Početna » NOVOSTI » Društvo » Bez posla 10.500 građana više nego lani

Bez posla 10.500 građana više nego lani

Po­sao u Cr­noj Go­ri pre­ko Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje (ZZZ) tra­ži 52.810 gra­đa­na, a broj lju­di bez po­sla po­ras­tao je za čak 10.500 u od­no­su na isti pe­ri­od pro­šle go­di­ne. Zva­nič­ni po­da­ci ZZZ svje­do­če da je tre­nut­na sto­pa ne­za­po­sle­no­sti 22,76 od­sto, dok je u apri­lu pro­šle go­di­ne iz­no­si­la 18,11 pro­ce­na­ta.
Pred­stav­ni­ci sin­di­kal­nih or­ga­ni­za­ci­ja u Cr­noj Go­ri sma­tra­ju da po­dat­ke ZZZ tre­ba uze­ti sa re­zer­vom. Dok u Uni­ji slo­bod­nih sin­di­ka­ta (USS) sma­tra­ju da su po­da­ci la­žni i da je broj ne­za­po­sle­nih ve­ći, u Udru­že­nom sin­di­ka­tu dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja sma­tra­ju da broj ne­za­po­sle­nih ni­je ta­ko ve­li­ki.
Član Ko­le­gi­ju­ma USSCG Li­di­ja Pe­jo­vić sma­tra da po­da­ci Za­vo­da pred­sta­vlja­ju la­žnu sli­ku i da je broj ne­za­po­sle­nih da­le­ko ve­ći. Ona po­ja­šnja­va da se pri ta­kvim ana­li­za­ma ne uzi­ma u ob­zir pri­vre­me­nost an­ga­žo­va­nja gra­đa­na, na po­slo­vi­ma od tri, mje­sec ili tri mje­se­ca ra­da ili pre­ko Vla­di­nog pro­gra­ma struč­nog ospo­so­blja­va­nja.
– Oni ra­ču­na­ju da su za­po­sle­ni lju­di ko­ji su ra­di­li po tri da­na, mje­sec da­na ili na tri mje­se­ca, a da ne go­vo­rim o mla­dim lju­di­ma, ko­ji pre­ko Vla­di­nog pro­jek­ta ra­de de­vet mje­se­ci i po­sli­je to­ga ih 99 od­sto do­bi­ja ot­kaz. Ne uzi­ma se u ob­zir da su lju­di sa­mo pri­vre­me­no an­ga­žo­va­ni i da su po­sli­je to­ga oni li­ca ko­ja su ne­za­po­sle­na. To je ne­ka la­žna sli­ka – oci­je­ni­la je Pe­jo­vi­će­va za „Dan”.
Uka­zu­je da se ve­li­ki broj gra­đa­na uop­šte i ne pri­ja­vlju­je na bi­ro, na­vo­de­ći da se mo­žda po­rast bro­ja ne­za­po­sle­nih mo­že do­ve­sti u ve­zu sa na­kna­da­ma za maj­ke.
– Pot­pu­no je la­žna sli­ka oko bro­ja ne­za­po­sle­nih. Po mom mi­šlje­nju, to je mno­go ve­ći broj ne­go što za­vod pri­ka­zu­je. Sva­ko­dnev­no se gu­be rad­na mje­sta. Sma­nje­nje bro­ja za­po­sle­nih je je­dan od glav­nih pro­ble­ma. Ko­ri­šće­nje bes­plat­ne rad­ne sna­ge kroz Vla­din pro­je­kat pla­ća­mo mi, za­po­sle­ni, od po­re­za i do­pri­no­sa. Oni su fik­tiv­no za­po­sle­ni za ne­ko ospo­so­blja­va­nje, a upit­no je ka­ko se oni ospo­so­be. Zbog tog pro­gra­ma fir­me, ko­je bi ina­če za­po­sli­le ne­ko­ga, ne­će to da ura­de, ne­go če­ka­ju sva­kih de­vet mje­se­ci no­vi kon­tin­gent bes­plat­nog „me­sa”. On­da pri­me po 30-40 lju­di, što je slu­čaj u ban­kar­skom sek­to­ru, i za­što bi za­po­šlja­va­li bi­lo ko­ga ka­da ima­ju bes­plat­nu rad­nu sna­gu – uka­za­la je ona.
Pe­jo­vi­će­va na­vo­di da su ti mla­di lju­di vr­lo vri­jed­ni, da ra­de i tru­de se, ali da, na­ža­lost, ni­ko ne­će da ih za­dr­ži na po­slu.
– Pre­ko agen­ci­ja za po­sre­do­va­nje an­ga­žu­ju ne­ko­li­ko za­po­sle­nih za dva, tri mje­se­ca, dok ne stig­ne no­vi kon­tin­gent rad­ne sna­ge. To je jed­na ve­li­ka pre­pre­ka u za­po­šlja­va­nju jer to po­slo­dav­ci zlo­u­po­tre­blja­va­ju. Po­slo­dav­ci zlo­u­po­tre­blja­va­ju na­šu dje­cu, ko­ju mi pla­ća­mo, da im bes­plat­no ra­de. To je slu­čaj i sa mul­ti­na­ci­o­nal­nim kom­pa­ni­ja­ma, i ban­kar­skim sek­to­rom i sit­nim po­slo­dav­ci­ma. Svi po­ku­ša­va­ju i ko­ri­ste na raz­ne na­či­ne tu bes­plat­nu rad­nu sna­gu, i na kra­ju je ot­pu­šta­ju jer do­bi­ja­ju no­vu – upo­zo­ri­la je Pe­jo­vi­će­va.
Pred­sjed­nik Udru­že­nih sin­di­ka­ta dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja Ve­se­lin Vu­ja­no­vić uka­zu­je da bi po­da­tak o bro­ju ne­za­po­sle­nih tre­ba­lo uzi­ma­ti sa re­zer­vom, ako, s dru­ge stra­ne, ima­mo po­dat­ke da oko 40.000 lju­di u Cr­noj Go­ri ra­di u zo­ni si­ve eko­no­mi­je. Sma­tra da je po­da­tak od sko­ro 53.000 ne­za­po­sle­nih re­la­ti­van, jer se ne uzi­ma u ob­zir 40.000 lju­di ko­ji su an­ga­žo­va­ni u zo­ni si­ve eko­no­mi­je, do­da­ju­ći da bi se mo­ra­lo utvr­di­ti da li oni ima­ju ne­ki do­ho­dak ili za­ra­du.
– Rast je od­raz sta­ti­sti­ke, ali je da­le­ko od re­al­nog sta­nja, da baš to­li­ko hi­lja­da lju­di da­nas ni­ti ra­di, ni­ti pri­vre­đu­je, ni­ti ima bi­lo ka­kav iz­vor pri­ho­da – sa­op­štio je Vu­ja­no­vić za „Dan”.

(Dan)

Check Also

“LAVICE” POKLEKLE PRED FRANCUSKINJAMA

Najbolje crnogorske rukometašice u Lajpcigu nisu uspjele protiv Francuske da udju u polufinale Svjetskog prvenstva. ...

PODGORICA Krap na sred ulice, i to gdje! A tek kad vidite komentare (VIDEO)

Na društvenim mrežama pojavio se video snimak sa podgoričke ulice, na kojem se vidi krap ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *