Falsifikat u vrhu IJZ: Lažna diploma pomoćnice direktora - Volim Podgoricu

Falsifikat u vrhu IJZ: Lažna diploma pomoćnice direktora

Pomoćnica direktora Instituta za javno zdravlja Miljana Pavličić nikada nije završila Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu, a dokumentacija na osnovu koje radi na rukovodećoj poziciji je falsifikat.

To je pokazalo višemjesečno istraživanje “Vijesti”.

Pavličić sa falsifikovanim obrazovnim ispravama godinama radi na odgovornim poslovima u jednoj od najvažnijih zdravstvenih ustanova u državi. Ona je ćerka bivše dugogodišnje glavne zdravstveno-sanitarne inspektorke Višnje Orban.

Iako Pavličić u zvaničnim odgovorima tvrdi da poslodavac – Institut za javno zdravlje posjeduje sve dokaze o njenim kvalifikacijama u personalnom dosijeu, validnost te dokumentacije osporava Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu.

“Vijestima” je iz te obrazovne ustanove zvanično potvrđeno da na Hemijskom fakultetu nije stekla diplomu. Naprotiv, Pavličić je, tvrde, ispisana sa tog fakulteta 12 godina nakon što je tamo započela školovanje.

Tvrde i da oni nijesu izdali uvjerenje o završenim studijama, koje je njen poslodavac, Institut za javno zdravlje, postavio na svoju internet stranicu nakon zahtjeva za slobodan pristup informacijama.

Pavličić na svom linkedin profilu navodi da se na Hemijskom fakultetu u Beogradu obrazovala od 2003. do 2009. godine i stekla zvanje diplomirani biohemičar. To, međutim, ne odgovara evidenciji tog fakulteta, prema kojoj je jedino tačno da je studije na tom fakultetu upisala 2003. godine.

Pavličić se i u zvaničnim Vladinim dokumentima potpisuje kao diplomirani biohemičar, a da je navodno diplomirala na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu stoji i u njenom radnom kartonu, u koji su “Vijesti” imale uvid.

Iz Instituta za javno zdravlja “Vijestima” nijesu odgovorili koji fakultet i stečeno zvanje ima pomoćnica direktora, na kojem fakultetu je diplomirala i kada, kao i da li je i kada nostrifikovana diploma ukoliko je diplomirala na inostranom fakultetu.

Hemijski fakultet: Pavličić ispisana u martu 2015. godine

Podaci Hemijskog fakulteta, koje su “Vijesti” dobile na osnovu zahtjeva o slobodnom pristupu informacijama, pokazuju da Pavličić nije završila osnovne studije na toj univerzitetskoj jedinici Univerziteta u Beogradu.

“Obavještavamo Vas da prema zvaničnoj evidenciji i javnim ispravama koje vodi i izdaje Univerzitet u Beogradu – Hemijski fakultet, Miljana Pavličić rođena … (“Vijesti” shodno Zakonu ne objavljuju lične podatke), u Nikšiću, Crna Gora, bila je upisana na osnovne studije, smjer Biohemija, da je ispisana sa fakulteta 9.03.2015. godine. Imenovana nije stekla diplomu Osnovnih studija, smjer (sada studijski program) Biohemija, niti bilo kojeg drugog smjera Univerziteta u Beogradu – Hemijskog fakulteta. Takođe, imenovana nije kasnije upisala, niti završila magistarske ili doktorske studije na Univerzitetu u Beogradu – Hemijskom fakultetu”, piše u odgovoru dostavljenom “Vijestima” 21. aprila ove godine.

Uvjerenje sa Hemijskog fakulteta je falsifikat

Pavličić, u odgovoru “Vijestima” iz septembra ove godine, tvrdi suprotno biografiji – da je završila Prirodno-matematički fakultet, a ne Hemijski, i to 2011. godine.

Ona je ignorisala dodatno pitanje gdje je diplomirala, odnosno na kojem fakultetu je stekla zvanje diplomirani biohemičar.

“U personalnom dosijeu Miljane Pavličić u Institutu za javno zdravlje Crne Gore se nalazi dokaz o završenom fakultetu i stečenom zvanju, rješenje o nostrifikaciji inostrane diplome iz 2011. godine, rješenje Ministarstva zdravlja o položenom stručnom ispitu kao i niz sertifikati sa završenih obuka o poznavanju zahtjeva ISO standarda. Ona u Institutu radi 12 godina”, piše u odgovoru pomoćnice direktora.

Institut za javno zdravlje je 16. oktobra, na zahtjev za slobodan pristup informacijama, dostavio nevladinoj organizaciji MANS uvjerenje, prema kojem je Pavličić diplomirala na Hemijskom fakultetu u Beogradu i to u januaru 2010. godine.

Te informacije, međutim, nema beogradska ustanova.

Dekan prof. dr Goran Roglić, u dopisu dostavljenom “Vijestima” od 31. oktobra tvrdi da Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu nije izdao sporno uvjerenje. Tu tvrdnju, ističe, temelje na više razloga.

“Univerzitet u Beogradu – Hemijski fakultet, u svom radu koristi srpski jezik i ćirilično pismo, te i uvjerenja o završetku studija izdaje na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, dok je predmetno uvjerenje izdato na latinici. Predmetno uvjerenje u zaglavlju nema zavodni broj i datum izdavanja, što je obavezni element uvjerenja koje izdaje Hemijski fakultet. U predmetnom uvjerenju nije naveden nivo stručne spreme koji je student stekao odbranom završnog rada… U uvjerenju koje izdaje Hemijski fakultet ne navodi se ime i prezime mentora kod kog je odbranjen završni rad, za razliku od predmetnog uvjerenja”, navodi se u odgovoru.

Iz Hemijskog fakulteta tvrde i da u spornom uvjerenju nedostaje svrha izdavanja uvjerenja, kao i rok važnosti, ali i da njihova uvjerenja ne potpisuju zaposleni u studentskoj službi, već samo dekan.

“Prema matičnim knjigama, Miljana Pavličić nije diplomirala na Univerzitetu u Beogradu – Hemijskom fakultetu 18.01.2010, već je odlukom 6/20 dana 09.03.2015. ispisana sa Fakulteta”, navodi se u odgovoru dostavljenom “Vijestima”.

Ministarstvo prosvjete ima, pa nema podatke

Iz Ministarstva prosvjete “Vijestima” su potvrdili da je Pavličić 2010. godine podnijela zahtjev za priznavanje inostrane obrazovne isprave. Nijesu, međutim, odgovorili sa kojeg fakulteta je diploma koju je Pavličić planirala da nostrifikuje.

“Prema arhivskoj evidenciji Ministarstva prosvjete, zahtjev za nostrifikaciju na ime Miljana Pavličić podnijet je 2010. godine. Rješenje o priznavanju nije izdato”, tvrdili su iz tog resora 12. maja ove godine.

Upitani zašto rješenje o priznavanju nije izdato, odnosno zbog čega država nije nostrifikovala diplomu Pavličić, iz Ministarstva su nakon mjesec odgovorili da ipak ne znaju da li je i kako zahtjev riješen.

“Kao što smo Vas ranije informisali, uvidom u evidenciju koju vodi Ministarstvo prosvjete, utvrđeno je da je Miljana Pavličić podnijela zahtjev za priznavanje inostrane obrazovne isprave 2010. godine. Iz iste evidencije se ne može utvrditi da li je zahtjev riješen i na koji način”, piše u odgovoru Ministarstva.

Kazali su i da se dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev čuva pet godina i uputili redakciju da se obrati Institutu za javno zdravlje kao poslodavcu, “koji u personalnom dosijeu treba trajno da čuva obrazovnu ispravu na osnovu koje zaposleni stiče prava iz radnog odnosa”.

Rukovodi ISO standardima, zaposlena 2010. godine

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Instituta, koji je usvojen početkom 2022. godine, propisuje da pomoćnik direktora za kvalitet mora da ima završen Prirodno-matematički fakultet, Tehnički fakultet, Fakultet za biologiju, smjer molekularna biologija u obimu od minimum 240 kredita, VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja. Neophodno je i da posjeduje serftifikate koji dokazuju poznavanje ISO standarda koji su implementirani u poslove Instituta i najmanje pet godina radnog iskustva.

Pavličić u Institutu za javno zdravlje radi od 2010. godine. Prvih godinu u toj ustanovi radila je kao pripravnik u laboratoriji za ispitivanje kvaliteta namirnica i predmeta opšte upotrebe i laboratoriji za ispitivanje voda, vazduha i zemljišta. Od septembra 2011. godine pa do februara 2018. pokrivala je mjesto analitičara, a u opisu posla joj je bilo određivanje parametara kvaliteta u namirnicama, spekltrofotometrijsko određivanje sadržaja fosfata, nitrita i dijastaze, određivanje sadržaja konzervansa, zaslađivača, kontaminanata, šećera HMF primjenom HPLC i ELISA testa, vođenje zapisa i priprema dokumentacije za akreditaciju.

Od 2018. godine Pavličić je i osoba odgovorna za ISO standarde 17025 u toj zdravstvenoj ustanovi.

Taj standard je referenca za laboratorije, koji im omogućava da implementiraju temeljan sistem kvaliteta i pokažu da su kompetentne da pruže validne i pouzdane rezultate. Izvještaji o ispitivanju i serfitikati akreditovanih laboratorija mogu zahvaljujući tom standardu da budu prihvaćeni širom svijeta, bez potrebe za dodatnim ispitivanjem.

Pavličić je u prethodnom period bila i predsjednica Komisije za akreditaciju zdravstvenih ustanova, koju je formiralo Ministarstvo zdravlja.

Ima pečat Osnovnog suda, ne i Ministarstva

Da je uvjerenje o završenim studijama na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u najmanju ruku sumnjivo, pokazuje i navodni pečat Osnovnog suda u Podgorici na spornom dokumentu. Pavličić je u vrijeme navodnog izdavanja dokumenta morala da prođe proceduru predviđenu Zakonom o priznavanju i vrednovanju obrazovnih isprava (Sl. Crne Gore br. 4, od 17. januara 2008. godine). To znači da uvjerenje nije ni trebalo da stigne do suda, već da prođe proceduru u tadašnjoj administraciji Ministarstva prosvjete – nacionalnog informacionog centra (ENIC centar).

Ćerka dugogodišnje glavne inspektorke

Majka Miljane Pavličić Višnja Orban bila je donedavno pomoćnica direktora Uprave za inspekcijske poslove. Tokom prethodne decenije pokrivala je funkciju šefa Odsjeka zdravstveno-sanitarne inspekcije, u čijem opisu je i nadzor nad primjenom više zakona – o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, zaštiti potrošača, hemikalijama, biocidnim proizvodima, zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe…

S obzirom na to da je Orban bila dugogodišnja javna funkcionera, sve do kraja 2022. godine, u njenim imovinskim kartonima na sajtu Agencije za sprečavanje korupcije pominje se i ćerka Miljana Pavličić, zaposlena u Institutu za javno zdravlje. Pavličić je bila član zajedničkog domaćinstva sve do 2017. godine.

Ovaj tekst nastao je u okviru projekta “Dijalozi.me – servis po mjeri građana”, koji realizuje Sindikat doktora medicine Crne Gore, a koji je podržan kroz program “OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE”, koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave. Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost autora i ne odražava nužno stavove CGO-a, Evropske unije ili Ministarstva javne uprave.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com