Početna » PG INFO » Aktuelno » Fond zdrav­stva­ ob­u­sta­vio ten­der: BOLNICE OSTAJU BEZ GRIJANJA?
kccg

Fond zdrav­stva­ ob­u­sta­vio ten­der: BOLNICE OSTAJU BEZ GRIJANJA?

Na tender Fonda, kako se navodi u rješenju donijetom u petak, nijedan od četiri ponuđača nije dostavio ispravnu ponudu Imamo 200 tona goriva za grijanje i to će izdržati do 15. januara najdalje. Saopšteno mi je da će Fond ove sedmice raspisati novi tender, ali se plašim da se neće sve završiti tako brzo jer postoji rok za dostavljanje ponuda, pa žalbe – izjavila je direktor KCCG Zorica Kovačević

Fond za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje ob­u­sta­vio je ten­der za ku­po­vi­nu ma­zu­ta i lož ulja na­mi­je­nje­nog za gri­ja­nje Kli­nič­kog cen­tra i dru­gih jav­nih zdrav­stve­nih usta­no­va u dr­ža­vi, zbog če­ga po­sto­ji opa­snost da bol­ni­ce ne­će ima­ti gri­ja­nje. Ten­de­rom vri­jed­nim 2.598.837 eura tra­ži­li su se naft­ni pro­iz­vo­di, go­ri­vo, elek­trič­na ener­gi­ja i dru­gi iz­vo­ri ener­gi­je, za Kli­nič­ki cen­tar Cr­ne Go­re, op­šte bol­ni­ce Be­ra­ne, Bi­je­lo Po­lje, Plje­vlja, Nik­šić, Ko­tor, Ce­ti­nje, Bar, spe­ci­jal­ne bol­ni­ce „Va­so Ću­ko­vić” Ri­san, Bre­zo­vik, do­mo­ve zdra­vlja Pod­go­ri­ca, Da­ni­lov­grad, Bu­dva, Ko­tor, Ti­vat, Her­ceg No­vi, Ul­cinj, Ko­la­šin, Moj­ko­vac, Plav i Ro­ža­je.
Na ten­der Fon­da, ka­ko se na­vo­di u rje­še­nju do­ni­je­tom u pe­tak, ni­je­dan od če­ti­ri po­nu­đač ni­je do­sta­vio is­prav­nu po­nu­du. U od­lu­ci, u ko­ju je „Dan” imao uvid, na­vo­di se da su po­nu­de do­sta­vi­li „Pe­trol Cr­na Go­ra MNE”, „Mon­te­ne­gro bo­nus”, „Ju­go­pe­trol” i „Hi­fa oil CG”.
U rje­še­nju Fon­da se na­vo­di da po­nu­đač „Pe­trol Cr­na Go­ra MNE”, iz­me­đu osta­log, ni­je do­ka­zao da je pla­tio po­re­ze dr­ža­vi, a ta­ko­đe ni­je do­sta­vlje­na po­tvr­da da za­kon­ski za­stup­nik fir­me ni­je osu­đi­van. Po­nu­đač „Mon­te­ne­gro-bo­nus” ni­je do­sta­vio do­bre ga­ran­ci­je za po­nu­du, dok „Ju­go­pe­trol” ni­je do­sta­vio po­tvr­de o neo­su­đi­va­no­sti za sva li­ca iz iz­vo­da Cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta ko­ja za­stu­pa­ju tu fir­mu.
Uvi­dom u po­nu­du po­nu­đa­ča „Hi­fa oil CG” utvr­đe­no je da su oni na kra­ju po­nu­de do­sta­vi­li dvi­je ga­ran­ci­je.
Di­rek­tor Fon­da za za­drav­stve­no osi­gu­ra­nje Se­ad Čir­gić tvr­di da pro­ble­ma sa gri­ja­njem ne­će bi­ti jer već ima­ju ugo­vor za is­po­ru­ku ener­ge­na­ta ko­ji va­ži do kra­ja fe­bru­a­ra.
– Ima­mo vre­me­na da po­no­vi­mo po­stu­pak i da iza­be­re­mo po­nu­đa­ča ko­ji će obez­bi­je­di­ti lož ulje i ma­zut. Ugo­vor ko­ji smo pot­pi­sa­li pro­šle go­di­ne tra­je do kra­ja fe­bru­a­ra i oni će vr­ši­ti is­po­ru­ke do ta­da, ta­ko da ne oče­ku­jem bi­lo ka­kve pro­ble­me. Sa­da su po­nu­đa­či vi­dje­li gdje su gri­je­ši­li pa će si­gur­no sve ko­ri­go­va­ti u na­red­nom kru­gu i ima­će­mo sve što je po­treb­no – iz­ja­vio je Čir­gić za „Dan”.
Di­rek­to­ri­ca Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re (KCCG) Zo­ri­ca Ko­va­če­vić na­vo­di da usta­no­va na či­jem je če­lu ima re­zer­ve ener­ge­na­ta za gri­ja­nje.
– Ima­mo 200 to­na i to će iz­dr­ža­ti do 15. ja­nu­a­ra naj­da­lje. Sa­op­šte­no mi je da će Fond ove sed­mi­ce ras­pi­sa­ti no­vi ten­der, ali se pla­šim da ne­će sve za­vr­ši­ti ta­ko br­zo jer po­sto­ji rok za do­sta­vlja­nje po­nu­da, pa žal­be – iz­ja­vi­la je za „Dan” Ko­va­če­vi­će­va.
Di­rek­tor Op­šte bol­ni­ce Be­ra­ne Bu­di­mir Da­be­tić ka­zao je za „Dan” da ima­ju do­volj­no ener­ge­na­ta u re­zer­vi i da ne­će bi­ti pro­ble­ma sa gri­ja­njem.
– Re­dov­no smo snab­dje­ve­ni, mo­gu­će da je taj ten­der za sle­de­ću go­di­nu. Ni­je­smo do sa­da ni­ka­da ima­li pro­blem sa gri­ja­njem i ne­sta­ši­com ener­ge­na­ta i na­dam se da ne­će­mo ni ove zi­me – na­da se Da­be­tić.

Pro­ble­ma bi­lo i u ja­nu­a­ru

Pro­ble­ma sa na­bav­kom ener­ge­na­ta za gri­ja­nje bi­lo je i po­čet­kom ove go­di­ne. Ta­da je Fond za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje na­kon po­ni­šte­nog ten­de­ra za na­bav­ku go­ri­va za gri­ja­nje u bol­ni­ca­ma iza­brao „Ju­go­pe­trol”, dru­go­ran­gi­ra­nog po­nu­đa­ča, za is­po­ru­ku lož ulja i sa njim 11. ja­nu­a­ra pot­pi­sao ugo­vor za ovu go­di­nu.
To je usli­je­di­lo na­kon što je Dr­žav­na ko­mi­si­ja za kon­tro­lu po­stu­pa­ka jav­nih na­bav­ki po­ni­šti­la ten­der Fon­da za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje za na­bav­ku ma­zu­ta i lož ulja za po­tre­be Kli­nič­kog cen­tra i dru­gih jav­nih zdrav­stve­nih usta­no­va u ovoj go­di­ni.

Dan.co.me

Check Also

PODGORICA: Mladići iz sinoćnjeg udesa i dalje životno ugroženi

U udesu koji se dogodio sinoć oko 22 sata i 30 minuta na Bulevaru Svetog ...

PACIJENTI SE ŽALE: Neki čekaju 4 mjeseca na pregled u KCCG, pa onda saznaju da je pokvaren skener

Pacijenti koji su se obratili redakciji Dana ogorčeni su na Klinički centar Crne Gore KCCG ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *