Početna » NOVOSTI » Hronika » MIRKO VELIMIROVIĆ PRILIKOM PRIZNANJA KRIVICE ISPRIČAO NEVJEROVATNE DETALJE: U jednom danu po dvaput bio u Podgorici i Srbiji

MIRKO VELIMIROVIĆ PRILIKOM PRIZNANJA KRIVICE ISPRIČAO NEVJEROVATNE DETALJE: U jednom danu po dvaput bio u Podgorici i Srbiji

Osu­đe­ni na uslov­nu ka­znu za te­ro­ri­zam Mir­ko Pa­ja Ve­li­mi­ro­vić uspio je da u jed­nom da­nu bu­de po dva pu­ta u Pod­go­ri­ci i Sr­bi­ji, da stig­ne da an­ga­žu­je gru­pu ko­ja će 16. ok­to­bra da uče­stvu­je u „dr­žav­nom uda­ru” i da na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji ku­pi oruž­je i uni­šti ga. Iz nje­go­vog svje­do­če­nja pred Vi­šim su­dom 5. de­cem­bra, ko­je je jav­no pri­ka­za­no, pro­iz­i­la­zi da je sve to uspio da ura­di 13. ok­to­bra, tri da­na pri­je na­vod­nih de­ša­va­nja ko­ja su pla­ni­ra­na is­pred Skup­šti­ne Cr­ne Go­re. Da se sve to od­i­gra­va­lo tog da­na po­tvr­đu­ju spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Sa­ša Ča­đe­no­vić i po­je­di­ni osum­nji­če­ni, ko­ji su na Ve­li­mi­ro­vi­će­vu ini­ci­ja­ti­vu do­šli u Cr­nu Go­ru.
Ve­li­mi­ro­vić u is­ka­zu tvr­di da je 12. ok­to­bra 2016. go­di­ne do­šao u Pod­go­ri­cu da po­li­ci­ji is­pri­ča svo­ja sa­zna­nja o gru­pi ko­ja pla­ni­ra te­ro­ri­stič­ki na­pad u no­ći iz­bo­ra i da sve to pri­ja­vi. Na su­đe­nju Ve­li­mi­ro­vi­ću pred Vi­šim su­dom 5. de­cem­bra i tu­ži­lac Sa­ša Ča­đe­no­vić po­tvr­đu­je da je on tog da­na sti­gao u tu­ži­la­štvo.
– Pr­va mje­ra taj­nog nad­zo­ra je od­re­đe­na ka­da je Ve­li­mi­ro­vić do­šao u po­li­ci­ju Cr­ne Go­re, a to je 12. ok­to­bra – po­tvr­dio je Ča­đe­no­vić ka­da je Ve­li­mi­ro­vić do­šao da pri­ja­vi gru­pu.
Ve­li­mi­ro­vić ka­že da je ta­da sa Mi­li­vo­jem Kat­ni­ćem do­go­vo­rio da po­stu­pa po nje­go­vim uput­stvi­ma i da se vra­ti u Sr­bi­ju i ku­pi oruž­je. On je Cr­nu Go­ru to­ga da­na na­pu­stio u ka­snim ve­čer­njim ča­so­vi­ma. Sle­de­ćeg da­na, 13. ok­to­bra, Ve­li­mi­ro­vić, po sop­stve­nom pri­zna­nju pred su­dom, od­la­zi da se vi­di sa Sa­šom Sin­đe­li­ćem.
– Idem da se vi­dim sa Sin­đe­li­ćem i na tom sa­stan­ku mu tra­žim da mi da još 15.000 eura za na­bav­ku pu­ški. Kad mi je dao no­vac, od­la­zim na Ko­so­vo da na­ba­vim i ku­pim oruž­je. Ku­pu­jem oruž­je i od­la­zim da ga ras­klo­pim i uni­štim u je­ze­ro, na Ko­so­vu. Oda­tle od­la­zim za Cr­nu Go­ru, da sli­kam oruž­je ko­je mi je pri­pre­mi­lo tu­ži­la­štvo, ka­ko bih te fo­to­gra­fi­je od­nio Sin­đe­li­ću. Sti­žem u Pod­go­ri­cu i oni me od­vo­de da fo­to­gra­fi­šem una­pri­jed pri­pre­mlje­no oruž­je – is­pri­čao je Ve­li­mi­ro­vić.
Ovu iz­ja­vu po­tvr­dio je i tu­ži­lac Ča­đe­no­vić, ko­ji ka­že da su to­ga da­na na re­vers za­du­ži­li oruž­je od MUP-a ka­ko bi ga Ve­li­mi­ro­vić fo­to­gra­fi­sao.
Na­kon to­ga Ve­li­mi­ro­vić istog da­na ide za Sr­bi­ju da se vi­di sa Sin­đe­li­ćem i od­no­si mu fo­to­gra­fi­je oruž­ja.
– Ka­da smo se sre­li Sin­đe­lić je re­kao da ide­mo u Be­o­grad da ku­pi­mo uni­for­me i ma­ske u jed­noj pro­dav­ni­ci. Ta­mo smo se za­dr­ža­li, a na­kon to­ga ja od­la­zim za Pod­go­ri­cu da na­đem stan za lju­de ko­ji tre­ba da do­đu na pro­test, ali u stva­ri idem u tu­ži­la­štvo da is­pri­čam da sam se sreo sa Sin­đe­li­ćem – pri­ča Ve­li­mi­ro­vić.
Istog da­na, ka­da je dva pu­ta bio u Pod­go­ri­ci, dva pu­ta u Sr­bi­ji i jed­nom na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji, Ve­li­mi­ro­vić je sti­gao i da uče­stvu­je u oku­plja­nju lju­di ko­ji tre­ba da do­đu na pro­test.
Dva da­na pri­je hap­še­nja (gru­pa je uhap­še­na 15. ok­to­bra) okri­vlje­ni Mi­lan Du­šić i Ni­ko­la Đu­rić ka­žu da su an­ga­žo­va­ni pre­ko Alek­san­dra Alek­si­ća, a po do­go­vo­ru sa Mir­kom Ve­li­mi­ro­vi­ćem, da idu u Pod­go­ri­cu na pro­te­ste.
Tu ni­je kraj ak­tiv­no­sti­ma Mir­ka Ve­li­mi­ro­vi­ća, jer, ka­ko on tvr­di, iz Pod­go­ri­ce opet ide na­zad da se sa Sin­đe­li­ćem, 14. ok­to­bra, sret­ne u Po­ža­rev­cu.
– Sreo sam se ta­mo sa njim i on mi je dao spe­ci­jal­ni te­le­fon ko­ji tre­ba da od­ne­sem za Cr­nu Go­ru i pre­dam iz­vje­snom Ni­ko­li (Bra­ti­slav Di­kić prim. aut.). Uzi­mam te­le­fon od nje­ga i idem po­no­vo u Pod­go­ri­cu da pre­dam čo­vje­ku te­le­fon – na­vo­di Ve­li­mi­ro­vić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, u Cr­nu Go­ru do­la­zi 15. ok­to­bra u ra­nim ju­tar­njim ča­so­vi­ma, a sa Ni­ko­lom se sreo iste no­ći, ka­da sli­je­di hap­še­nje. On u is­ka­zu pred su­dom po­ja­šnja­va da je, od 12. ok­to­bra do 15. ok­to­bra, če­ti­ri-pet pu­ta do­la­zio u Cr­nu Go­ru.
Ina­če, Ve­li­mi­ro­vić je to­kom tog sa­slu­ša­nja 5. de­cem­bra pro­šle go­di­ne bio kon­tra­dik­to­ran u od­no­su na pr­vi is­kaz ko­ji je dao 18. ok­to­bra.
U is­ka­zu da­tom 18. ok­to­bra Ve­li­mi­ro­vić ni­je po­mi­njao da je oruž­je na­vod­no ra­sta­vio i ba­cio ili uni­štio na bi­lo ko­ji na­čin, a upra­vo je to tvr­dio u sud­ni­ci Vi­šeg su­da. Pri­li­kom pr­vog is­ka­za ko­ji je dao na­kon hap­še­nja tvr­dio je da mu Sa­ša Sin­đe­lić ni­je po­mi­njao bi­lo či­je ime ili ne­ku or­ga­ni­za­ci­ju ve­za­no za pri­pre­mu na­pa­da, dok je 5. de­cem­bra pro­mi­je­nio is­kaz i ka­zao da mu je Sin­đe­lić po­mi­njao ne­ke lju­de iz opo­zi­ci­o­nog De­mo­krat­skog fron­ta.

(Dan)

Check Also

PO DRUGI PUT MAJKA: Nataša Bekvalac će za POROĐAJ iskeširati 10.000 EURA?!

Nataša Bekvalac do detalja je isplanirala svoj porođaj, koji se očekuje početkom marta.   Ona ...

“TKIVO BAŠ OŠTEĆENO”: Izjava ljekara koja ubija u pojam Novakove navijače

Ni posle šest mjeseci pauze, Novak Đoković nije uspeo da se oporavi 100 odsto od ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *