Početna » NOVOSTI » Društvo » PRIKUPLJENO 50.000 DOLARA ZA POČETAK LIJEČENJA TEŠKO OBOLJELOG DJEČAKA U AMERICI

PRIKUPLJENO 50.000 DOLARA ZA POČETAK LIJEČENJA TEŠKO OBOLJELOG DJEČAKA U AMERICI

Ak­ci­ja pri­ku­plja­nja sred­sta­va za li­je­če­nje Ama­ra Drn­da­ra, ko­ji ima ne­u­ro­lo­ški tu­mor na mo­zgu i kič­me­noj mo­ždi­ni, na­sta­vlja se 24. sep­tem­bra u 20 sa­ti  u Bu­dvi, gdje NVO „Sed­ma si­la mla­dih, Bu­dva” or­ga­ni­zu­je kon­cert. Ka­ko su sa­op­šti­li pred­stav­ni­ci po­ro­di­ce Drn­dar, ko­ja ži­vi u Ame­ri­ci, pri­ku­plje­no je 50.000 do­la­ra i dje­čak će da­nas bi­ti pri­mljen u spe­ci­ja­li­stič­ki cen­tar u Tek­sa­su.
– Za Ama­ro­vo li­je­če­nje je neo­p­hod­no ukup­no pri­ku­pi­ti 150.000 do­la­ra – ka­za­la je De­ni­sa Đo­go­vić Drn­dar, ko­ja ru­ko­vo­di ak­ci­jom pri­ku­plja­nja po­mo­ći. Ona is­ti­če da su iz Op­šti­ne Bi­je­lo Po­lje na­ja­vi­li da će upla­ti­ti 3.000 eura, a oče­ku­je da se ak­ci­ji pri­dru­ži i Vla­da Cr­ne Go­re.

Ži­ro ra­čun za po­moć dje­ča­ku otvo­ren je kod NLB Mon­te­ne­gro ban­ke, a broj je 530-0700100108064-35 na ime De­ni­sa Đo­go­vić. Upla­ta iz ino­stran­stva na IBEN CO­DE:ME25530073050008070010.

(Dan)

Check Also

Maloj Anesi potrebna pomoć za liječenje

Porodica Pejčinovic moli sve građane koji su u mogućnosti da im pomognu u prikupljanju 50.000 ...

Usvojen novi pravilnik o slanju na liječenje van CG: Evo šta je novo

Novim Pravilnikom Fonda za zdravstveno osiguranje definisan je postupak upućivanja osiguranika van Crne Gore na ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *