Početna » NOVOSTI » Društvo » PODGORICA: Na Zabjelu upucan pas

PODGORICA: Na Zabjelu upucan pas

NVO Pri­ja­te­lji ži­vo­ti­nja Pod­go­ri­ca pri­ja­vi­li su po­li­ci­ji da je na Za­bje­lu, u bli­zi­ni HD La­ko­vić, pas ustri­je­ljen iz va­tre­nog oruž­ja.
– Sti­gla je pa­tro­la po­li­ci­je, na­kon to­ga i eki­pa Kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je, ko­ja je oba­vi­la uvi­đaj. Po­zva­li smo i Ko­mu­nal­nu po­li­ci­ju, ali nji­ho­vi pred­stav­ni­ci su po do­la­sku kon­sta­to­va­li da to ni­je nji­ho­va nad­le­žnost, jer se ra­di o pri­vat­nom po­sje­du – ka­že Dra­go­je Vla­ho­vić, di­rek­tor NVO Pri­ja­te­lji ži­vo­ti­nja.
Vla­ho­vić ka­že da su u CB Pod­go­ri­ca pod­ni­je­li kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv NN li­ca.
-Ovo ni­je pr­vi slu­čaj u Pod­go­ri­ci, da se iz va­tre­nog oruž­ja ubi­ja­ju psi. Ni je­dan po­či­ni­lac ni­je pro­ce­su­i­ran, bez ob­zi­ra što se ra­di o te­škom kri­vič­nom dje­lu. Ovo mo­ra­mo za­u­sta­vi­ti, ako ni zbog če­ga, a on­da za­to što ni­ko ne smi­je da no­si oruž­je i pu­ca na bi­lo ko­ga na jav­nom mje­stu – ka­že Vla­ho­vić.

(Dan)

Check Also

PUCNJAVA U CENTRU GRADA: Uhapšen muškarac zbog sumnje da je pucao na Zečevića

Nikšićanin Željko Jovanović (35) uhapšen je zbog sumnje da je pucao u sugrađanina Pavla Zečevića ...

PUCNJAVA USRED BIJELA DANA: Ranjena jedna osoba

Nikšićanin  Pavle Zečević, vođa navijača reprezentacije Crne Gore, ranjen je danas oko 16 sati  u tom gradu, ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *