Početna » NOVOSTI » Hronika » Jahta sa četiri tone marihuane isplovila iz Crne Gore

Jahta sa četiri tone marihuane isplovila iz Crne Gore

Ita­li­jan­ska fi­nan­sij­ska po­li­ci­ja za­u­sta­vi­la je u te­ri­to­ri­jal­nim vo­da­ma te ze­mlje jah­tu na ko­joj su bi­le sa­kri­ve­ne sko­ro če­ti­ri to­ne ma­ri­hu­a­ne, na tr­ži­štu vri­jed­ne oko 40 mi­li­o­na eura, pre­ni­je­li su broj­ni me­di­ji u ze­mlji i ino­stran­stvu.
Ra­di se o ak­ci­ji kod­nog na­zi­va „Tri­ton 2017” u ko­joj su pri­je nekoliko da­na uhap­še­na tri dr­ža­vlja­ni­na Al­ba­ni­je i za­pli­je­nje­no ukup­no tri to­ne i 992 kg dro­ge. Pre­ma iz­vje­šta­ji­ma me­di­ja oni su po­ku­ša­li da po­bjeg­nu po­li­ci­ji, ali su ubr­zo uhva­će­ni.

Al­ban­ski me­dij „Ga­ze­ta te­le­graf” ob­ja­vio je ne­zva­nič­ne po­dat­ke iz is­tra­ge – da su Al­ba­n­ci na­vod­no ušli u Cr­nu Go­ru u po­ne­dje­ljak, 3. sep­tem­bra. Isti me­dij na­vo­di, po­zi­va­ju­ći se i na po­dat­ke al­ban­skog „Top ka­na­la”, da is­tra­ži­te­lji sum­nja­ju da je za­pli­je­nje­na jah­ta iz­najm­lje­na u Cr­noj Go­ri.

„Dan” je ju­če po­ku­šao da do­bi­je po­da­tak iz cr­no­gor­ske po­li­ci­je da li su uče­stvo­va­li u ak­ci­ji hap­še­nja i da li ima­ju po­dat­ke da je jah­ta sa dro­gom is­plo­vi­la sa na­še te­ri­to­ri­je. Ne­zva­nič­no je od­go­vo­re­no da su u kon­tak­tu sa po­li­ci­ja­ma Al­ba­ni­je i Ita­li­je, ali da ne­ma na­zna­ka da je jah­ta is­plo­vi­la iz te­ri­to­ri­jal­nih vo­da Cr­ne Go­re.

Me­di­ji u su­sjed­nim ze­mlja­ma na­vo­de da je jah­ta sa dro­gom plo­vi­la pod ame­rič­kom za­sta­vom. Ma­ri­hu­a­na je bi­la upa­ko­va­na u 185 pa­ke­ta. Na boč­nom di­je­lu plo­vi­la, ko­je je po­li­ci­ji po­sta­lo sum­nji­vo zbog ve­li­kog is­pu­šta­nja go­ri­va zbog op­te­re­će­nja, is­tak­nu­te su ozna­ke „DL 9114 AK”. Ra­di se o re­gi­star­skom bro­ju u ame­rič­koj sa­ve­znoj dr­ža­vi De­la­ver.

Plo­vi­lo je du­gač­ko oko 17 me­ta­ra, ima is­pod 500 bru­to to­na i, pre­ma po­da­ci­ma „Da­na”, ne­ma IMO iden­ti­fi­ka­ci­o­ni broj, ta­ko da je vr­lo te­ško do­bi­ti vi­še po­da­ta­ka o pu­ta­nji ko­jom se kre­ta­lo. Re­gi­star jah­ti De­la­ve­ra vr­lo je sli­čan re­gi­stri­ma ta­ko­zva­nih za­sta­va po­god­no­sti, gdje se bro­do­vi mo­gu upi­sa­ti uz re­gi­stra­ci­o­nu na­kna­du bez ve­će kon­tro­le vla­sti. Ta­kva plo­vi­la obič­no se ko­ri­ste za pri­kri­va­nje tra­go­va i ile­gal­ne ak­tiv­no­sti.
Ita­li­jan­ska i al­ban­ska po­li­ci­ja po­ku­ša­va­ju da do­đu do osta­lih čla­no­va kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je ko­ja je po­ku­ša­la da pro­kri­jum­ča­ri ve­li­ku ko­li­či­nu dro­ge. Me­dij „Re­pu­bli­ka” iz Ba­ri­ja na­vo­di da je po­li­ci­ja u toj ze­mlji to­kom 2017. go­di­ne za­pli­je­ni­la oko 28 to­na ma­ri­hu­a­ne ko­ja je pre­vo­že­na mor­skim pu­tem pre­ko 20 bro­do­va i uhap­si­la 35 kri­jum­ča­ra.

(Dan)

Check Also

Prevozio četiri džaka marihuane da bi zaradio 800 EURA

Predrag Popović (25), kojem se na teret stavlja krivično djelo neovlašćeno držanje i stavljanje u ...

MAROVIĆ UHAPŠEN U ITALIJI: Prepoznala ga vlasnica butika!

Crnogorski državljanin Marinko Marović (46) uhapšen je juče u provinciji italijanskog grada Brindizi zbog pokušaja krađe skupocjenog ...

1 komentar

  1. Је ли Радијатор коментарисао ово. Или само брани своју неваспитану браћу.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *