Početna » NOVOSTI » Društvo » Bez posla 10.500 građana više nego lani

Bez posla 10.500 građana više nego lani

Po­sao u Cr­noj Go­ri pre­ko Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje (ZZZ) tra­ži 52.810 gra­đa­na, a broj lju­di bez po­sla po­ras­tao je za čak 10.500 u od­no­su na isti pe­ri­od pro­šle go­di­ne. Zva­nič­ni po­da­ci ZZZ svje­do­če da je tre­nut­na sto­pa ne­za­po­sle­no­sti 22,76 od­sto, dok je u apri­lu pro­šle go­di­ne iz­no­si­la 18,11 pro­ce­na­ta.
Pred­stav­ni­ci sin­di­kal­nih or­ga­ni­za­ci­ja u Cr­noj Go­ri sma­tra­ju da po­dat­ke ZZZ tre­ba uze­ti sa re­zer­vom. Dok u Uni­ji slo­bod­nih sin­di­ka­ta (USS) sma­tra­ju da su po­da­ci la­žni i da je broj ne­za­po­sle­nih ve­ći, u Udru­že­nom sin­di­ka­tu dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja sma­tra­ju da broj ne­za­po­sle­nih ni­je ta­ko ve­li­ki.
Član Ko­le­gi­ju­ma USSCG Li­di­ja Pe­jo­vić sma­tra da po­da­ci Za­vo­da pred­sta­vlja­ju la­žnu sli­ku i da je broj ne­za­po­sle­nih da­le­ko ve­ći. Ona po­ja­šnja­va da se pri ta­kvim ana­li­za­ma ne uzi­ma u ob­zir pri­vre­me­nost an­ga­žo­va­nja gra­đa­na, na po­slo­vi­ma od tri, mje­sec ili tri mje­se­ca ra­da ili pre­ko Vla­di­nog pro­gra­ma struč­nog ospo­so­blja­va­nja.
– Oni ra­ču­na­ju da su za­po­sle­ni lju­di ko­ji su ra­di­li po tri da­na, mje­sec da­na ili na tri mje­se­ca, a da ne go­vo­rim o mla­dim lju­di­ma, ko­ji pre­ko Vla­di­nog pro­jek­ta ra­de de­vet mje­se­ci i po­sli­je to­ga ih 99 od­sto do­bi­ja ot­kaz. Ne uzi­ma se u ob­zir da su lju­di sa­mo pri­vre­me­no an­ga­žo­va­ni i da su po­sli­je to­ga oni li­ca ko­ja su ne­za­po­sle­na. To je ne­ka la­žna sli­ka – oci­je­ni­la je Pe­jo­vi­će­va za „Dan”.
Uka­zu­je da se ve­li­ki broj gra­đa­na uop­šte i ne pri­ja­vlju­je na bi­ro, na­vo­de­ći da se mo­žda po­rast bro­ja ne­za­po­sle­nih mo­že do­ve­sti u ve­zu sa na­kna­da­ma za maj­ke.
– Pot­pu­no je la­žna sli­ka oko bro­ja ne­za­po­sle­nih. Po mom mi­šlje­nju, to je mno­go ve­ći broj ne­go što za­vod pri­ka­zu­je. Sva­ko­dnev­no se gu­be rad­na mje­sta. Sma­nje­nje bro­ja za­po­sle­nih je je­dan od glav­nih pro­ble­ma. Ko­ri­šće­nje bes­plat­ne rad­ne sna­ge kroz Vla­din pro­je­kat pla­ća­mo mi, za­po­sle­ni, od po­re­za i do­pri­no­sa. Oni su fik­tiv­no za­po­sle­ni za ne­ko ospo­so­blja­va­nje, a upit­no je ka­ko se oni ospo­so­be. Zbog tog pro­gra­ma fir­me, ko­je bi ina­če za­po­sli­le ne­ko­ga, ne­će to da ura­de, ne­go če­ka­ju sva­kih de­vet mje­se­ci no­vi kon­tin­gent bes­plat­nog „me­sa”. On­da pri­me po 30-40 lju­di, što je slu­čaj u ban­kar­skom sek­to­ru, i za­što bi za­po­šlja­va­li bi­lo ko­ga ka­da ima­ju bes­plat­nu rad­nu sna­gu – uka­za­la je ona.
Pe­jo­vi­će­va na­vo­di da su ti mla­di lju­di vr­lo vri­jed­ni, da ra­de i tru­de se, ali da, na­ža­lost, ni­ko ne­će da ih za­dr­ži na po­slu.
– Pre­ko agen­ci­ja za po­sre­do­va­nje an­ga­žu­ju ne­ko­li­ko za­po­sle­nih za dva, tri mje­se­ca, dok ne stig­ne no­vi kon­tin­gent rad­ne sna­ge. To je jed­na ve­li­ka pre­pre­ka u za­po­šlja­va­nju jer to po­slo­dav­ci zlo­u­po­tre­blja­va­ju. Po­slo­dav­ci zlo­u­po­tre­blja­va­ju na­šu dje­cu, ko­ju mi pla­ća­mo, da im bes­plat­no ra­de. To je slu­čaj i sa mul­ti­na­ci­o­nal­nim kom­pa­ni­ja­ma, i ban­kar­skim sek­to­rom i sit­nim po­slo­dav­ci­ma. Svi po­ku­ša­va­ju i ko­ri­ste na raz­ne na­či­ne tu bes­plat­nu rad­nu sna­gu, i na kra­ju je ot­pu­šta­ju jer do­bi­ja­ju no­vu – upo­zo­ri­la je Pe­jo­vi­će­va.
Pred­sjed­nik Udru­že­nih sin­di­ka­ta dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja Ve­se­lin Vu­ja­no­vić uka­zu­je da bi po­da­tak o bro­ju ne­za­po­sle­nih tre­ba­lo uzi­ma­ti sa re­zer­vom, ako, s dru­ge stra­ne, ima­mo po­dat­ke da oko 40.000 lju­di u Cr­noj Go­ri ra­di u zo­ni si­ve eko­no­mi­je. Sma­tra da je po­da­tak od sko­ro 53.000 ne­za­po­sle­nih re­la­ti­van, jer se ne uzi­ma u ob­zir 40.000 lju­di ko­ji su an­ga­žo­va­ni u zo­ni si­ve eko­no­mi­je, do­da­ju­ći da bi se mo­ra­lo utvr­di­ti da li oni ima­ju ne­ki do­ho­dak ili za­ra­du.
– Rast je od­raz sta­ti­sti­ke, ali je da­le­ko od re­al­nog sta­nja, da baš to­li­ko hi­lja­da lju­di da­nas ni­ti ra­di, ni­ti pri­vre­đu­je, ni­ti ima bi­lo ka­kav iz­vor pri­ho­da – sa­op­štio je Vu­ja­no­vić za „Dan”.

(Dan)

Check Also

Ovo je pleme vojskovođa, naučnika i heroja!

Prema nekim lingvističkim tumačenjima riječ Drobnjak se odnosi na izuzetan rast ljudi, na dobre ljude ...

Nema dodatnog poreza za 64 milionera u Crnoj Gori

Crna Gora ima 64 milionera, no oni na svoje bogatsvo ne plaćaju dodatni porez. Brojne ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *