Početna » NOVOSTI » Društvo » Marović pao u duboku depresiju

Marović pao u duboku depresiju

drav­stve­no sta­nje biv­šeg pot­pred­sjed­ni­ka De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća na­glo se po­gor­ša­lo na­kon sa­zna­nja da je nje­go­va žal­ba za od­la­ga­nje ro­bi­je od­bi­je­na, sa­op­štio je nje­gov advo­kat Vla­di­mir Ma­rin­kov. On je za por­tal An­te­na M ka­zao da je sa Ma­ro­vi­ćem u spo­ra­dič­nom kon­tak­tu.
– Ma­ro­vić je i da­lje na li­je­če­nju. Vi­jest da je od­bi­je­no od­ga­đa­nje iz­vr­še­nja ka­zne na ko­ju je osu­đen ne­po­volj­no je uti­ca­la na nje­go­vo zdrav­stve­no sta­nje. U skla­du s tim, pro­ri­je­dio se i moj kon­takt s njim jer ni­je u sta­nju da mno­go ko­mu­ni­ci­ra. Ma­ro­vić je i do sa­da pa­tio od de­pre­si­je, a sa­da se to po­gor­ša­lo – ka­zao je Ma­rin­kov.
On ni­je mo­gao da pre­ci­zi­ra ko­li­ko će Ma­ro­vi­će­vo li­je­če­nje tra­ja­ti, kao ni ka­ko će po­stu­pi­ti srp­ska po­li­ci­ja uko­li­ko do­bi­je za­htjev za iz­ru­če­nje biv­šeg vi­so­kog funk­ci­o­ne­ra DPS-a. Ma­rin­kov je ob­ja­snio da Ma­ro­vi­će­voj od­bra­ni pre­o­sta­ju još ne­ka prav­na sred­stva na­kon do­no­še­nja od­lu­ke ko­jom je od­bi­je­na nje­go­va žal­ba za od­la­ga­nje iz­dr­ža­va­nja ka­zne za­tvo­ra.
– Van­red­ni prav­ni ljko­vi su i da­lje u op­ti­ca­ju, s ob­zi­rom na to da sud, ka­da je od­lu­či­vao, ni­je uzeo u ob­zir od­red­bu o iz­vr­še­nju ka­zne. Za­ko­nom je pred­vi­đe­no da će se mol­ba za iz­vr­še­nje ka­zne usvo­ji­ti uko­li­ko su is­pu­nje­ni od­re­đe­ni uslo­vi. Ne­ki od tih uslo­va su upra­vo bol­nič­ko li­je­če­nje ili post­bol­nič­ki opo­ra­vak – ka­zao je Ma­rin­kov.
Nad­le­žni or­ga­ni Cr­ne Go­re ras­pi­sa­li su po­tjer­ni­cu za Ma­ro­vi­ćem, ko­ji po­la go­di­ne od­la­že od­la­zak na iz­dra­ža­va­nje ka­zne od tri go­di­ne i de­vet mej­se­ci za­tvo­ra, na ko­ju je osu­đen zbog mal­ver­za­ci­ja u Bu­dvi.

(Dan)

Check Also

NIKŠIĆANIN OSUĐEN NA DVIJE GODINE ZATVORA

Apelacioni sud Crne Gore preinačio je presudu Siniši Roganoviću (40) iz Nikšića zbog krivičnog djela ...

Podgoričaninu četiri godine zatvora

Apelacioni sud potvrdio je presudu kojom je Igor Đuretić (28), rođen u Skadru, sa stalnim ...

1 komentar

  1. I mi smo se razboljeli od njihovih kradja..

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *