Početna » NOVOSTI » Društvo » PRIKUPLJENO 50.000 DOLARA ZA POČETAK LIJEČENJA TEŠKO OBOLJELOG DJEČAKA U AMERICI

PRIKUPLJENO 50.000 DOLARA ZA POČETAK LIJEČENJA TEŠKO OBOLJELOG DJEČAKA U AMERICI

Ak­ci­ja pri­ku­plja­nja sred­sta­va za li­je­če­nje Ama­ra Drn­da­ra, ko­ji ima ne­u­ro­lo­ški tu­mor na mo­zgu i kič­me­noj mo­ždi­ni, na­sta­vlja se 24. sep­tem­bra u 20 sa­ti  u Bu­dvi, gdje NVO „Sed­ma si­la mla­dih, Bu­dva” or­ga­ni­zu­je kon­cert. Ka­ko su sa­op­šti­li pred­stav­ni­ci po­ro­di­ce Drn­dar, ko­ja ži­vi u Ame­ri­ci, pri­ku­plje­no je 50.000 do­la­ra i dje­čak će da­nas bi­ti pri­mljen u spe­ci­ja­li­stič­ki cen­tar u Tek­sa­su.
– Za Ama­ro­vo li­je­če­nje je neo­p­hod­no ukup­no pri­ku­pi­ti 150.000 do­la­ra – ka­za­la je De­ni­sa Đo­go­vić Drn­dar, ko­ja ru­ko­vo­di ak­ci­jom pri­ku­plja­nja po­mo­ći. Ona is­ti­če da su iz Op­šti­ne Bi­je­lo Po­lje na­ja­vi­li da će upla­ti­ti 3.000 eura, a oče­ku­je da se ak­ci­ji pri­dru­ži i Vla­da Cr­ne Go­re.

Ži­ro ra­čun za po­moć dje­ča­ku otvo­ren je kod NLB Mon­te­ne­gro ban­ke, a broj je 530-0700100108064-35 na ime De­ni­sa Đo­go­vić. Upla­ta iz ino­stran­stva na IBEN CO­DE:ME25530073050008070010.

(Dan)

Check Also

PREVIŠTE STE POPILI? Evo kako da se riješite novogodišnjeg mamurluka

Na dočeku Nove godine ste popiili više nego što ste planirali? Evo kako da se riješite mamurluka! ...

Dvoje djece iz Crne Gore pomoću matičnih ćelija liječe se u Turskoj

Dvoje djece iz Crne Gore pomoću matičnih ćelija iz pupčane vrpce liječe se u Turskoj ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *