Home / NASLOVNA / Pružni prelaz u Mahali odnio 10 žrtava, a rampa opet ne radi

Pružni prelaz u Mahali odnio 10 žrtava, a rampa opet ne radi

Tri pru­žna pre­la­za u Ze­ti su bez ade­kvat­ne sig­na­li­za­ci­je, a ram­pe su po­dig­nu­te zbog kra­đe opre­me koja je izuzetno skupa.

Pru­žni pre­la­zi Bi­stri­ce i Vu­kov­ci su u ta­kvom sta­nju od 24. apri­la, a pre­laz Ma­ha­la od 1. ju­na jer su po­kra­de­ne ba­te­ri­je za na­pa­ja­nje sig­na­li­za­ci­je.

Pred­sjed­nik Mje­sne za­jed­ni­ce Ma­ha­la i Mo­ja­no­vi­ći Ja­goš Ša­to Kli­ko­vac, ka­zao je za Dan da je čuo da su sa pre­la­za po­kra­de­ne ba­te­ri­je.

-Sva­ki pru­žni pre­laz mo­ra ra­di­ti, a ko­li­ko sam čuo u Ma­ha­li su po­kra­li ba­te­ri­je. Sa­mo na ovom pre­la­zu go­di­na­ma una­zad ima­li smo de­set žr­ta­va. Da je ram­pa funk­ci­o­ni­sa­la ne bi ima­li ni­jed­nu. Sma­tram da taj pre­laz ni­je ni do­bro obez­bi­je­đen. Po­sto­je ne­ka me­tal­na vra­ta ko­ja se la­ko obi­ju i od­no­se što ko­me tre­ba. Že­lje­znič­ka in­fra­struk­tu­ra je kri­va zbog to­ga, jer pre­laz ni­je­su obez­bi­je­di­li ka­ko tre­ba. U me­di­ji­ma sam pro­či­tao da im se to stal­no de­ša­va. Pa kad je ta­ko, do sad su tre­ba­li da na­đu na­čin i da to spri­je­če. Mo­ra­ju se pre­la­zi obez­bi­je­di­ti, jer je ka­ta­stro­fa kad sig­na­li­za­ci­ja ne ra­di – sma­tra Kli­ko­vac.

Šef ka­bi­ne­ta di­rek­to­ra Že­lje­znič­ke in­fra­struk­tu­re i pi ar Mir­ja­na Vu­jo­vić, po­tvr­di­la je da u Ze­ti ne funk­ci­o­ni­še sig­na­li­za­ci­ja ni na jed­nom pru­žnom pre­la­zu. Ona je is­ta­kla da je u to­ku ten­der­ska pro­ce­du­ra na­bav­ke ba­te­ri­ja.

-Ten­der za na­bav­ku sta­ci­o­nar­nih aku­mu­la­tor­skih ba­te­ri­ja za na­pa­ja­nje put­nih pre­la­za, ob­ja­vljen je na saj­tu Upra­ve za jav­ne na­bav­ke Cr­ne Go­re 23. mar­ta. Pro­ci­je­nje­na vri­jed­nost ten­de­ra je 20.000 eura. Ko­mi­si­ja za otva­ra­nje i vred­no­va­nje po­nu­da je otvo­ri­la po­nu­da 29. apri­la. Za­kon­ska pro­ce­du­ra iz­bo­ra naj­po­volj­ni­je po­nu­de je u to­ku i uko­li­ko ne bu­de žal­bi uče­sni­ka u po­stup­ku na­bav­ke, ugo­vor sa naj­po­volj­ni­jim po­nu­đa­čem će bi­ti za­klju­čen u pe­ri­o­du od 20. do 25. ju­na – re­kla je Vu­jo­vić.

Vu­jo­vić is­ti­če da ima­ju ve­li­ki pro­blem sa otu­đe­njem ba­te­ri­ja na put­nim pre­la­zi­ma.
-Ne mo­že­mo da sti­že­mo da na­ba­vlja­mo ko­li­ko se ma­te­ri­ja­la otu­đi. Kad je put­ni pre­laz u pre­ki­du, sva­ki ma­ši­no­vo­đa do­bi­je na­log da po­štu­je pro­ce­du­ru, od­no­sno da sta­ne pred pre­laz i da se vi­zu­el­no uvje­ri da je sa­o­bra­ćaj slo­bo­dan. To je je­di­no što mi mo­že­mo, i to je pro­ce­du­ra ko­ja je za­ko­nom pred­vi­đe­na – ka­že Vu­jo­vić.

Ba­te­ri­ja za je­dan put­ni pre­laz ko­šta 1.200 eura. Vu­jo­vić is­ti­če da su one ja­ko sku­pe, ali i da ih mo­ra­ju če­sto mi­je­nja­ti.

-Ba­te­ri­je su ja­ko sku­pe, a do­sta se mi­je­nja­ju. Na sva­kom otu­đe­nju iz­la­zi na­ša ko­mi­si­ja ko­ja to re­gi­stru­je i pri­ja­vi­mo MUP-u. Me­đu­tim, ne­ma­mo spe­ci­ja­lan od­ziv u smi­slu rje­ša­va­nja i pro­na­la­že­nja po­či­ni­o­ca. To je te­ško i to nam je naj­ve­ći pro­blem jer su to no­vi put­ni pre­la­zi i pu­no je nov­ca ulo­že­no. Ne mo­že­mo na­do­spi­je­va­ti ko­li­ko lju­di mo­gu otu­đi­ti – re­kla je Vu­jo­vić Danu.

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com