Home / NOVOSTI / Društvo (page 3140)

Društvo

PODGORICA: Elektronska karta za nove autobuse

Elek­tron­ska kar­ta ne mo­že se uve­sti u po­sto­je­će aut­obuse, u pro­sje­ku stare 18 go­di­na, već se mo­ra ra­di­ti na po­bolj­ša­nju op­šteg sta­nja grad­skog pre­vo­za, ka­zao je Mar­ko Ra­ko­če­vić, se­kre­tar za ko­mu­nal­ne po­slo­ve i sa­o­bra­ćaj. Se­kre­tar sma­tra da grad­ski pre­voz, ova­kav ka­kav je, ni­je do­bar za grad, te da ga tre­ba …

Read More »

“Ne osje­ćam se kri­vim za ovo što se de­si­lo”: Vozio 100km/h i usmrtio djevojku

Dva­de­set­če­tvo­ro­go­di­šnji Pa­vle Pe­jić pri­znao je ju­če u pod­go­rič­kom Vi­šem su­du da je nje­go­vom kri­vi­com do­šlo do sa­o­bra­ćaj­ne ne­sre­će u ko­joj je po­gi­nu­la de­vet­na­e­sto­go­di­šnja stu­dent­ki­nja Ma­ša To­mo­vić. Osim Pe­ji­ća, na op­tu­že­nič­koj klu­pi je i Men­sur Nu­ho­džić, ko­ji se na­la­zio za vo­la­nom ,,gol­fa“ u ko­jem je su­vo­zač bi­la To­mo­vi­će­va u tre­nut­ku ka­da …

Read More »

VARNICE NAKON PRESUDE ZA UBISTVO PEJOVIĆA: “Vi se sprdate sa našom porodicom i mrtvim čovjekom i sa državom”

Mojkovčanin Radojica Adžić (45)  osuđen je juče na 12 godina zatvora zbog ubistva Milana Pejovića (29). Pejović je 23. marta prošle godine zadobio smrtonosne rane u kafiću Škorpion u centru Mojkovca, od kojih je podlegao par sati kasnije na putu prema Kliničkom centru. Nakon izricanja presude u bjelopoljskom Višem sudu, …

Read More »

“VOZ NEPREBOLA”: Dio snimka izbrisan, nema nove istrage

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) neće otvarati novi krivični postupak za tragediju na Bioču 2006. godine, saopšteno je “Vijestima”. Oni su time odbili inicijativu za pokretanje krivičnog postupka Nevladine organizacije “Voz neprebola”, navodeći da nema novih dokaza da ponavljanje istrage u tom slučaju. “Dokazi predloženi u inicijativi navedene nevladine organizacije pribavljeni …

Read More »
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com