Početna » NOVOSTI » Društvo (page 2)

Društvo

POLICIJА EVIDENTIRALA VIŠE SAOBRAĆAJNIH PREKRŠAJA: Tri lica vozila pijana

Slu­žbe­ni­ci Gru­pe po­li­ci­je za bez­bjed­nost sa­o­bra­ća­ja i slu­žbe­ni­ka cen­ta­ra bez­bjed­no­sti Nik­šić i Bu­dva re­gi­stro­va­li   su  ne­ko­li­ko te­ških sa­o­bra­ćaj­nih pre­kr­ša­ja. Slu­žbe­ni­ci sa­o­bra­ćaj­ne po­li­ci­je su nad­le­žnom Su­du za pre­kr­ša­je pod­ni­je­li pre­kr­šaj­nu pri­ja­vu i is­klju­či­li iz sa­o­bra­ća­ja mla­dog vo­zač L.T. (19) iz Pod­go­ri­ce, ko­ji je upra­vljao vo­zi­lom mar­ke „opel kor­sa”, pod­go­rič­kih re­gi­star­skih ozna­ka. On se kre­tao  ma­gi­stral­nim pu­tem Ce­ti­nje–Pod­go­ri­ca, gdje je oko 00.25 za­u­sta­vljen u mje­stu Go­spo­šti­na ...

Opširnije »

Smanjili plate, pa vratili dodatke

Na­kon sa­mo go­di­nu od uki­da­nja na­kna­da za rad u rad­nim gru­pa­ma i ti­je­li­ma lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va, iz­mje­na­ma Za­ko­na o za­ra­da­ma za­po­sle­nih u jav­nom sek­to­ru ta pri­ma­nja su vra­će­na, po­tvr­đe­no je za „Dan” iz Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja. U okvi­ru mje­ra šted­nje, za­ra­de funk­ci­o­ne­ri­ma sma­nje­ne su za de­vet od­sto, a sa­da je pred­lo­že­no uma­nje­nje za još šest od­sto. Ipak, vra­ća­nje na­kna­da za rad­ne gru­pe ...

Opširnije »

AKCIJA POLICIJE: Rasvijetlili sedam krađa

Nik­šić­ka po­li­ci­ja ra­svi­je­tli­la je se­dam kri­vič­nih dje­la iz obla­sti imo­vin­skog kri­mi­na­li­te­ta po­či­nji­nih na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne Nik­šić, i to pet ki­vič­nih dje­la kra­đa, kri­vič­no dje­lo te­ška kra­đa i te­ška kra­đa u po­ku­ša­ju. Osam li­ca je pro­ce­su­i­ra­no kri­vič­nim pri­ja­va­ma u re­dov­nom po­stup­ku. Na­i­me, slu­žbe­ni­ci CB Nik­šić su, pred­u­zi­ma­ju­ći plan­ske ak­tiv­no­sti na ot­kri­va­nju, ra­svje­tlja­va­nju i do­ka­zi­va­nju kri­vič­nih dje­la iz obla­sti imo­vin­skog kri­mi­na­li­te­ta, ra­svi­je­tli­li se­dam kri­vič­nih dje­la  i ...

Opširnije »

Saslušavali Mandićevu sestru

Se­stra li­de­ra De­mo­krat­skog fron­ta An­dri­je Man­di­ća Kse­ni­ja Man­dić Klja­jić sa­slu­ša­va­na je ju­če u Spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u okvi­ru fi­nan­sij­ske is­tra­ge pro­tiv DF-a. Man­dić Klja­jić ju­če je oko dva sa­ta od­go­va­ra­la na pi­ta­nja spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Li­di­je Vuk­če­vić, ko­ja je is­pi­ti­va­la oko imo­vi­ne i nov­ca na ra­ču­ni­ma. Po­sla­nik DF-a Ma­ri­na Jo­čić ju­če je na dru­štve­noj mre­ži Fej­sbuk ob­ja­vi­la sta­tu­se po­vo­dom sa­slu­ša­nja Man­di­će­ve ...

Opširnije »

Nikšićani osvojili najviši vrh Evrope!

Ekspedicija Planinarsko-smučarskog društva “Javorak” danas je osvojila Elbrus, najviši vrh Evrope (5642m). Od 20 učesnika 17 se popelo na vrh. Svaka čast! Pogledajte fotografije sa “vrha” Evrope, koje su objavljene na Fejsbuk stranici “PDS Javorak Nikšić”.   Podsjetimo, ekspedicija iz PSD Javorak osvojila je ranije i Mont Everest. (Antena M)

Opširnije »

Rakija za goste iz Dubaija, a Ramazan u toku!

U Tivat su juče stigli putnici koji su imali čast da prvi lete novom sezonskom linijom na relaciji Ujedinjeni Arapski Emirati – Crna Gora, avio kompanijom “Fly Dubai”.   Ipak, nešto drugo je došlo u prvi plan. Naime, domaćini su napravili gaf jer su goste, mahom iz Dubaija, počastili rakijom, usred Ramazana. Alkohol i priganice pripremili su organizatori-Turistička organizacija Tivat, u ...

Opširnije »

POGLEDAJTE VIDEO: Evo šta je do sada urađeno na autoputu Bar-Boljare

Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković obišao je gradilište autoputa Bar-Boljare, prioritetne dionice Smokovac-Uvač-Mateševo. “Ovo je impozantno sve što smo vidjeli danas. Ni jednog trenutka ne sumnjamo da će radovi biti izvedeni po najvećim standardima građevinarstva i na zadovoljstvo građana”, rekao je Nurković. Iz Vlade su podsjetili da je prioritetna dionica Smokovac-Uvač-Mateševo počela da se gradi 11. maja 2015. godine, a ...

Opširnije »

PODGORIČANIN ŠOKIRAN NELJUBAZNOŠĆU U BOLNICI: “Ponižen sam i ogorčen!”

Podgoričanin Miomir Lekić, javio se  potalu Volim Podogricu sa željom da ukaže na probleme sa kojima se jutros susreo, prilikom posjete ljekaru u Kliničkom centru Crne Gore. ,,Jutros sam bio da snimim želudac gastroskopijom u KBC-u, takvu neljubaznost  osoblja nisam vidio do sad.  Snimio sam zeludac  pod anestezijom, kad mi je sestra dala anesteziju pitao sam je ,,Na šta se ...

Opširnije »

DRAMA MAJKE SA ŠESTORO DJECE: Prijeti im opasnost da završe na ulici, a stanodavci ih odbijaju UZ SRAMOTAN IZGOVOR

Kristina Sarvak (34) iz Sente i njeno šestoro djece moraju na ulicu jer vlasnik kuće u Ostojićevu, gdje žive posljednje dvije godine, želi da proda kuću. Kristina se sa svoje šestoro djece, Čila (13), Čongor (11), Robert (7), Dominika (5), Timea (3) i Rebeka (7 mjeseci), već pet puta selila iz kuće u kuću, iz mjesta u mjesto. Kaže da ...

Opširnije »

Megatron završen nakon četiri godine

Nakon skoro četiri godine otkako je počao da gradi Megatrona, podgorički umjetnik Danilo Baletić svog najvećeg autorobota napokon je završio. Vođa deseptikona težak 20 tona i visok 14 metara, koji je, iako nezavršen, dugo krasio podgorički Trg nezavisnosti, dobio je novi oklop, a svojom najvećom skulpturom od autootpada napokon je zadovoljan i Baletić. “Konačno je završen. Poslije napornog rada koji ...

Opširnije »