Početna » NOVOSTI » Hronika » Jahta sa četiri tone marihuane isplovila iz Crne Gore

Jahta sa četiri tone marihuane isplovila iz Crne Gore

Ita­li­jan­ska fi­nan­sij­ska po­li­ci­ja za­u­sta­vi­la je u te­ri­to­ri­jal­nim vo­da­ma te ze­mlje jah­tu na ko­joj su bi­le sa­kri­ve­ne sko­ro če­ti­ri to­ne ma­ri­hu­a­ne, na tr­ži­štu vri­jed­ne oko 40 mi­li­o­na eura, pre­ni­je­li su broj­ni me­di­ji u ze­mlji i ino­stran­stvu.
Ra­di se o ak­ci­ji kod­nog na­zi­va „Tri­ton 2017” u ko­joj su pri­je nekoliko da­na uhap­še­na tri dr­ža­vlja­ni­na Al­ba­ni­je i za­pli­je­nje­no ukup­no tri to­ne i 992 kg dro­ge. Pre­ma iz­vje­šta­ji­ma me­di­ja oni su po­ku­ša­li da po­bjeg­nu po­li­ci­ji, ali su ubr­zo uhva­će­ni.

Al­ban­ski me­dij „Ga­ze­ta te­le­graf” ob­ja­vio je ne­zva­nič­ne po­dat­ke iz is­tra­ge – da su Al­ba­n­ci na­vod­no ušli u Cr­nu Go­ru u po­ne­dje­ljak, 3. sep­tem­bra. Isti me­dij na­vo­di, po­zi­va­ju­ći se i na po­dat­ke al­ban­skog „Top ka­na­la”, da is­tra­ži­te­lji sum­nja­ju da je za­pli­je­nje­na jah­ta iz­najm­lje­na u Cr­noj Go­ri.

„Dan” je ju­če po­ku­šao da do­bi­je po­da­tak iz cr­no­gor­ske po­li­ci­je da li su uče­stvo­va­li u ak­ci­ji hap­še­nja i da li ima­ju po­dat­ke da je jah­ta sa dro­gom is­plo­vi­la sa na­še te­ri­to­ri­je. Ne­zva­nič­no je od­go­vo­re­no da su u kon­tak­tu sa po­li­ci­ja­ma Al­ba­ni­je i Ita­li­je, ali da ne­ma na­zna­ka da je jah­ta is­plo­vi­la iz te­ri­to­ri­jal­nih vo­da Cr­ne Go­re.

Me­di­ji u su­sjed­nim ze­mlja­ma na­vo­de da je jah­ta sa dro­gom plo­vi­la pod ame­rič­kom za­sta­vom. Ma­ri­hu­a­na je bi­la upa­ko­va­na u 185 pa­ke­ta. Na boč­nom di­je­lu plo­vi­la, ko­je je po­li­ci­ji po­sta­lo sum­nji­vo zbog ve­li­kog is­pu­šta­nja go­ri­va zbog op­te­re­će­nja, is­tak­nu­te su ozna­ke „DL 9114 AK”. Ra­di se o re­gi­star­skom bro­ju u ame­rič­koj sa­ve­znoj dr­ža­vi De­la­ver.

Plo­vi­lo je du­gač­ko oko 17 me­ta­ra, ima is­pod 500 bru­to to­na i, pre­ma po­da­ci­ma „Da­na”, ne­ma IMO iden­ti­fi­ka­ci­o­ni broj, ta­ko da je vr­lo te­ško do­bi­ti vi­še po­da­ta­ka o pu­ta­nji ko­jom se kre­ta­lo. Re­gi­star jah­ti De­la­ve­ra vr­lo je sli­čan re­gi­stri­ma ta­ko­zva­nih za­sta­va po­god­no­sti, gdje se bro­do­vi mo­gu upi­sa­ti uz re­gi­stra­ci­o­nu na­kna­du bez ve­će kon­tro­le vla­sti. Ta­kva plo­vi­la obič­no se ko­ri­ste za pri­kri­va­nje tra­go­va i ile­gal­ne ak­tiv­no­sti.
Ita­li­jan­ska i al­ban­ska po­li­ci­ja po­ku­ša­va­ju da do­đu do osta­lih čla­no­va kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je ko­ja je po­ku­ša­la da pro­kri­jum­ča­ri ve­li­ku ko­li­či­nu dro­ge. Me­dij „Re­pu­bli­ka” iz Ba­ri­ja na­vo­di da je po­li­ci­ja u toj ze­mlji to­kom 2017. go­di­ne za­pli­je­ni­la oko 28 to­na ma­ri­hu­a­ne ko­ja je pre­vo­že­na mor­skim pu­tem pre­ko 20 bro­do­va i uhap­si­la 35 kri­jum­ča­ra.

(Dan)

Check Also

UHAPŠENA LJUBINKA KOSTIĆ: Ubila zlatara koji je nakitom plaćao za seks sa udatim ženama

Italijanska policija uhapsila je Srpkinju Ljubicu Kostić (45) zbog teškog ubistva zlatara Alda Karlija (75) iz Trsta, ...

SNIMAK KOJI JE NASMIJAO REGION: Crnogorac sa ljepoticama uživa na jahti uz guslarske pjesme (VIDEO)

Na društvenim mrežama osvanuo je hit video-snimak gdje se vidi kako Crnogorac uživa na jahti ...

1 komentar

  1. Је ли Радијатор коментарисао ово. Или само брани своју неваспитану браћу.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *