Home / NOVOSTI / Društvo / GORAN VIDOJEVIĆ: Sinđelić je saradnik policije i doušnik

GORAN VIDOJEVIĆ: Sinđelić je saradnik policije i doušnik

Re­zer­vni ofi­cir Voj­ske i MUP-a Sr­bi­je Go­ran Vi­do­je­vić (44) op­tu­žio je Alek­san­dra Sin­đe­li­ća da je po­ku­šao da mu na­mje­sti hap­še­nje na dan iz­bo­ra u Cr­noj Go­ri, ka­ko bi ga op­tu­ži­li za pla­ni­ra­nje te­ro­ri­stič­kih na­pa­da. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, Sin­đe­lić ga je u av­gu­stu kon­tak­ti­rao i po­nu­dio mu da sre­di­nom ok­to­bra do­đe u Pod­go­ri­cu, oda­kle je tre­ba­lo da se or­ga­ni­zo­va­no ide na ra­ti­šte u Ukra­ji­nu. Po­što je znao da se ra­di o pre­va­ran­tu, ka­ko is­ti­če Vi­do­je­vić, od­bio je tu Sin­đe­li­će­vu po­nu­du. Osim nje­ga, Sin­đe­lić je ta­da kon­tak­ti­rao i sa dva nje­go­va pri­ja­te­lja, sa istim za­htje­vom, ali su ga i oni od­bi­li.
Vi­do­je­vić je do­bit­nik mno­go­broj­nih od­li­ko­va­nja i na­gra­da, a ujed­no je i pri­pad­nik re­zer­vnog sa­sta­va Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va Sr­bi­je.
– Ozbi­ljan sam čo­vjek i mo­ja bi­o­gra­fi­ja je či­sta. Sve što ka­žem je isti­na i spre­man sam da do­đem u Cr­nu Go­ru, da pred tu­ži­la­štvom svje­do­čim o Alek­san­dru Sin­đe­li­ću i nje­go­vom po­ku­ša­ju da mi na dan iz­bo­ra na­mje­sti hap­še­nje. Ta­ko­đe, spre­man sam da idem i na po­li­graf, jer ne­mam šta da kri­jem, a imam i svje­do­ke ko­ji će po­tvr­di­ti da je i njih po­ku­šao da na­mje­sti u ovoj pri­či – ka­že Vi­doje­vić.
Sin­đe­lić, za ko­jeg svi u Sr­bi­ji, ka­ko ka­že Vi­doj­e­vić, zna­ju da je po­li­cij­ski do­u­šnik i sa­rad­nik slu­žbe, kon­tak­ti­rao ga je u av­gu­stu.
– Ja­vio mi se pu­tem Fej­sbu­ka i po­nu­dio da do­bro za­ra­dim. Pred­lo­žio mi je da do sre­di­ne ok­to­bra sku­pim 10-20 lju­di, ko­ji su sprem­ni da za no­vac ra­tu­ju u Ukra­ji­ni. Pre­ma nje­go­vom ka­zi­va­nju, plan je bio da svi do­đe­mo u Pod­go­ri­cu, gdje se odr­ža­va skup do­bro­vo­lja­ca za od­la­zak u Ukra­ji­nu. Sin­đe­lić je re­kao da na­đem lju­de, a on će nam na­knad­no ja­vi­ti ta­čan ter­min po­la­ska za Cr­nu Go­ru, a do­bi­će­mo no­vac za put­ne tro­ško­ve, dnev­ni­ce i za avi­on­ske kar­te. Po­što znam o ka­k­vom pre­va­ran­tu se ra­di, znao sam da je u pi­ta­nju mut­na ra­bo­ta i da spre­ma ne­ku pod­va­lu. Tek na­kon hap­še­nja onih lju­di u Cr­noj Go­ri, na dan iz­bo­ra, shva­tio sam da je i me­ni bi­la spre­mlje­na klop­ka – pri­ča Vi­doj­ević.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, Sin­đe­lić ga je još jed­nom kon­tak­ti­rao po­čet­kom sep­tem­bra, na­kon če­ga se po­vu­kao i vi­še mu se ni­je ja­vljao, ali je­ste ne­kim Vi­do­je­vi­će­vim po­zna­ni­ci­ma i pri­ja­te­lji­ma.
– Imam in­for­ma­ci­je, lju­de ime­nom i pre­zi­me­nom ko­ji­ma je nu­dio isto što i me­ni, ne­ki od njih ži­ve u Re­pu­bli­ci Srp­skoj. I nji­ma je po­ku­šao da pro­da istu pri­ču i da im smje­sti pla­ni­ra­nje ne­ka­kvih te­ro­ri­stič­kih na­pa­da u Cr­noj Go­ri. Svi su pro­zre­li nje­go­vu na­mje­ru, jer zna­ju da je Sin­đe­lić po­li­cij­ski sa­rad­nik. Sad svi zna­te o ka­ka­vom se čo­vje­ku ra­di, kad je u Cr­nu Go­ru po­slao ke­ra­mi­ča­re, mo­le­re i kro­ja­če, ka­ko bi ih po­hap­si­li i op­tu­ži­li za te­ro­ri­zam – is­ti­če Vi­do­je­vić.
On tvr­di da je Sin­đe­lić sa­rad­nik taj­ne po­li­ci­je, ko­ji je po za­dat­ku spre­man sve da ura­di za slu­žbu.
– Svi u Sr­bi­ji zna­ju da sam na po­ziv dr­ža­ve, to­kom de­ve­de­se­tih bio na ra­ti­šti­ma. Bio sam pri­pad­nik re­zer­vnog sa­sta­va MUP-a Sr­bi­je, re­zer­vni ofi­cir Voj­ske Sr­bi­je, od­li­ko­van sam vi­še pu­ta, jer sam bra­nio svo­ju dr­ža­vu, ča­sno i po­šte­no. Ni­je­sam ni­ka­kav pla­će­nik, a u rat sam išao da bra­nim dr­ža­vu, a ne da za­ra­đu­jem no­vac. Vje­ro­vat­no je Sin­đe­lić po na­lo­gu slu­žbe me­ne kon­tak­ti­rao, pa da se on­da u jav­no­sti pred­sta­vi ka­ko su lju­di ko­ji su bra­ni­li dr­ža­vu na ra­ti­šti­ma htje­li da na­pa­da­ju i ubi­ja­ju po Cr­noj Go­ri. To je jef­ti­na pro­pa­gan­da i u ovaj sce­na­rio ko­ji se sa­da de­ša­va u Cr­noj Go­ri ni­ko ne vje­ru­je – na­vo­di Vi­do­je­vić.
Da Sin­đe­lić ne­što mu­ti, ka­ko tvr­di Vi­do­je­vić, bi­lo mu je ja­sno ka­da je pred­lo­žio da mje­sto oku­plja­nja do­bro­vo­lja­ca za Ukra­ji­nu bu­de u Pod­go­ri­ci.
– Za­što bih ja iz Ja­go­di­ne išao za Pod­go­ri­cu ka­ko bih ot­pu­to­vao za Ukra­ji­nu. To je ta­ko jef­tin trik ko­jim je po­ku­šao da mi na­mje­sti hap­še­nje i la­žno me op­tu­že. Valj­da je sa­da svi­ma ja­sna i ta pri­ča oko na­vod­nog „dr­žav­nog uda­ra”. Ni­je­sam je­di­ni ko­me je Sin­đe­lić nu­dio sve ovo, ima lju­di ko­ji će jav­no pri­ča­ti o to­me pred tu­ži­la­štvom – po­ru­ču­je Vi­do­je­vić.
Sin­đe­lić je, po nje­go­vim ri­je­či­ma, sa­mo spre­man za pre­va­ru i ni­šta vi­še od to­ga.
– To je čo­vjek ko­jem ni­ko ne vje­ru­je. Je­di­na isti­na je da su mu vje­ro­vat­no pla­ti­li da ka­že da je spre­mao te­ro­ri­stič­ki akt. Iz­mi­šlje­ne su pri­če da je on ne­gdje ra­to­vao i bo­rio se. Pa, nje­ga ni­ko ne zna od tih lju­di ko­ji su bi­li na ra­ti­šti­ma. On sa­mo ima ne­ke fotografije da je bio ne­gdje, a na te­re­nu ga ni­ko ne po­zna­je. I za­i­sta je ne­pri­mje­re­no i po­mi­sli­ti da bi ne­ko ne­što ru­žno na­pra­vio u na­ma brat­skoj Cr­noj Go­ri. Od­go­vor­no tvr­dim da je bu­da­la­šti­na da je Sin­đe­lić spre­mao aten­tat na Mi­la Đu­ka­no­vi­ća – tvr­di Vi­do­je­vić.

(Dan)

Check Also

Djelovi gradova bez struje

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte …

57 Komentari

 1. I coᥙlⅾn't refrain from commenting. Perfectly written!

 2. Thank you for any other fantastic post. The place else could anyone get that
  kind of information in such an ideal means of writing? I have
  a presentation subsequent week, and I am on the search for such information.

 3. Clans are a vital a part of Conflict Royale.

 4. Hi there, its gooԁ paragraph aƄout media print, ԝe all be familiar witһ media is a great source of facts.

 5. I am in fact grateful to the holder of this website who has
  shared this enormous article at at this place.

 6. Log in to PayPal, and go to Profile→Multi-User Access.

 7. I love looking through an article that can make men and women think.

  Also, many thanks for allowing for me to comment!

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *