Home / NOVOSTI / Društvo / MILOŠ RADULOVIĆ NAJAVIO ŠTRAJK GLAĐU: “Nepravda mi ugrozila zdravlje”

MILOŠ RADULOVIĆ NAJAVIO ŠTRAJK GLAĐU: “Nepravda mi ugrozila zdravlje”

Nik­ši­ća­nin Mi­loš Ra­du­lo­vić, ko­ji tvr­di da je bez do­ka­za osu­đen na go­di­nu da­na ro­bi­je zbog kri­vič­nog dje­la na­pad na slu­žbe­no li­ce u vr­še­nju slu­žbe­ne rad­nje, na­ja­vio je da će po­če­ti štrajk gla­đu. Na­veo je da je na li­je­če­nju u bol­ni­ci Bre­zo­vik u lo­šem zdrav­stve­nom sta­nju.
– Zdrav­stve­no sta­nje mi je po­gor­ša­no bo­rav­kom u pri­tvo­ru, a ova ne­pra­ved­no iz­re­če­na ka­zna i to što znam da sam osu­đen ne­pra­ved­no i da sam ne­vin još vi­še mi po­gor­ša­va zdrav­stve­no sta­nje. Ali zbog ne­za­ko­ni­tog i ne­pra­ved­nog po­stu­pa­nja su­do­va tra­ži­ću da mi se pre­ki­ne li­je­če­nje i da me spro­ve­du u Is­tra­žni za­tvor, gdje ću štraj­ko­va­ti gla­đu – sa­op­štio je Ra­du­lo­vić.
Pod­sje­tio je da je pre­su­dom Osnov­nog su­da u Nik­ši­ću ogla­šen kri­vim i da mu je sud pro­du­žio pri­tvor na­kon iz­ri­ca­nja pre­su­de jer, po ocje­ni su­da, po­sto­je okol­no­sti ko­je uka­zu­ju da bi uko­li­ko bi se na­šao na slo­bo­di po­no­vio kri­vič­no dje­lo.
– Pri­tvor mi je ne­za­ko­ni­to od­re­đen, a za­tim i ne­za­ko­ni­to pro­du­ža­van jer u rje­še­nji­ma Osnov­nog su­da o od­re­đi­va­nju pri­tvo­ra sud se po­zi­va na po­sto­ja­nje okol­no­sti ko­je uka­zu­ju da ću po­no­vi­ti kri­vič­no dje­lo, iako sud ni­je utvr­đi­vao po­sto­ja­nje po­seb­nih okol­no­sti ni­ti je u tom prav­cu uop­šte dao bi­lo ka­kve raz­lo­ge u obra­zlo­že­nji­ma na­ve­de­nih rje­še­nja na ko­ji na­čin po­stu­pa su­prot­no čl. 448 st.1 tač. 2 ZKP-a, ko­jim je pred­vi­đe­no po­sto­ja­nje po­seb­nih okol­no­sti ko­je uka­zu­ju da će okri­vlje­ni po­no­vi­ti kri­vič­no dje­lo zbog če­ga su rje­še­nja ne­za­ko­ni­ta, a pri­li­kom po­stu­pa­nja po žal­ba­ma Osnov­ni sud u Nik­ši­ću i Vi­ši sud u Pod­go­ri­ci po­stu­pa­ju ta­ko­đe ne­za­ko­ni­to, jer na­la­ze da je do­volj­no po­sto­ja­nje okol­no­sti ko­je uka­zu­ju da će okri­vlje­ni po­no­vi­ti kri­vič­no dje­lo – do­da­je Ra­du­lo­vić.
Tvr­di i da je ne­pra­ved­no osu­đen za dje­lo ko­je ni­je po­či­nio, a da je ta­ko po­sto­je do­ka­zi i to iz­ja­va svje­do­ka, vi­deo-za­pis i re­kon­struk­ci­ja, ali su­di­ja to ni­je uva­ži­la već ga je osu­di­la na osno­vu ne­i­sti­ni­tog svje­do­če­nja slu­žbe­ni­ka po­li­ci­je.

(Dan)

Check Also

Pripadnici Službe zaštite na specijalističkoj obuci za spasavanje u ekstremno nepristupačnim terenima

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *