TUŽILAŠTVO FORMIRALO PREDMET PROTOV DIREKTORKE PODGORIČKIH “PLANTAŽA”: Pokušala da sakrije gubitak od 3 miliona?

Po­vo­dom pri­ja­ve biv­še fi­nan­sij­ske di­rek­to­ri­ce Plan­ta­ža Va­le­ri­je Sa­ve­ljić, u Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu for­mi­ran je pred­met pro­tiv dva fi­zič­ka li­ca zbog kri­vič­nog dje­la la­žni bi­lans, sa­op­šti­li su „Da­nu” iz te in­sti­tu­ci­je.
– Tu­ži­la­štvo je po­kre­nu­lo iz­vi­đaj i u ci­lju za­šti­te in­te­re­sa po­stup­ka, ne mo­že­mo sa­op­šti­ti vi­še po­da­ta­ka – ka­za­li su „Da­nu” iz ODT-a.
Sa­ve­lji­će­va je kri­vič­nu pri­ja­vu pod­ni­je­la pro­tiv iz­vr­šne di­rek­to­ri­ce Ve­ri­ce Ma­raš i ta­da­šnje še­fi­ce ra­ču­no­vod­stva Da­vo­r­ke Ko­džu­lo­vić, ko­ja je na­kon ot­pu­šta­nja Sa­ve­lji­će­ve za­u­ze­la funk­ci­ju fi­nan­sij­skog di­rek­to­ra.

plantaze.jpg
Sa­ve­lji­će­va je u pri­ja­vi pod­ne­se­noj pro­šle go­di­ne na­ve­la da su Ma­raš i Ko­džu­lo­vić „fri­zi­ra­le” po­lu­go­di­šnji iz­vje­štaj za 2015. go­di­nu i pri­kri­le mi­nus od tri mi­li­o­na eura.
Po­vo­dom pri­ja­ve Sa­ve­lji­će­ve, in­spek­to­ri za pri­vred­ni kri­mi­nal su u če­tvr­tak dva sa­ta bi­li u Plan­ta­ža­ma i pro­vje­ra­va­li do­ku­men­ta­ci­ju fir­me. Iz ODT-a ni­je­smo do­bi­li de­ta­lje u ve­zi sa dvo­ča­sov­nom po­sje­tom in­spek­to­ra Plan­ta­ža­ma, dok su nam iz te kom­pa­ni­je ka­za­li da or­ga­ni nad­le­žni za kon­tro­lu po­slo­va­nja če­sto po­sje­ću­ju Plan­ta­že i da su bez ika­kvih ogra­ni­če­nja u pri­li­ci da ima­ju uvid u po­slov­ne knji­ge i iz­vje­šta­je, te sva­ku dru­gu do­ku­men­ta­ci­ju ko­ja im je po­treb­na.

plantaze2
– Plan­ta­že pot­pu­no tran­spa­rent­no sta­vlja­ju na uvid tra­že­nu do­ku­men­ta­ci­ju slu­žba­ma pri­vred­nog kri­mi­na­la i Po­re­ske upra­ve. Ni­ko od ovih or­ga­na to­kom kon­tr­o­le ni­je iz­no­sio do­ku­men­ta­ci­ju iz kom­pa­ni­je, već je oba­vljao uvid u na­šim pro­sto­ri­ja­ma – na­ve­li su iz Plan­ta­ža.
Pri­ja­va Sa­ve­lji­će­ve je bi­la pod­ne­se­na Spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu, ali je ono pre­u­smje­ri­lo ODT-u, jer je utvr­di­lo da ne­ma ele­me­na­ta or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la ko­ji je u nji­ho­voj nad­le­žno­sti.
Sa­ve­lji­će­va je bi­la du­go­go­di­šnji fi­nan­sij­ski di­rek­tor Plan­ta­ža, ali je pro­šle go­di­ne do­bi­la ot­kaz. Ka­ko je ra­ni­je iz­ja­vi­la, raz­log za to je što je od­bi­la da pot­pi­še fi­nan­sij­ski iz­vje­štaj za dru­gi kvar­tal 2015. go­di­ne u ko­jem je mi­nus u po­slo­va­nju bio ma­nji tri mi­li­o­na u od­no­su na stva­r­no sta­nje.
Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, Ma­raš i Ko­džu­lo­vić su pr­vo pre­zen­to­va­le od­bo­ru di­rek­to­ra iz­vje­štaj sa gu­bit­kom od 1,6 mi­li­o­na, da bi na­kon što je ona po­sla­la od­bo­ru njen iz­vje­štaj sa gu­bit­kom od pet mi­li­o­na – sju­tra­dan pre­pra­vi­li iz­vje­štaj i do­ve­li ga do mi­nu­sa od 4,9 mi­li­o­na. Iz­vje­štaj sa mi­nu­som od 4,9 mi­li­o­na od­bor je usvo­jio, a od­mah po za­vr­šet­ku sjed­ni­ce Sa­ve­lji­će­va i nje­nih tro­je ko­le­ga su do­bi­li upo­zo­re­nje o ot­ka­zu, a ka­sni­je i ot­kaz.
Sa­ve­lji­će­va je u me­đu­vre­me­nu pod­ni­je­la još ne­ko­li­ko kri­vič­nih pri­ja­va pro­tiv Plan­ta­ža.

(D.M./Izvor:Dan)

loading...
Tagovi

Slične Objave

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Back to top button
Close
Close