Početna » NOVOSTI » Društvo » PRIKUPLJENO 50.000 DOLARA ZA POČETAK LIJEČENJA TEŠKO OBOLJELOG DJEČAKA U AMERICI

PRIKUPLJENO 50.000 DOLARA ZA POČETAK LIJEČENJA TEŠKO OBOLJELOG DJEČAKA U AMERICI

Ak­ci­ja pri­ku­plja­nja sred­sta­va za li­je­če­nje Ama­ra Drn­da­ra, ko­ji ima ne­u­ro­lo­ški tu­mor na mo­zgu i kič­me­noj mo­ždi­ni, na­sta­vlja se 24. sep­tem­bra u 20 sa­ti  u Bu­dvi, gdje NVO „Sed­ma si­la mla­dih, Bu­dva” or­ga­ni­zu­je kon­cert. Ka­ko su sa­op­šti­li pred­stav­ni­ci po­ro­di­ce Drn­dar, ko­ja ži­vi u Ame­ri­ci, pri­ku­plje­no je 50.000 do­la­ra i dje­čak će da­nas bi­ti pri­mljen u spe­ci­ja­li­stič­ki cen­tar u Tek­sa­su.
– Za Ama­ro­vo li­je­če­nje je neo­p­hod­no ukup­no pri­ku­pi­ti 150.000 do­la­ra – ka­za­la je De­ni­sa Đo­go­vić Drn­dar, ko­ja ru­ko­vo­di ak­ci­jom pri­ku­plja­nja po­mo­ći. Ona is­ti­če da su iz Op­šti­ne Bi­je­lo Po­lje na­ja­vi­li da će upla­ti­ti 3.000 eura, a oče­ku­je da se ak­ci­ji pri­dru­ži i Vla­da Cr­ne Go­re.

Ži­ro ra­čun za po­moć dje­ča­ku otvo­ren je kod NLB Mon­te­ne­gro ban­ke, a broj je 530-0700100108064-35 na ime De­ni­sa Đo­go­vić. Upla­ta iz ino­stran­stva na IBEN CO­DE:ME25530073050008070010.

(Dan)

Check Also

Klinicki centar Crne Gore

KCCG: Snežana bezbjedno doputovala u Podgoricu

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte ...

OTEŽANO LIJEČENJE: Pacijentkinje bez lijeka za rak dojke   

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *