Početna » NOVOSTI » Društvo » MILOŠ RADULOVIĆ NAJAVIO ŠTRAJK GLAĐU: “Nepravda mi ugrozila zdravlje”

MILOŠ RADULOVIĆ NAJAVIO ŠTRAJK GLAĐU: “Nepravda mi ugrozila zdravlje”

Nik­ši­ća­nin Mi­loš Ra­du­lo­vić, ko­ji tvr­di da je bez do­ka­za osu­đen na go­di­nu da­na ro­bi­je zbog kri­vič­nog dje­la na­pad na slu­žbe­no li­ce u vr­še­nju slu­žbe­ne rad­nje, na­ja­vio je da će po­če­ti štrajk gla­đu. Na­veo je da je na li­je­če­nju u bol­ni­ci Bre­zo­vik u lo­šem zdrav­stve­nom sta­nju.
– Zdrav­stve­no sta­nje mi je po­gor­ša­no bo­rav­kom u pri­tvo­ru, a ova ne­pra­ved­no iz­re­če­na ka­zna i to što znam da sam osu­đen ne­pra­ved­no i da sam ne­vin još vi­še mi po­gor­ša­va zdrav­stve­no sta­nje. Ali zbog ne­za­ko­ni­tog i ne­pra­ved­nog po­stu­pa­nja su­do­va tra­ži­ću da mi se pre­ki­ne li­je­če­nje i da me spro­ve­du u Is­tra­žni za­tvor, gdje ću štraj­ko­va­ti gla­đu – sa­op­štio je Ra­du­lo­vić.
Pod­sje­tio je da je pre­su­dom Osnov­nog su­da u Nik­ši­ću ogla­šen kri­vim i da mu je sud pro­du­žio pri­tvor na­kon iz­ri­ca­nja pre­su­de jer, po ocje­ni su­da, po­sto­je okol­no­sti ko­je uka­zu­ju da bi uko­li­ko bi se na­šao na slo­bo­di po­no­vio kri­vič­no dje­lo.
– Pri­tvor mi je ne­za­ko­ni­to od­re­đen, a za­tim i ne­za­ko­ni­to pro­du­ža­van jer u rje­še­nji­ma Osnov­nog su­da o od­re­đi­va­nju pri­tvo­ra sud se po­zi­va na po­sto­ja­nje okol­no­sti ko­je uka­zu­ju da ću po­no­vi­ti kri­vič­no dje­lo, iako sud ni­je utvr­đi­vao po­sto­ja­nje po­seb­nih okol­no­sti ni­ti je u tom prav­cu uop­šte dao bi­lo ka­kve raz­lo­ge u obra­zlo­že­nji­ma na­ve­de­nih rje­še­nja na ko­ji na­čin po­stu­pa su­prot­no čl. 448 st.1 tač. 2 ZKP-a, ko­jim je pred­vi­đe­no po­sto­ja­nje po­seb­nih okol­no­sti ko­je uka­zu­ju da će okri­vlje­ni po­no­vi­ti kri­vič­no dje­lo zbog če­ga su rje­še­nja ne­za­ko­ni­ta, a pri­li­kom po­stu­pa­nja po žal­ba­ma Osnov­ni sud u Nik­ši­ću i Vi­ši sud u Pod­go­ri­ci po­stu­pa­ju ta­ko­đe ne­za­ko­ni­to, jer na­la­ze da je do­volj­no po­sto­ja­nje okol­no­sti ko­je uka­zu­ju da će okri­vlje­ni po­no­vi­ti kri­vič­no dje­lo – do­da­je Ra­du­lo­vić.
Tvr­di i da je ne­pra­ved­no osu­đen za dje­lo ko­je ni­je po­či­nio, a da je ta­ko po­sto­je do­ka­zi i to iz­ja­va svje­do­ka, vi­deo-za­pis i re­kon­struk­ci­ja, ali su­di­ja to ni­je uva­ži­la već ga je osu­di­la na osno­vu ne­i­sti­ni­tog svje­do­če­nja slu­žbe­ni­ka po­li­ci­je.

(Dan)

Check Also

KAZNE PAPRENE: Ako ove stvari radite na plaži, odraće vas!

Odete na ljetovanje, a ni ne slutite da zbog kazni možete da se vratite praznih ...

Ovi djelovi gradova danas bez struje

Djelovi više opština biće danas po nekoliko sati bez struje zbog radova na mreži, saopšteno ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *