg su­da. Pri­li­kom pr­vog is­ka­za ko­ji je dao na­kon hap­še­nja tvr­dio je da mu Sa­ša Sin­đe­lić ni­je po­mi­njao bi­lo či­je ime ili ne­ku or­ga­ni­za­ci­ju ve­za­no za pri­pre­mu na­pa­da, dok je 5. de­cem­bra pro­mi­je­nio is­kaz i ka­zao da mu je Sin­đe­lić po­mi­njao ne­ke lju­de iz opo­zi­ci­o­nog De­mo­krat­skog fron­ta.

(Dan)

Check Also

Evo kako izgleda kraj života i šta osjećamo 24 sata pred smrt

Fenomen smrti intrigira naučnike već vjekovima, a šta se događa u tom trenutku pokušavaju i ...

Fudbaleri Barselone omladinski prvaci Evrope, pehar podigao i crnogorski reprezentativac

Omladinci Barselone osvojili su Ligu šampiona za igrače do 19 godina, a titulu prvaka Evrope ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *