Početna » NOVOSTI » PODGORICA: „Do­li­ja­ćeš ubr­zo, bu­di si­gur­na, Cr­ven­ka­pi­ce”

PODGORICA: „Do­li­ja­ćeš ubr­zo, bu­di si­gur­na, Cr­ven­ka­pi­ce”

De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra pod­ni­je­la je kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv Ve­li­bo­ra Iva­no­vi­ća za­to što je ju­če, ka­ko tvr­de, jav­no pri­je­tio pred­sjed­ni­ku De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Alek­si Be­či­ću, ko­jem je sa svog fej­sbuk na­lo­ga po­ru­čio: „Do­li­ja­ćeš ubr­zo, bu­di si­gur­na, Cr­ven­ka­pi­ce”. Ti­me je, ka­ko na­vo­de, po­či­nio kri­vič­no dje­lo ugro­ža­va­nje si­gur­no­sti iz čla­na 168 stav je­dan i dva Kri­vič­nog za­ko­ni­ka Cr­ne Go­re.

U pri­ja­vi se na­vo­di da je Iva­no­vić, po­sta­vlja­ju­ći fo­to­gra­fi­ju pred­sjed­ni­ka De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re sni­mlje­nu pri­li­kom ula­ska na sa­sta­nak sa opo­zi­ci­o­nim ko­le­ga­ma, Be­či­ća oka­rak­te­ri­sao na uvre­dljiv na­čin, a po­tom upu­tio oštre i ozbilj­ne pri­jet­nje po nje­gov ži­vot.


– Na ovaj na­čin su se ostva­ri­li ele­men­ti bi­ća kri­vič­nog dje­la iz čla­na 168 Kri­vič­nog za­ko­ni­ka Cr­ne Go­re u ko­jem je pro­pi­sa­no da „ko ugro­zi si­gur­nost ne­kog li­ca pri­jet­njom da će na­pa­sti na ži­vot ili ti­je­lo tog li­ca, ili nje­mu bli­skog li­ca, ka­zni­će se nov­ča­nom ka­znom ili za­tvo­rom do jed­ne go­di­ne”. Ri­je­či „do­li­ja­ćeš, ubr­zo, bu­di si­gu­ran” pred­sta­vlja­ju di­rekt­nu pri­jet­nju osum­nji­če­nog, ko­ji oči­to ima sa­zna­nja da će on ili ne­ko dru­gi pred­u­ze­ti rad­nje ko­je mo­gu bi­ti opa­sne po ži­vot Alek­se Be­či­ća. Ako uz to uzme­mo ukup­nu ten­zi­ju i sva­ko­dnev­ne na­pa­de na De­mo­krat­sku Cr­nu Go­ru od po­je­di­nih par­ti­ja, ne­for­mal­nih gru­pa i po­je­di­na­ca, on­da pri­jet­nje ko­je upu­ću­je osum­nji­če­ni ima­ju i do­dat­nu te­ži­nu – na­vo­di se u kri­vič­noj pri­ja­vi De­mo­kra­ta.

Ka­ko su na­ve­li, na­kon otvo­re­ne pri­jet­nje Da­li­bor­ke Pe­jo­vić iz DPS-a, a uz cje­lo­kup­nu oči­to do­bro pla­ni­ra­nu i sin­hro­ni­zo­va­nu jav­nu haj­ku pro­tiv De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re i nje­nog pred­sjed­ni­ka, usli­je­di­la je još jed­na otvo­re­na i ozbilj­na pri­jet­nja.

