GORAN VIDOJEVIĆ: Sinđelić je saradnik policije i doušnik

Re­zer­vni ofi­cir Voj­ske i MUP-a Sr­bi­je Go­ran Vi­do­je­vić (44) op­tu­žio je Alek­san­dra Sin­đe­li­ća da je po­ku­šao da mu na­mje­sti hap­še­nje na dan iz­bo­ra u Cr­noj Go­ri, ka­ko bi ga op­tu­ži­li za pla­ni­ra­nje te­ro­ri­stič­kih na­pa­da. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, Sin­đe­lić ga je u av­gu­stu kon­tak­ti­rao i po­nu­dio mu da sre­di­nom ok­to­bra do­đe u Pod­go­ri­cu, oda­kle je tre­ba­lo da se or­ga­ni­zo­va­no ide na ra­ti­šte u Ukra­ji­nu. Po­što je znao da se ra­di o pre­va­ran­tu, ka­ko is­ti­če Vi­do­je­vić, od­bio je tu Sin­đe­li­će­vu po­nu­du. Osim nje­ga, Sin­đe­lić je ta­da kon­tak­ti­rao i sa dva nje­go­va pri­ja­te­lja, sa istim za­htje­vom, ali su ga i oni od­bi­li.
Vi­do­je­vić je do­bit­nik mno­go­broj­nih od­li­ko­va­nja i na­gra­da, a ujed­no je i pri­pad­nik re­zer­vnog sa­sta­va Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va Sr­bi­je.
– Ozbi­ljan sam čo­vjek i mo­ja bi­o­gra­fi­ja je či­sta. Sve što ka­žem je isti­na i spre­man sam da do­đem u Cr­nu Go­ru, da pred tu­ži­la­štvom svje­do­čim o Alek­san­dru Sin­đe­li­ću i nje­go­vom po­ku­ša­ju da mi na dan iz­bo­ra na­mje­sti hap­še­nje. Ta­ko­đe, spre­man sam da idem i na po­li­graf, jer ne­mam šta da kri­jem, a imam i svje­do­ke ko­ji će po­tvr­di­ti da je i njih po­ku­šao da na­mje­sti u ovoj pri­či – ka­že Vi­doje­vić.
Sin­đe­lić, za ko­jeg svi u Sr­bi­ji, ka­ko ka­že Vi­doj­e­vić, zna­ju da je po­li­cij­ski do­u­šnik i sa­rad­nik slu­žbe, kon­tak­ti­rao ga je u av­gu­stu.
– Ja­vio mi se pu­tem Fej­sbu­ka i po­nu­dio da do­bro za­ra­dim. Pred­lo­žio mi je da do sre­di­ne ok­to­bra sku­pim 10-20 lju­di, ko­ji su sprem­ni da za no­vac ra­tu­ju u Ukra­ji­ni. Pre­ma nje­go­vom ka­zi­va­nju, plan je bio da svi do­đe­mo u Pod­go­ri­cu, gdje se odr­ža­va skup do­bro­vo­lja­ca za od­la­zak u Ukra­ji­nu. Sin­đe­lić je re­kao da na­đem lju­de, a on će nam na­knad­no ja­vi­ti ta­čan ter­min po­la­ska za Cr­nu Go­ru, a do­bi­će­mo no­vac za put­ne tro­ško­ve, dnev­ni­ce i za avi­on­ske kar­te. Po­što znam o ka­k­vom pre­va­ran­tu se ra­di, znao sam da je u pi­ta­nju mut­na ra­bo­ta i da spre­ma ne­ku pod­va­lu. Tek na­kon hap­še­nja onih lju­di u Cr­noj Go­ri, na dan iz­bo­ra, shva­tio sam da je i me­ni bi­la spre­mlje­na klop­ka – pri­ča Vi­doj­ević.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, Sin­đe­lić ga je još jed­nom kon­tak­ti­rao po­čet­kom sep­tem­bra, na­kon če­ga se po­vu­kao i vi­še mu se ni­je ja­vljao, ali je­ste ne­kim Vi­do­je­vi­će­vim po­zna­ni­ci­ma i pri­ja­te­lji­ma.
– Imam in­for­ma­ci­je, lju­de ime­nom i pre­zi­me­nom ko­ji­ma je nu­dio isto što i me­ni, ne­ki od njih ži­ve u Re­pu­bli­ci Srp­skoj. I nji­ma je po­ku­šao da pro­da istu pri­ču i da im smje­sti pla­ni­ra­nje ne­ka­kvih te­ro­ri­stič­kih na­pa­da u Cr­noj Go­ri. Svi su pro­zre­li nje­go­vu na­mje­ru, jer zna­ju da je Sin­đe­lić po­li­cij­ski sa­rad­nik. Sad svi zna­te o ka­ka­vom se čo­vje­ku ra­di, kad je u Cr­nu Go­ru po­slao ke­ra­mi­ča­re, mo­le­re i kro­ja­če, ka­ko bi ih po­hap­si­li i op­tu­ži­li za te­ro­ri­zam – is­ti­če Vi­do­je­vić.
On tvr­di da je Sin­đe­lić sa­rad­nik taj­ne po­li­ci­je, ko­ji je po za­dat­ku spre­man sve da ura­di za slu­žbu.
– Svi u Sr­bi­ji zna­ju da sam na po­ziv dr­ža­ve, to­kom de­ve­de­se­tih bio na ra­ti­šti­ma. Bio sam pri­pad­nik re­zer­vnog sa­sta­va MUP-a Sr­bi­je, re­zer­vni ofi­cir Voj­ske Sr­bi­je, od­li­ko­van sam vi­še pu­ta, jer sam bra­nio svo­ju dr­ža­vu, ča­sno i po­šte­no. Ni­je­sam ni­ka­kav pla­će­nik, a u rat sam išao da bra­nim dr­ža­vu, a ne da za­ra­đu­jem no­vac. Vje­ro­vat­no je Sin­đe­lić po na­lo­gu slu­žbe me­ne kon­tak­ti­rao, pa da se on­da u jav­no­sti pred­sta­vi ka­ko su lju­di ko­ji su bra­ni­li dr­ža­vu na ra­ti­šti­ma htje­li da na­pa­da­ju i ubi­ja­ju po Cr­noj Go­ri. To je jef­ti­na pro­pa­gan­da i u ovaj sce­na­rio ko­ji se sa­da de­ša­va u Cr­noj Go­ri ni­ko ne vje­ru­je – na­vo­di Vi­do­je­vić.
Da Sin­đe­lić ne­što mu­ti, ka­ko tvr­di Vi­do­je­vić, bi­lo mu je ja­sno ka­da je pred­lo­žio da mje­sto oku­plja­nja do­bro­vo­lja­ca za Ukra­ji­nu bu­de u Pod­go­ri­ci.
– Za­što bih ja iz Ja­go­di­ne išao za Pod­go­ri­cu ka­ko bih ot­pu­to­vao za Ukra­ji­nu. To je ta­ko jef­tin trik ko­jim je po­ku­šao da mi na­mje­sti hap­še­nje i la­žno me op­tu­že. Valj­da je sa­da svi­ma ja­sna i ta pri­ča oko na­vod­nog „dr­žav­nog uda­ra”. Ni­je­sam je­di­ni ko­me je Sin­đe­lić nu­dio sve ovo, ima lju­di ko­ji će jav­no pri­ča­ti o to­me pred tu­ži­la­štvom – po­ru­ču­je Vi­do­je­vić.
Sin­đe­lić je, po nje­go­vim ri­je­či­ma, sa­mo spre­man za pre­va­ru i ni­šta vi­še od to­ga.
– To je čo­vjek ko­jem ni­ko ne vje­ru­je. Je­di­na isti­na je da su mu vje­ro­vat­no pla­ti­li da ka­že da je spre­mao te­ro­ri­stič­ki akt. Iz­mi­šlje­ne su pri­če da je on ne­gdje ra­to­vao i bo­rio se. Pa, nje­ga ni­ko ne zna od tih lju­di ko­ji su bi­li na ra­ti­šti­ma. On sa­mo ima ne­ke fotografije da je bio ne­gdje, a na te­re­nu ga ni­ko ne po­zna­je. I za­i­sta je ne­pri­mje­re­no i po­mi­sli­ti da bi ne­ko ne­što ru­žno na­pra­vio u na­ma brat­skoj Cr­noj Go­ri. Od­go­vor­no tvr­dim da je bu­da­la­šti­na da je Sin­đe­lić spre­mao aten­tat na Mi­la Đu­ka­no­vi­ća – tvr­di Vi­do­je­vić.

(Dan)

loading...

224 komentara

  1. It’s genuinely very difficult in this full of activity life
    to listen news on Television, thus I simply use internet for that reason, and take the most up-to-date news.

    my web blog: A片

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Slične Objave

Back to top button