Početna » NOVOSTI » Društvo » Marović pao u duboku depresiju

Marović pao u duboku depresiju

drav­stve­no sta­nje biv­šeg pot­pred­sjed­ni­ka De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća na­glo se po­gor­ša­lo na­kon sa­zna­nja da je nje­go­va žal­ba za od­la­ga­nje ro­bi­je od­bi­je­na, sa­op­štio je nje­gov advo­kat Vla­di­mir Ma­rin­kov. On je za por­tal An­te­na M ka­zao da je sa Ma­ro­vi­ćem u spo­ra­dič­nom kon­tak­tu.
– Ma­ro­vić je i da­lje na li­je­če­nju. Vi­jest da je od­bi­je­no od­ga­đa­nje iz­vr­še­nja ka­zne na ko­ju je osu­đen ne­po­volj­no je uti­ca­la na nje­go­vo zdrav­stve­no sta­nje. U skla­du s tim, pro­ri­je­dio se i moj kon­takt s njim jer ni­je u sta­nju da mno­go ko­mu­ni­ci­ra. Ma­ro­vić je i do sa­da pa­tio od de­pre­si­je, a sa­da se to po­gor­ša­lo – ka­zao je Ma­rin­kov.
On ni­je mo­gao da pre­ci­zi­ra ko­li­ko će Ma­ro­vi­će­vo li­je­če­nje tra­ja­ti, kao ni ka­ko će po­stu­pi­ti srp­ska po­li­ci­ja uko­li­ko do­bi­je za­htjev za iz­ru­če­nje biv­šeg vi­so­kog funk­ci­o­ne­ra DPS-a. Ma­rin­kov je ob­ja­snio da Ma­ro­vi­će­voj od­bra­ni pre­o­sta­ju još ne­ka prav­na sred­stva na­kon do­no­še­nja od­lu­ke ko­jom je od­bi­je­na nje­go­va žal­ba za od­la­ga­nje iz­dr­ža­va­nja ka­zne za­tvo­ra.
– Van­red­ni prav­ni ljko­vi su i da­lje u op­ti­ca­ju, s ob­zi­rom na to da sud, ka­da je od­lu­či­vao, ni­je uzeo u ob­zir od­red­bu o iz­vr­še­nju ka­zne. Za­ko­nom je pred­vi­đe­no da će se mol­ba za iz­vr­še­nje ka­zne usvo­ji­ti uko­li­ko su is­pu­nje­ni od­re­đe­ni uslo­vi. Ne­ki od tih uslo­va su upra­vo bol­nič­ko li­je­če­nje ili post­bol­nič­ki opo­ra­vak – ka­zao je Ma­rin­kov.
Nad­le­žni or­ga­ni Cr­ne Go­re ras­pi­sa­li su po­tjer­ni­cu za Ma­ro­vi­ćem, ko­ji po­la go­di­ne od­la­že od­la­zak na iz­dra­ža­va­nje ka­zne od tri go­di­ne i de­vet mej­se­ci za­tvo­ra, na ko­ju je osu­đen zbog mal­ver­za­ci­ja u Bu­dvi.

(Dan)

Check Also

Berancu pola godine zatvora

Be­ra­nac Amel Ša­ba­no­vić (20) osu­đen je ju­če u Vi­šem su­du u Bi­je­lom Po­lju na šest ...

MAJKA ŽUSTRO REAGOVALA: ,,Ovo si namjerno tražio 5. mart, kako bi izbjegao da mi 8. marta kupiš gajbu pipuna…”

Osuđeni lider Demokratskog fronta Milan Knežević kazao je da ne može poći 5. marta u ...

1 komentar

  1. I mi smo se razboljeli od njihovih kradja..

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *