Dražen Delević PREBIO pa OPLJAČKAO taštu - Volim Podgoricu

Dražen Delević PREBIO pa OPLJAČKAO taštu

Sa­slu­ša­njem svje­do­ka, ju­če je u Vi­šem su­du u Pod­go­ri­ci na­sta­vlje­no su­đe­nje Bu­dva­ni­nu Dra­že­nu De­le­vi­ću (27) ko­ji su 14. fe­bru­a­ra pro­šle go­di­ne u ju­ta­r­njim sa­ti­ma u na­se­lju Go­lu­bo­vi­na u Bu­dvi sa još dva ne­po­zna­ta li­ca bru­tal­no pre­bi­li Lji­lja­nu Jan­ko­vić i ote­li joj 2.300 eura. Jan­ko­vi­će­va je biv­ša ta­šta okri­vlje­nog De­le­vi­ća.
De­le­vić je pret­hod­no or­ga­ni­zo­vao gru­pu mu­ška­ra­ca sa ko­ji­ma je sa­če­kao biv­šu ta­štu dok je od­la­zi­la na po­sao, zna­ju­ći da u tor­bi sa so­bom no­si no­vac. Pre­sre­li su že­nu, po­če­li da je šu­ti­ra­ju i uda­ra­ju, na­no­se­ći joj tom pri­li­kom te­ške tje­le­sne po­vre­de. Že­na je od uda­ra­ca pa­la u ne­svijest, a De­le­vić je uzeo nje­nu tor­bu.
In­spek­tor bu­dvan­skog CB-a Vu­ka­šin Le­ko­vić is­pri­čao je pred su­di­jom Ve­snom Mo­štro­kol da je tog ju­tra kao de­žur­ni in­spek­tor za krv­ne de­lik­te po­zvao i oba­vio sa­slu­ša­nje De­le­vi­ća u svoj­stvu gra­đa­ni­na. Sa­slu­ša­nju je pri­su­stvo­vao i je­dan nje­gov ko­le­ga ali se, zbog pro­to­ka vre­me­na, ne sje­ća i ko­ji. Tvr­di da je to­kom is­pi­ti­va­nja lič­no ot­ku­cao De­le­vi­će­vu iz­ja­vu, ko­ju je ovaj pro­či­tao i pot­pi­sao. Svje­dok is­ti­če da to­kom sa­slu­ša­nja ni­je bi­lo ni­ka­kve pri­nu­de i pri­si­le nad ovim li­cem te da je, na nje­go­vo in­si­sti­ra­nje, po­u­čen ra­ni­jom prak­som gdje su sa­slu­ša­na li­ca ka­sni­je kod tu­ži­o­ca tvr­di­la da su u po­li­ci­ji fi­zič­ki zlo­sta­vlja­na, oba­vljen me­di­cin­ski pre­gled De­le­vi­ća. Le­ko­vić je, iz­me­đu osta­log, is­pri­čao i da je po­li­ci­ja po­stu­pi­la po pri­ja­vi De­le­vi­će­ve biv­še ta­šte i su­pru­ge, ko­je su uka­za­le na nje­ga kao mo­gu­ćeg iz­vr­ši­o­ca kr­vič­nog dje­la.
Su­di­ja Mo­štro­kol je iz spi­sa pred­me­ta utvr­di­la da je li­ce ko­je je sa in­spek­to­rom Le­ko­vi­ćem oba­vi­lo sa­slu­ša­nje De­le­vi­ća Vas­ko Ne­do­vić, ko­ji će u svoj­stvu svje­do­ka po slu­žbe­noj du­žno­sti bi­ti sa­slu­šan na na­red­nom pre­tre­su 6. fe­bru­a­ra. Vi­je­će je od­bi­lo pred­log bra­ni­o­ca Mi­tra Mu­go­še da se pri­ba­vi do­ku­men­ta­ci­ja ko­ja se od­no­si na bri­sa­nje uslov­ne osu­de za nje­go­vog kli­jen­ta, a od­bi­jen je i pred­log da mu se uki­ne pri­tvor.

(Dan)

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com