– Ak­ti­vi­sta gra­đan­ske gru­pe „Za nas” Ve­li­bor Iva­no­vić jav­no je upu­tio pri­jet­nje pred­sjed­ni­ku De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re. Pri­je ne­ko­li­ko da­na je Da­li­bor­ka Pe­jo­vić u jav­nom obra­ća­nju re­kla da ni­je si­gur­na ka­ko će De­mo­kra­te us­pje­ti da pri­ve­du kam­pa­nju do kra­ja, na­kon na­vod­no ne­kog de­ša­va­nja ili do­ga­đa­ja ko­ji će usli­je­di­ti, ka­ko se mo­glo za­klju­či­ti iz nje­nog go­vo­ra. Ve­li­bor Iva­no­vić i Da­li­bor­ka Pe­jo­vić oči­to ima­ju sa­zna­nja o ne­kom do­ga­đa­ju, pa ga Pe­jo­vi­će­va jav­no na­ja­vlju­je, a Iva­no­vić ko­ri­sti ri­ječ „usko­ro”. U pi­ta­nju su ve­o­ma ozbilj­ne pri­jet­nje po ži­vot Alek­se Be­či­ća i ovo je raz­log da se svi za­bri­ne­mo, ali i alarm da dr­žav­ni or­ga­ni ko­nač­no pre­du­zmu op­se­žne is­tra­žne rad­nje. Na­kon ovih pri­jet­nji, iz­u­zet­no smo za­bri­nu­ti za bez­bjed­nost i ži­vot pred­sjed­ni­ka Be­či­ća – sa­op­šti­le su De­mo­kra­te.
Iva­no­vić, ko­ji se pot­pi­sao kao ak­ti­vi­sta Gra­đan­skog blo­ka, za „Dan” tvr­di da ne iz­ne­na­đu­je ova­kav po­tez od gru­pa­ci­je ko­ja po­sled­njih mje­se­ci za­ba­vlja jav­nost slič­nim op­tu­žba­ma.

– Sa­zna­je­mo ta­ko, sva­ko­dnev­no, da su to­li­ka opa­snost po vlast po­sta­li da se ne bo­je Bra­no­vog met­ka, da ih ne mo­že za­u­sta­vi­ti „Mi­lo­va kri­mi­nal­na or­ga­ni­za­ci­ja”, te da su pod stal­nim pri­jet­nja­ma kri­mi­na­la­ca, i slič­no. Umje­sto vo­đe­nja ozbilj­ne jav­ne po­li­ti­ke i ko­ri­šće­nja od­go­va­ra­ju­ćeg i mo­der­nog po­li­tič­kog jav­nog go­vo­ra, pi­o­ni­ri cr­ve­ni do te mje­re se­lja­če iona­ko pri­mi­ti­van ja­van dis­kurs da je za­i­sta po­sta­lo ne­pod­no­šlji­vo pra­ti­ti ih. Ne­moć se uvi­jek de­mon­stri­ra agre­si­jom, a to što cr­ve­ni kon­cept či­ni po­sled­njih mje­se­ci za­jed­ni­ci je i vi­še od agre­si­je – is­ta­kao je Iva­no­vić.
On je do­dao da u tom kon­tek­stu do­ži­vlja­va i taj naj­no­vi­ji is­pad, „ka­da me Cr­ven­ka­pa tu­ži za ozbilj­nu pri­jet­nju, ka­ko ka­žu, po ži­vot”.

– Kao ak­ti­vi­sta Gra­đan­skog blo­ka ko­ji je no­vom ak­ci­jom po­zvao opo­zi­ci­o­na­re na od­go­vor­nost, Cr­ven­ka­pi sam upu­tio za­i­sta ne­pri­mje­re­nu po­ru­ku na Fej­sbu­ku, kao no­vi u se­ri­ji jav­nih pro­te­sta zbog na­či­na nji­ho­vog dje­lo­va­nja. Že­lim da uka­žem na kon­tekst sa­mog sta­tu­sa, u ko­me iz­vje­sno ne­ma ele­me­na­ta dje­la ozbilj­ne pri­jet­nje, po­seb­no ne one po ži­vot – na­gla­sio je Iva­no­vić.

DAN

Check Also

SAZNAJTE: Evo koliko novca crnogorski građani duguju za struju

Domaćinstva u Crnoj Gori su na kraju oktobra dugovala 124,06 miliona eura za utrošenu električnu ...

Doprinosi se mogu smanjiti ako svi budu plaćali porez

Postoji prostor za smanjenje doprinosa za socijalno osiguranje, ali pod uslovom da se obezbijede prihodi ...

2 Komentari

  1. ŠTO SI SE UPRPIO KAD SI TOLIKA PETLJA…

  2. Dobro, neka becic uzme DPSu 10 posto glasova i zavrsili smo posao. Da DPS sektu konacno posaljemo u zasluzenu penziju. Da ih skinemo sa grbace naroda! DPS funcioneri su toliko jadni i bijedni i nekreativni da je vo vi se komicno nego tragicno! Ajmo narode, il glasajte za Aleksu il za DF, samo ne DPS-najgoru partiju u istoriji covjecanstva! Dolje vlada, lopovska lazljiva breee!!!

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *