Home / NASLOVNA / Raspisan javni poziv za Savjet za saradnju Glavnog grada i NVO

Raspisan javni poziv za Savjet za saradnju Glavnog grada i NVO

Od­bor za iz­bor i ime­no­va­nja ras­pi­sao je jav­ni po­ziv za pred­la­ga­nje kan­di­da­ta za če­ti­ri čla­na Sa­vje­ta za sa­rad­nju Glav­nog gra­da i ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja i kan­di­da­ta za jed­nog čla­na ko­ji je ne­za­vi­sni struč­njak u obla­sti ko­ja se od­no­si ili uti­če na rad i raz­voj ci­vil­nog dru­štva i sa­rad­nju sa Glav­nim gra­dom.

Osnov­na pra­va i oba­ve­ze Sa­vje­ta, ka­ko pi­še u po­zi­vu ko­ji je pot­pi­sao Bla­žo Ša­ra­no­vić, pred­sjed­nik Od­bo­ra za iz­bor i ime­no­va­nje su da pra­ti na­čin ostva­ri­va­nja od­no­sa i sa­rad­nje Glav­nog gra­da i ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja u ci­lju po­bolj­ša­nja kva­li­te­ta ži­vo­ta i ra­da gra­đa­na i pod­sti­če raz­voj in­sti­tu­ci­o­nal­nih me­ha­ni­za­ma za nji­ho­vo una­pri­je­đi­va­nje, da ana­li­zi­ra jav­ne po­li­ti­ke ko­je se od­no­se ili uti­ču na raz­voj ci­vil­nog dru­štva i sa­rad­nju sa jav­nim sek­to­rom i ini­ci­ra do­no­še­nje, iz­mje­ne ili do­pu­ne aka­ta ili raz­voj­nih pla­no­va Glav­nog gra­da ko­ji­ma se utvr­đu­ju te po­li­ti­ke.

Sa­vjet da­je mi­šlje­nje na na­crt aka­ta i raz­voj­nih pla­no­va Glav­nog gra­da ko­ji su od uti­ca­ja na rad ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja ili na ostva­ri­va­nje sa­rad­nje sa Glav­nim gra­dom, ali i da­je mi­šlje­nje na in­fo­r­ma­ci­je i iz­vje­šta­je or­ga­na upra­ve i jav­nih slu­žbi či­ji je osni­vač Glav­ni grad o pri­mje­ni aka­ta i raz­voj­nih pla­no­va i na in­for­ma­ci­je i iz­vje­šta­je o ostva­ri­va­nju sa­rad­nje sa ne­vla­di­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma.

Ta­ko­đe, ovo rad­no ti­je­lo pod­no­si ini­ci­ja­ti­ve za re­ša­va­nje pro­ble­ma u re­a­li­za­ci­ji za­jed­nič­kih ak­tiv­no­sti ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja i or­ga­na upra­ve ili jav­nih slu­žbi i raz­ma­tra dru­ga pi­ta­nja od zna­ča­ja za una­pri­je­đi­va­nje od­no­sa i sa­rad­nje Glav­nog gra­da i ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja.

-Sa­vjet ima pred­sjed­ni­ka i osam čla­no­va, ko­je ime­nu­je Skup­šti­na na pe­ri­od od če­ti­ri go­di­ne. Je­dan član Sa­vje­ta je od­bor­nik u Skup­šti­ni Glav­nog gra­da, po je­dan je od­bor­nik u Skup­šti­ni GO Tu­zi i Skup­šti­ni GO Go­lu­bov­ci, če­ti­ri su pred­stav­ni­ci ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja, a je­dan je ne­za­vi­sni struč­njak u obla­sti ko­ja se od­no­si ili uti­če na rad i raz­voj ci­vil­nog dru­štva i sa­rad­nju sa Glav­nim gra­dom.

Pred­sjed­nik Sa­vje­ta je pred­sjed­nik Skup­šti­ne Glav­nog gra­da. Član Sa­vje­ta ko­ji je pred­stav­nik ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja i ne­za­vi­sni struč­njak ne mo­že bi­ti jav­ni funk­ci­o­ner u lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi (od­bor­nik, lo­kal­ni funk­ci­o­ner, ru­ko­vo­de­će li­ce u upra­vi, di­rek­tor jav­ne slu­žbe či­ji je osni­vač Glav­ni grad),-lo­kal­ni slu­žbe­nik i na­mje­šte­nik, funk­ci­o­ner po­li­tič­ke par­ti­je (pred­sjed­nik par­ti­je, član pred­sjed­ni­štva, nji­ho­vi za­mje­ni­ci, član iz­vr­šnog i glav­nog od­bo­ra po­li­tič­ke par­ti­je) – pi­še u jav­nom po­zi­vu.

Pred­log kan­di­da­ta pod­no­si se u pi­sa­noj for­mi, u ro­ku od 30 da­na od da­na ob­ja­vlji­va­nja jav­nog po­zi­va, a do­sta­vlja­ju se Od­bo­ru za iz­bor i ime­no­va­nja.
-Od­bor za iz­bor i ime­no­va­nja će na in­ter­net stra­ni­ci Glav­nog gra­da ob­ja­vi­ti li­stu pred­lo­že­nih kan­di­da­ta ko­ji su ne­za­vi­sni struč­nja­ci i pred­stav­ni­ci ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja, u ro­ku od 15 da­na od da­na is­te­ka ro­ka za pod­no­še­nje pred­lo­ga- na­vo­di se u po­zi­vu.

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com