IZMJENE KRIVIČNOG ZAKONA CG: Za trgovinu djecom 10 godina zatvora, korumpiranim stečajnim upravnicima do 8 godina - Volim Podgoricu

IZMJENE KRIVIČNOG ZAKONA CG: Za trgovinu djecom 10 godina zatvora, korumpiranim stečajnim upravnicima do 8 godina

Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore, koji je utvrđen na današnjoj telefonskoj sjednici Vlade, predviđeno je da se doda novi član „Prodaja djece“, kojim je propisano da onaj ko drugome protivpravno nudi, prihvata ili posreduje u prebacivanju djeteta za novčanu ili drugu naknadu, kazniće se zatvorom od jedne do deset godina.

Između ostalog, mijenja se izraz „maloljetna lica“ riječju „djeca“.

Predloženo je i da se doda član „Primanje i davanje mita u postupku stečaja“, a kojim je predviđeno da će se povjerilac ili član odbora povjerilaca koji zahtijeva ili primi mito ili koji prihvati ponudu ili obećanje mita za sebe ili drugog da glasa na određeni način ili da ne glasa ili da preduzme drugu radnju radi oštećenja nekog od povjerilaca u stečajnom postupku, kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

– Ako djelo izvrši stečajni upravnik, stečajni sudija ili vještak, kazniće se zatvorom od dvije do deset godina. Ko povjeriocu, članu odbora povjerilaca, stečajnom upravniku, stečajnom sudiji ili vještaku, obeća ili da mito radi izvršenja djela kazniće se zatvorom od jedne do osam godina, stavovi su predloženog novog člana KZ-a.

Takođe, u okviru člana „Primanje i davanje mita u postupku stečaja“ predviđeno je da se kazne može osloboditi počinilac djela iz stava 3 ovog člana koji je dao mito na zahtjev povjerioca, člana odbora povjerilaca, stečajnog upravnika, stečajnog sudije ili vještaka, a djelo je prijavio prije nego što je saznao da je ono otkriveno.

Još jedan od predloženih novih članova KZ-a je i „Prinudno zaključenje braka, vanbračne zajednice ili životnog partnerstva lica istog pola“

– Ko silom ili prijetnjom prinudi drugo lice na zaključenje braka, stupanje u vanbračnu zajednicu ili zaključenje životnog partnerstva lica istog pola, kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina. Ko silom ili prijetnjom prinudi ili navede dijete da zaključi brak, stupi u vanbračnu zajednicu ili zaključi životno partnerstvo lica istog pola ili mu ugovori brak ili vanbračnu zajednicu ili životno partnerstvo lica istog pola, kazniće se zatvorom od jedne do pet godina. Ko drugo lice navede na odlazak ili odvede u inostranstvo u namjeri izvršenja djela iz st. 1 i 2 ovog člana, kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine, predviđeno je ovim članom.

„Obučavanje životinja za borbe i organizovanje borbi životinja“ predloženo je da se nađe u Krivičnom zakoniku. Shodno stavu 1 ovog člana, predviđeno je da ko iz koristoljublja obučava životinje za borbe, organizuje ili finansira borbe životinja ili borbe između životinja i ljudi ili ko organizuje ili učestvuje u klađenju na ovakvim borbama, kazniće se novčanom kaznom i zatvorom od šest mjeseci do tri godine.

– Ko prisustvuje ili omogući prisustvo djetetu borbama iz stava 1 ovog člana, kazniće se novčanom kaznom i zatvorom do jedne godine. Ko odgaja, drži, proda ili preda drugom životinju za namjenu iz stava 1 ovog člana, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do dvije godine i novčanom kaznom. Životinja iz st. 1 i 3 ovog člana oduzeće se, osim ako pripada licu koje nije povezano sa djelom iz st. 1, 2 i 3 ovog člana, navodi se u predloženim izmjenama KZ-a.

Tri nova člana za oružje predviđaju da se poslije člana 403 dodaju se tri nova člana koji glase: nedozvoljena proizvodnja oružja i eksplozivnih materija, nedozvoljena trgovina oružjem i eksplozivnim materijama i falsifikovanje i uklanjanje oznaka sa oružja i eksplozivnih materija.

Konkretno, članom „Nedozvoljena proizvodnja oružja i eksplozivnih materija“, predviđeno je da ko neovlašćeno proizvodi vatreno oružje, njegove djelove, municiju ili eksplozivne materije ili učini upotrebljivim deaktivirano vatreno oružje, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina i novčanom kaznom

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com