NEZAPAMĆENO: Umjesto sa studentskim zahtjevima PREDSTAVNIK STUDENATA dekana dočekao tortom

Čini se da je u pitanju ono komunističko  da onome ko dođe na funkciju donose poklone i kliču „dobro došao, dekane naš”, kaže student Spasoje Tomić. 

Fo­to­gra­fi­ja ko­ju je ju­če na svom fej­sbuk pro­fi­lu ob­ja­vio stu­dent  Želj­ko Ra­du­lo­vić raz­o­ča­ra­la je nje­go­ve ko­le­ge u Nik­ši­ću či­je on in­te­re­se tre­ba da za­stu­pa u Stu­dent­skom par­la­men­tu Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re. Ra­du­lo­vić je po­sta­vio fo­to­gra­fi­ju na ko­joj je no­vo­i­za­bra­ni de­kant Fi­lo­lo­škog fa­kul­te­ta u Nik­ši­ću Dra­gan Bo­go­je­vić sa tor­tom ko­ja je, ka­ko je Ra­du­lo­vić na­pi­sao na pro­fi­lu, „ma­lo iz­ne­na­đe­nje od na­šeg Sa­ve­za stu­de­na­ta”. Stu­den­ti sa ko­ji­ma smo ju­če raz­go­va­ra­li sma­tra­ju da ni­ko ne­ma pra­vo da u nji­ho­vo ime po­stu­pa na ta­kav na­čin. Stu­dent Spa­so­je To­mić ka­zao je da je to je­dan u ni­zu do­ka­za da je Cr­na Go­ra ze­mlja ču­da, a kon­kre­tan slu­čaj je pri­mjer „ne­ga­tiv­nog ču­da”.


– Ne mo­gu da vje­ru­jem da kod mla­dih lju­di ko­ji tre­ba da nose u sebi tu po­bu­nu da mi­je­nja­ju ne­što po­sto­ji jed­na ta­kva vr­sta, mo­ram re­ći pol­tron­stva pre­ma ne­ko­me. Či­ni mi se da je u pi­ta­nju ono ko­mu­ni­stič­ko pol­tron­stvo da ono­me ko do­đe na funk­ci­ju do­no­se po­klo­ne i kli­ču „do­bro­ do­šao, di­rek­to­re naš”, od­no­sno „de­ka­ne naš”. Vje­ru­jem da su ti stu­den­ti ko­ji su de­ka­nu uru­či­li tor­tu upra­vo to i pje­va­li – ogor­čen je To­mić.
Ne­ja­sno je, na­gla­sio je on, ko­ga ta­kvi stu­den­ti u su­šti­ni pred­sta­vlja­ju, ko ih je bi­rao i da li sve što ra­de, ra­de u ime stu­de­na­ta od ko­jih za to ne tra­že sa­gla­snost.
– Sma­tram da se stu­den­ti Fi­lo­lo­škog fa­kul­te­ta mo­ra­ju ogra­di­ti od ova­kvih po­stu­pa­ka. Taj fa­kul­tet je ne­dav­no osno­van, a Bo­go­je­vić je do ju­če bio vr­ši­lac du­žno­sti de­ka­na ta­ko da, ko­li­ko sam in­for­mi­san, ne­ma iz­vje­ša­ta­ja o nje­go­vom ra­du ko­ji bi se mo­gao oci­je­ni­ti i, na kra­ju, mo­žda od ne­kog i da­ri­va­ti tor­tom, ali sva­ka­ko ne od stu­de­na­ta. Me­đu­tim, sa­gla­da­va­ju­ći sve­u­kup­nu si­tu­a­ci­ju ka­da su u pi­ta­nju stu­den­ti vje­ru­jem da će ova­kav gest pro­ći bez ika­kve re­ak­ci­je, jer tu ne­ma ma­se ko­ja iz­gle­da zdra­vo raz­mi­šlja – ka­te­go­ri­čan je To­mić.


Stu­dent Vla­dan Ra­i­če­vić sma­tra da po­stup­ci po­je­di­nih ko­le­ga go­vo­re u ka­kvom dru­štvu ži­vi­mo, ka­kva nam je dr­ža­va, a po­seb­no Uni­ver­zi­tet i fa­kul­te­ti.


– Stu­den­ti ko­ji su bi­li si­no­nim za bunt, kri­ti­ku dru­štva da­nas se po­ni­ža­va­ju do te mje­re da čak i ne bi­ra­ju na­či­ne za do­dvo­ra­va­nje. Ako na če­lu svih fa­kul­te­ta ima­mo po­li­tič­ku upra­vu ko­ja pu­zi pred po­slo­dav­cem sa ru­ža­ma u ru­ka­ma oče­ki­va­no je da se na­đe i po ko­ji puž me­đu stu­den­ti­ma sma­tra Ra­i­če­vić.
Alek­san­dar Vu­jo­vić stu­dent je i Te­o­lo­škog fa­kul­te­ta u Re­pu­bli­ci Srp­skoj i ka­ko je na­gla­sio po­ra­ža­va­ju­će je da ta­kvo ne­što ura­di pred­stav­nik aka­de­ma­ca ko­ji tre­ba da se bo­ri da im se po­bolj­šlja­ju uslo­vi stu­di­ra­nja.


– Na­rav­no da je to jed­no kla­sič­no do­dvo­ra­va­nje, ve­li­ko raz­o­ča­ra­nje, po­ka­za­telj da stu­den­ti ne­ma­ju svo­je ja. U Cr­noj Go­ri je jed­no mr­tvo mo­re, na­ža­lost, pol­tro­na i ta­ko nam je sve. De­kan je tek iza­bran i već ga oba­si­pa­ju tor­ta­ma i stu­den­ti mu če­sti­ta­ju ime­no­va­nje na tu funk­ci­ju. U ka­kvom će to du­hu ta­kvi stu­den­ti sju­tra uči­ti bu­du­će ge­ne­ra­ci­je, da li u du­hu pol­tron­stva – za­pi­tao se Vu­jo­vić.


Bogojević je sredinom prošle godine podnio ostavku na odborničko mjesto u podgoričkom parlamentu, koje mu je pripalo kao nosiocu liste „Evropsko lice Podgorice” na podgoričkim lokalnim izborima. On je tada kao razlog za takvu odluku naveo definitivan raskid saveza na čijem se čelu nalazio. Međutim, prema mnogim ocjenama, njegovo povlačenje iz podgoričkog parlamenta direktno je doprinijelo da propadnu pregovori SDP-a i opozicije o formiranju lokalne vlasti.

pov105032016

Ra­du­lo­vić: Če­stit­ka od pro­šle go­di­ne

Želj­ko Ra­du­lo­vić za „Dan” je si­noć ka­zao da ne mo­že vje­ro­va­ti da se ne­ko ko­ri­sti fo­to­gra­fi­ja­ma sa nje­go­vog pro­fi­la. Spor­na fo­to­gra­fi­ja, ka­zao je on, na­pra­vlje­na je u ma­ju pro­šle go­di­ne ka­da su stu­den­ti stu­dij­skih pro­gra­ma za fran­cu­ski i cr­no­gor­ski je­zik pro­sla­vlja­li za­vr­še­tak stu­dij­ske go­di­ne.
– Bo­go­je­vić je ta­da bio pro­fe­sor i bio je po­zvan na na­še ma­lo sla­vlje. Fo­to­gra­fi­ja je ta­da na­pra­vlje­na. Po­što je iza­bran za de­ka­na Fi­lo­lo­škog fa­kul­te­ta že­lio sam da če­sti­tam i ne­ma­ju­ći dru­gu po­sta­vio sam tu fo­to­gra­fi­ju – re­kao je Ra­du­lo­vić.
Ina­če, na­kon iz­bo­ra za de­ka­na Fi­lo­lo­škog fa­kul­te­ta pred­stav­ni­ci stu­de­na­ta su mu če­sti­ta­li, po­tvr­dio je za „Dan” po­vje­re­nik stu­de­na­ta te uni­ver­zi­tet­ske je­di­ni­ce Stra­hi­nja Va­si­lje­vić.
– Ni­je­smo no­si­li ni­ka­kav po­klon, pa ni tor­tu. Če­sti­ta­li smo u du­hu do­bre tra­di­ci­je i bu­du­će sa­rad­nje upra­ve fa­kul­te­ta i stu­dent­skih pred­stav­ni­ka. To što smo se mi po­sli­je to­ga oku­pi­li u kan­ce­la­ri­ji Sa­ve­za stu­de­na­ta i da li je tu bi­lo tor­te to ni­ko­ga ne tre­ba da za­ni­ma – re­kao je Va­si­lje­vić.

 

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Slične Objave

Back to top button