Home / NOVOSTI / Društvo / KCCG: Zorana (22) operisana, i dalje u životnoj opasnosti
Klinicki centar Crne Gore
Klinicki centar Crne Gore

KCCG: Zorana (22) operisana, i dalje u životnoj opasnosti

Ča­čan­ka Zo­ra­na Sto­jić (22), ko­ja je te­ško po­vri­je­đe­na u sa­o­bra­ćaj­noj ne­sre­ći ko­ja se u pe­tak do­go­di­la na pu­tu Moj­ko­vac – Bi­je­lo Po­lje, u mje­stu Le­pe­nac, i da­lje je u ži­vot­noj opa­sno­sti. Ona je u ne­dje­lju ope­ri­sa­na u Kli­nič­kom cen­tru u Pod­go­ri­ci. Nje­no sta­nje je za­sad sta­bil­no, ali još ni­je van ži­vo­te opa­sno­sti.
– Zo­ra­ni je uspje­šno ope­ri­san kuk, na­kon če­ga bi, na­red­nih da­na, tre­ba­lo da usli­je­di i naj­de­li­kat­ni­ji ope­ra­tiv­ni za­hvat na kič­mi, bu­du­ći da ima ozbilj­ne po­vre­de pr­vog i pe­tog sla­bin­skog pr­šlje­na. Od ozbilj­ni­jih po­vre­da ima i pre­lom but­ne ko­sti, kao i na­gnje­če­nje oba pluć­na kri­la. Sre­ćom, ni­je ima­la mo­žda­no kr­va­re­nje – sa­op­šti­li su iz KCCG.
Lje­ka­ri su is­ta­kli da je nje­no sta­nje u ovom tre­nut­ku sta­bil­no, ali se i da­lje uz­dr­ža­va­ju od prog­no­za o ozdra­vlje­nju.

Zo­ra­nin mo­mak Mar­ko Jan­ko­vić (27) je po­gi­nuo na li­cu mje­sta u po­me­nu­toj ne­sre­ći. Te­že po­vre­de za­do­bi­la je i Iva­na Vi­to­ro­vić (22), dok je vo­zač Mar­ko Pe­tro­vić (25) pro­šao sa lak­šim po­vre­da­ma.
– Vi­to­ro­vi­će­va je sta­bil­nog zdrav­stve­nog sta­nja, a na­kon uka­zi­va­nja lje­kar­ske po­mo­ći u bje­lo­polj­skoj bol­ni­ci tran­spor­to­va­na je u bol­ni­cu u Čač­ku, gdje će na­sta­vi­ti li­je­če­nje – na­ve­li su iz bje­lo­polj­ske Op­šte bol­ni­ce.

Pe­tro­vić je i da­lje u bje­lo­polj­skoj bol­ni­ci, sta­bil­nog je zdrav­stve­nog sta­nja i tre­ba­lo bi da bu­de ot­pu­šten da­nas.
Do ude­sa je do­šlo na­kon su­da­ra vo­zi­la „re­no me­gan” ča­čan­skih re­gi­star­skih ozna­ka, ko­jim je upra­vljao Mar­ko Pe­tro­vić, i „ni­san te­ra­no” bar­skih ta­bli­ca, za či­jim vo­la­nom se na­la­zio Mar­ko Ba­bo­vić (37) iz Ba­ra. Mla­di­ći i dje­voj­ke su tu­ri­stič­ki bo­ra­vi­li u Cr­noj Go­ri, išli su do Bu­dve, a u po­vrat­ku su svra­ti­li do Ma­na­sti­ra Ostrog.

(Dan)

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *