Home / PG INFO (page 1600)

PG INFO

Najnovije informacije iz ekonomije, politike, društva, kulture, sporta

PODGORICA: Na Gorici ćete uskoro imati pravu AVANTURU

Direkcija za imovinu glavnog grada objavila je javni poziv za davanje u zakup zemljišta na brdu Gorica, na kojem bi trebalo da bude izgrađen avanturistički park. Oglasom je obuhvaćena površina koje se nalazi u dijelu između spomenika Partizanu borcu, mostića i mjesta gdje se razdvajaju putevi prema Zagoriču i vrhu …

Read More »

Djelovi više gradova bez struje zbog ugradnje brojila

Nova elektronska brojila, od ponedjeljka 14.marta do petka 18.marta, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:   Danilovgrad 14.03-15.03 – Lazine – Glavica Danilovgrad 15.03-16.03 – Ciglana – Spuž – Lije Danilovgrad 16.03-18.03 – Kosić – Jastreb Danilovgrad 18.03 – Lazine – Jelenak Bar 14.03-15.03 – Bjelila – Haj Nehaj – Đurmani – …

Read More »

TRAŽE PROMJENU REŽIMA SAOBRAĆAJA U STAROJ VAROŠI

Trg Be­ćir Be­ga Osma­na­gi­ća sa sje­ver­ne stra­ne tre­ba­lo bi skra­ti­ti za dva me­tra ka­ko bi se pro­du­ži­le uli­ce Sa­va Lu­bar­de i Ke­še Đu­ro­vi­ća u Sta­roj va­ro­ši. One su ne­ka­da ima­le iz­laz na Uli­cu Kra­lja Ni­ko­le, ali iz­grad­njom tr­ga osta­le su bez nje­ga. Sta­ro­va­ro­ša­ni su se zbog ovog pro­ble­ma ne­ko­li­ko pu­ta …

Read More »

Ambasada Japana poklonila autobus OŠ Božidar Vuković Podgoričanin

Auto­bus za pre­voz dje­ca RE po­pu­la­ci­je iz kam­pa Ko­nik u uto­rak je sve­ča­no pre­dat OŠ „Bo­ži­dar Vu­ko­vić Pod­go­ri­ča­nin”. Ko­ri­šte­no vo­zi­lo je obez­bije­di­la am­ba­sa­da Ja­pa­na za NVO „Help”, a sve­ča­no­om uru­če­nju su pri­su­stvo­va­li Đu­i­ći Ta­ka­ha­ra, am­ba­sa­dor Ja­pa­na u Cr­noj Go­ri, Bo­ris Mu­go­ša, za­mje­nik gra­do­na­čel­ni­ka i Kla­us Mok, šef NVO ,,Help”. Ta­ka­hi­ra …

Read More »

RAKOČEVIĆI MOLE ZA POMOĆ: Veš peru u potoku, njih šestoro žive od 50 eura mjesečno

Drama zdravstveno i socijalno ugrožene šestočlane porodice Velizara Rakočevića iz Kolašina i dalje se nastavlja. Rakočevići žive kao podstanari u neuslovnoj kući koja prokišnjava, bez osnovnih sredstava za higijenu. Supruga Daliborka veš pere u obližnjem potoku. Velizar, Daliborka i četvoro njihovih mališana moraju sa 50 eura da organizuju mjesečno preživljavanje. …

Read More »
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com